• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • https://www.facebook.com/tamerates63
  • https://twitter.com/tamerate
KURUMSAL WEB SİTEMİZ
ONLİNE ALIŞVERİŞ YAPIN
Site Haritası
YENİ WEB SİTEMİZ

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği

4/8/2002 tarihli ve 24836 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıĢtır
1
ELEKTRiK PiYASASI LiSANS YÖNETMELİĞİ 
BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar
Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; elektriğin yeterli, kaliteli, sürekli, düĢük maliyetli ve çevreyle uyumlu bir Ģekilde tüketicilerin kullanımına sunulması için 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu uyarınca oluĢturulması öngörülen mali açıdan güçlü, istikrarlı ve Ģeffaf bir elektrik piyasasında rekabet ortamında özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösterecek tüzel kiĢilere verilecek lisanslara iliĢkin usul ve esasların belirlenmesidir.
Kapsam MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; halen piyasada faaliyet gösteren veya gösterecek tüzel kiĢilerin, elektrik üretimi, iletimi, dağıtımı, toptan satıĢı, perakende satıĢı, perakende satıĢ hizmeti, ithalat ve ihracatı faaliyetlerini gösterebilmek için almak zorunda oldukları lisanslarda yer alması gereken hükümler, lisans verilmesine, lisansların tadiline, yenilenmesine, sona ermesine ve iptaline iliĢkin usul ve esaslar ile lisans sahibi tüzel kiĢilerin hak ve yükümlülüklerini kapsar.
Hukuki dayanak MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik; 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununa dayanılarak hazırlanmıĢtır.
Tanımlar ve kısaltmalar MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen; 1. Kanun: 20/2/2001 tarihli ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununu, 2. Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu, 3. Kurul: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu, 4. BaĢkan: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu BaĢkanını, 5. DSĠ: Devlet Su ĠĢleri Genel Müdürlüğünü, 6. EÜAġ: Elektrik Üretim Anonim ġirketini, 7. TEDAġ: Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim ġirketini, 8. TEĠAġ: Türkiye Elektrik Ġletim Anonim ġirketini, 9. TETAġ: Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim ġirketini, 10. Bağlantı ve sistem kullanım anlaĢmaları: Üretim Ģirketi, otoprodüktör, otoprodüktör grubu, dağıtım Ģirketi ya da tüketicilerin iletim sistemine ya da bir dağıtım sistemine eriĢmeleri ya da bağlantı yapmaları için ilgili kullanıcıya özgü koĢul ve hükümleri kapsayan anlaĢmaları, 11. Blok: Kombine çevrim santralları için, birlikte yük alabilen ve yük atabilen birden çok gaz türbini ve jeneratörü ile bunların beslediği buhar türbin ve jeneratörünü, 12. Dağıtım: Elektrik enerjisinin gerilim seviyesi 36 kV ve altındaki hatlar üzerinden naklini, 13. Dağıtım Ģirketi: Belirlenen bir bölgede elektrik dağıtımı ile iĢtigal eden tüzel kiĢiyi, 14. Dağıtım bölgesi: Bir dağıtım Ģirketinin lisansında tanımlanan bölgeyi, 15. Dağıtım sistemi: Bir dağıtım bölgesinde yer alan elektrik dağıtım tesisleri ve Ģebekesini,
4/8/2002 tarihli ve 24836 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıĢtır
2
16. 1Dağıtım tesisi: Ġletim tesislerinin ve dağıtım gerilim seviyesinden bağlı üretim tesislerine ait Ģalt sahalarının bittiği noktadan itibaren elektrik dağıtımı için tesis edilmiĢ tesis ve Ģebekeyi, 17. Elektrik Piyasası Endeksi: Piyasadaki fiyat artıĢlarını yansıtmak üzere Kurul tarafından belirlenen endeksi, 18. Hazırlık dönemi: Kanunun geçici 3 üncü maddesinde öngörülen süreyi, 19. Ġkili anlaĢmalar: Gerçek veya tüzel kiĢiler ile lisans sahibi tüzel kiĢiler arasında ya da lisans sahibi tüzel kiĢilerin kendi aralarında özel hukuk hükümlerine tabi olarak, elektrik enerjisi ve/veya kapasitenin alınıp satılmasına dair yapılan ve Kurul onayına tabi olmayan ticari anlaĢmaları, 20. Ġletim: Elektrik enerjisinin gerilim seviyesi 36 kV üzerindeki hatlar üzerinden naklini, 21. Ġletim tesisi: 36 kV üstü gerilim seviyesinden bağlı olan üretim tesislerinin bittiği noktalardan itibaren, iletim Ģalt sahalarının orta gerilim fiderleri de dahil olmak üzere dağıtım tesislerinin bağlantı noktalarına kadar olan tesisleri, 22. Ġletim sistemi: Elektrik iletim tesisleri ve Ģebekesini, 23. 2Kontrol anlaĢması: TEĠAġ veya dağıtım Ģirketi ile özel direkt hattın mülkiyet sahibi ve/veya iĢletmecisi olan özel hukuk hükümlerine tabi tüzel kiĢi arasında, iletim ve dağıtım sistemlerinin kararlılığının ve iĢletme bütünlüğünün korunması amacıyla özel hukuk hükümlerine göre yapılan ikili anlaĢmaları, 24. Ġlgili mevzuat: Elektrik piyasasına iliĢkin kanun, yönetmelik, lisans, tebliğ, genelge ve Kurul kararlarını, 25. ĠĢtirak: Kamu tüzel kiĢileri hariç olmak üzere; doğrudan veya dolaylı olarak tek baĢına veya baĢka Ģirket ve Ģirketler veya gerçek kiĢi ve kiĢilerle birlikte piyasada faaliyet gösteren herhangi bir tüzel kiĢiyi kontrol eden Ģirket veya doğrudan ya da dolaylı olarak, tek baĢına veya birlikte, baĢka herhangi bir Ģirket ve Ģirketler veya gerçek kiĢi ve kiĢiler tarafından kontrol edilen, piyasada faaliyet gösteren tüzel kiĢiyi ve bu Ģirketlerin ve/veya piyasada faaliyet gösteren tüzel kiĢilerin birinin diğeriyle veya birbirleriyle olan doğrudan veya dolaylı iliĢkisini, 26. 3Kojenerasyon: Isı ve elektrik ve/veya mekanik enerjinin aynı tesiste eĢ zamanlı olarak üretimini, 27. 4Kontrol: Bir tüzel kiĢi üzerinde ayrı ayrı ya da birlikte, fiilen ya da hukuken belirleyici etki uygulama olanağını sağlayan hakları, sözleĢmeler veya baĢka araçlarla ve özellikle bir tüzel kiĢinin malvarlığının tamamı veya bir kısmı üzerinde mülkiyet veya iĢletilmeye müsait bir kullanma hakkıyla veya bir tüzel kiĢinin organlarının oluĢumunda veya kararları üzerinde belirleyici etki sağlayan hakları veya sözleĢmelerle meydana getirilen hakları, 28. Mevcut sözleĢmeler: Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, 4/12/1984 tarihli ve 3096 sayılı Kanun, 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Kanun, 16/7/1997 tarihli ve 4283 sayılı Kanun, 21/1/2000 tarihli ve 4501 sayılı Kanun hükümleri ve ilgili yönetmeliklere göre imzalanan sözleĢmeleri, imtiyaz sözleĢmelerini ve uygulama sözleĢmelerini, 29. MüĢteri: Toptan satıĢ Ģirketleri, perakende satıĢ Ģirketleri, perakende satıĢ lisansı sahibi dağıtım Ģirketleri ve serbest tüketicileri, 30. Otoprodüktör: Esas olarak kendi elektrik enerjisi ihtiyacını karĢılamak üzere elektrik üretimi ile iĢtigal eden tüzel kiĢiyi, 31. Otoprodüktör grubu: Esas olarak ortaklarının elektrik enerjisi ihtiyacını karĢılamak üzere elektrik enerjisi üretimi ile iĢtigal eden tüzel kiĢiyi, 1 12 Kasım 2008 tarihli ve 27052 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiĢtirilmiĢtir. 2 12 Kasım 2008 tarihli ve 27052 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiĢtirilmiĢtir. 3 12 Kasım 2008 tarihli ve 27052 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiĢtirilmiĢtir. 4 12 Kasım 2008 tarihli ve 27052 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiĢtirilmiĢtir.
4/8/2002 tarihli ve 24836 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıĢtır
3
32. 5Özel direkt hat: Üretim, otoprodüktör veya otoprodüktör grubu lisansı sahibi bir tüzel kiĢinin sahibi olduğu üretim tesisi ile müĢterileri ve/veya iĢtirakleri ve/veya serbest tüketiciler arasında elektrik enerjisi naklinin sağlanabilmesi için TEĠAġ veya dağıtım Ģirketi ile yapılacak kontrol anlaĢması hükümlerine göre iletim veya dağıtım Ģebekesi dıĢında ulusal iletim veya dağıtım sistemi için geçerli standartlara uygun olarak tesis edilerek iĢletilen hattı, 33. Perakende satıĢ: Elektrik enerjisinin tüketicilere satıĢını, 34. Perakende satıĢ hizmeti: Perakende satıĢ lisansına sahip Ģirketler tarafından, elektrik enerjisi ve/veya kapasite satımı dıĢında, tüketicilere sağlanan sayaç okuma, faturalama gibi diğer hizmetleri, 35. Perakende satıĢ Ģirketi: Elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin ithalatı ve iletim sistemine doğrudan bağlı olanlar dıĢındaki tüketicilere perakende satıĢı ve/veya tüketicilere perakende satıĢ hizmeti verilmesi ile iĢtigal edebilen tüzel kiĢiyi, 36. Piyasa Mali UzlaĢtırma Merkezi: TEĠAġ bünyesinde yer alan ve ilgili mevzuat çerçevesinde, Ulusal Yük Dağıtım Merkezi tarafından elektrik enerjisi arz ve talebinin gerçek zamanlı olarak dengelenmesi sonucu tüzel kiĢilerin birbirlerine borçlu ya da alacaklı oldukları tutarları hesaplamak suretiyle mali uzlaĢtırma sistemini çalıĢtıran birimi, 37. Piyasa: Üretim, iletim, dağıtım, toptan satıĢ, perakende satıĢ, perakende satıĢ hizmeti, ithalat ve ihracat dahil olmak üzere elektrik enerjisi ve kapasite alım satımı veya ticareti faaliyetleri ile bu faaliyetlere iliĢkin iĢlemlerden oluĢan elektrik enerjisi piyasasını, 38. Serbest olmayan tüketici: Elektrik enerjisi ve/veya kapasite alımlarını sadece, bölgesinde bulunduğu perakende satıĢ lisansı sahibi dağıtım Ģirketi veya perakende satıĢ Ģirketlerinden yapabilen gerçek veya tüzel kiĢiyi, 39. Serbest tüketici: Kurul tarafından belirlenen elektrik enerjisi miktarından daha fazla tüketimde bulunması veya iletim sistemine doğrudan bağlı olması nedeniyle tedarikçisini seçme serbestisine sahip gerçek veya tüzel kiĢiyi, 40. Tüketici: Elektriği kendi ihtiyacı için alan serbest ve serbest olmayan tüketicileri, 41. Tarife: Elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin iletimi, dağıtımı ve satıĢı ile bunlara dair hizmetlere iliĢkin fiyatları, hükümleri ve Ģartları içeren düzenlemeleri, 42. 6Tedarikçi: Elektrik enerjisi ve/veya kapasite sağlayan üretim Ģirketleri, otoprodüktörler, otoprodüktör grupları, toptan satıĢ Ģirketleri ve perakende satıĢ lisansına sahip Ģirketleri, 43. Tesis: Elektrik enerjisi üretimi, iletimi veya dağıtımı iĢlevlerini yerine getirmek üzere kurulan tesis ve teçhizatı, 44. Toptan satıĢ: Elektrik enerjisinin tekrar satıĢ için satıĢını, 45. Toptan satıĢ Ģirketi: Elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin, toptan satılması, ithalatı, ihracatı, serbest tüketicilere satıĢı ve ticareti faaliyetleri ile iĢtigal edebilen tüzel kiĢiyi, 46. Ulusal Yük Dağıtım Merkezi: TEĠAġ bünyesinde yer alan ve elektrik enerjisi arz ve talebinin gerçek zamanlı olarak dengelenmesinden sorumlu birimi, 47. 7Uluslararası enterkonneksiyon Ģartı: Ulusal elektrik sisteminin diğer ülkelere ait elektrik sistemi ile senkron paralel, asenkron paralel veya ünite yönlendirmesi yöntemlerinden birinin kullanılmasıyla veya komĢu ülkede oluĢturulacak izole bölgenin beslenmesi yöntemiyle yapılacak enterkonneksiyonu, 48. Ünite: Bağımsız olarak yük alabilen ve yük atabilen her bir üretim grubunu, kombine çevrim santralları için her bir gaz türbin ve jeneratörü ile gaz türbin ve jeneratörüne bağlı çalıĢacak buhar türbin ve jeneratörünün payını, 49. Üretim: Enerji kaynaklarının, üretim tesislerinde elektrik enerjisine dönüĢtürülmesini, 5 12 Kasım 2008 tarihli ve 27052 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiĢtirilmiĢtir. 6 12 Kasım 2008 tarihli ve 27052 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiĢtirilmiĢtir. 7 12 Kasım 2008 tarihli ve 27052 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiĢtirilmiĢtir.
4/8/2002 tarihli ve 24836 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıĢtır
4
50. Üretim tesisi: Elektrik enerjisinin üretildiği tesisleri, 51. Üretim Ģirketi: Otoprodüktörler ve otoprodüktör grupları hariç olmak üzere, elektrik üretimi ve ürettiği elektriğin satıĢı ile iĢtigal eden tüzel kiĢiyi, 52. Üretim kapasite projeksiyonu: Dağıtım Ģirketleri tarafından hazırlanan talep tahminleri esas alınarak TEĠAġ tarafından yapılan, elektrik enerjisi arz güvenliği için gereken üretim kapasitesi tahminini, 53. 8Yan hizmetler: Yan Hizmetler Yönetmeliği uyarınca iletim sistemine veya dağıtım sistemine bağlı ilgili tüzel kiĢilerce sağlanacak olan, iletim veya dağıtım sisteminin güvenilir Ģekilde iĢletimini ve elektriğin gerekli kalite koĢullarında hizmete sunulmasını sağlamak üzere Yan Hizmetler Yönetmeliğinde ayrıntılı olarak tanımlanan hizmetleri, 54. 9Yan Hizmetler Yönetmeliği: TEĠAġ tarafından hazırlanacak ve Kurul tarafından onaylanarak yürürlüğe girecek, iletim lisansı hükümleri uyarınca iletim sistemine veya dağıtım lisansı hükümleri uyarınca dağıtım sistemine bağlı ilgili tüzel kiĢilere uygulanacak, yan hizmetlerin tanımlarını ve yan hizmetlerin temin edilmesi ile ilgili usul ve esasları kapsayan kuralları, 55. Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisleri: Rüzgar, güneĢ, jeotermal, dalga, gel-git, biyokütle, biyogaz, hidrojen enerjisine dayalı üretim tesisleri ve kurulu gücü 50 megavat (MWe) ve altında olan kanal veya nehir tipi hidroelektrik üretim tesisleri ile rezervuar hacmi yüz milyon metre küpün veya rezervuar alanı onbeĢ kilometrekarenin altında olan hidroelektrik üretim tesislerini,10 11 56. 121314Mikro kojenerasyon tesisi: Elektrik enerjisine dayalı kurulu gücü 50 kilovat ve altında olan kojenerasyon tesisini, 57. 1516 ifade eder.
ĠKĠNCĠ BÖLÜM Lisans ve Lisans Alma Yükümlülüğü, Lisans Türleri
Lisans ve lisans alma yükümlülüğü MADDE 5- (1) Lisans, bir tüzel kiĢinin piyasada faaliyet gösterebilmek için Kurumdan almak zorunda olduğu bir yetki belgesidir. (2) Lisanslar devredilemez. Ancak, lisans sahibi tüzel kiĢiye bankalar ve/veya finans kuruluĢları tarafından sınırlı veya gayri kabili rücu proje finansmanı sağlanması halinde, kredi sözleĢmesi hükümleri gereği, bankalar ve/veya finans kuruluĢları Kuruma gerekçeli olarak bildirimde bulunarak, bu Yönetmeliğin öngördüğü Ģartlar çerçevesinde önerecekleri bir baĢka tüzel kiĢiye lisans sahibi tüzel kiĢinin lisansı kapsamındaki tüm yükümlülüklerini üstlenmek Ģartıyla lisans verilmesini talep edebilir. Önerilen tüzel kiĢiye, bu Yönetmelik kapsamındaki yükümlülükleri yerine getirmesi kaydıyla aynı hak ve yükümlülüklerle eskisinin devamı mahiyetinde yeni lisans verilir.17 (3) Üretim veya otoprodüktör lisansı baĢvurusunda bulunmuĢ bir tüzel kiĢinin bu Yönetmelik kapsamındaki hak ve yükümlülükleri, bu tüzel kiĢinin Türk Ticaret Kanunu ve 8 12 Kasım 2008 tarihli ve 27052 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiĢtirilmiĢtir. 9 12 Kasım 2008 tarihli ve 27052 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiĢtirilmiĢtir. 10 28 ġubat 2003 tarihli ve 25034 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiĢtirilmiĢtir. 11 24 ġubat 2005 tarihli ve 25737 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiĢtirilmiĢtir. 12 28 ġubat 2003 tarihli ve 25034 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle eklenmiĢtir. 13 29 Eylül 2007 tarihli ve 26658 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle kaldırılmıĢtır. 14 12 Kasım 2008 tarihli ve 27052 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle yeniden düzenlenmiĢtir. 15 28 ġubat 2003 tarihli ve 25034 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle eklenmiĢtir. 16 7 Aralık 2008 tarihli ve 27077 sayılı resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle kaldırılmıĢtır. 17 1 Mayıs 2008 tarihli ve 26863 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiĢtirilmiĢtir.
4/8/2002 tarihli ve 24836 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıĢtır
5
ilgili mevzuatı uyarınca bölünmesi yoluyla veya aynı ortaklık yapısı ile kurulan bir baĢka tüzel kiĢiye, Kurul onayı alınmak kaydıyla devredilebilir. Bu fıkra kapsamındaki devir iĢleminin lisans sahibi bir tüzel kiĢiye iliĢkin olması halinde, devralması onaylanan tüzel kiĢiye eskisinin devamı mahiyetinde yeni lisans verilir.18,19 (4)20 Tarifesi düzenlemeye tabi faaliyet yürüten lisans sahibinin lisans kapsamındaki hakları, Kuruldan izin almaksızın üçüncü Ģahıslara temlik edilemez. (5) Piyasada lisans alınmaksızın faaliyette bulunulduğunun tespit edilmesi halinde, ilgili tüzel kiĢi hakkında Kanunun 11 inci maddesi hükümleri çerçevesinde iĢlem yapılır. (6) Tüzel kiĢiler gösterdikleri her bir piyasa faaliyeti ve aynı faaliyeti gösterdikleri her bir tesis için ayrı lisans alır. Birden fazla tesiste aynı tüzel kiĢilik adı altında üretim faaliyeti göstermek isteyen tüzel kiĢiler; üretim, otoprodüktör ya da otoprodüktör grubu lisanslarından ancak birini alabilir.21 (7) Toptan satıĢ lisansı sahibi tüzel kiĢiler tarafından yürütülebilecek ithalat ve ihracat faaliyetleri ile perakende satıĢ lisansı sahibi tüzel kiĢiler tarafından yürütülebilecek ithalat faaliyetleri, bu tüzel kiĢilerin toptan satıĢ veya perakende satıĢ lisansları kapsamında düzenlenir ve ayrıca lisans alınmasını gerektirmez. (8) Üretim lisansı sahibi tüzel kiĢiler ile otoprodüktör ve otoprodüktör grubu lisansı sahibi tüzel kiĢiler tarafından üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin satıĢı faaliyeti, bu tüzel kiĢilerin lisansları kapsamında düzenlenir. 22(9) Kendi ihtiyaçlarını karĢılamak üzere elektrik enerjisi üretimi yapan ve iletim veya dağıtım Ģebekesi ile bağlantı tesis etmeden çalıĢan tesis veya ekipmana sahip gerçek veya tüzel kiĢilerin lisans alma yükümlülükleri yoktur. 23(10) Mevzuatta belirlenen değerin üzerinde verimliliği bulunan kojenerasyon, mikrokojenerasyon ile yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı kurulu gücü azami 500 kW olan üretim tesislerinin lisanssız faaliyette bulunmasına iliĢkin hususlar yönetmelikle düzenlenir. 24(11) Kurumdan lisans alan tüzel kiĢiler, ilgili mevzuat hükümleri yanı sıra, faaliyet türlerine göre diğer mevzuat hükümlerine de uymakla yükümlüdür.
Lisans türleri MADDE 6- (1) Faaliyet konularına göre Kurumdan alınabilecek lisanslar Ģunlardır: a) Üretim lisansı, b) Otoprodüktör lisansı, c) Otoprodüktör grubu lisansı, d) Ġletim lisansı, e) Dağıtım lisansı, f) Toptan satıĢ lisansı, g) Perakende satıĢ lisansı.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Lisans BaĢvurusu, Ġnceleme ve Değerlendirme, Lisansların Yürürlüğe Girmesi, Lisans Bedelleri
18 1 Mayıs 2008 tarihli ve 26863 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle eklenmiĢtir. 19 20 Haziran 2009 tarihli ve 27264 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiĢtirilmiĢtir. 20 20 Haziran 2009 tarihli ve 27264 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiĢtirilmiĢtir. 21 28 ġubat 2003 tarihli ve 25034 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle eklenmiĢtir. 22 12 Kasım 2008 tarihli ve 27052 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiĢtirilmiĢtir. 23 12 Kasım 2008 tarihli ve 27052 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle eklenmiĢtir. 24 12 Kasım 2008 tarihli ve 27052 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle teselsül ettirilmiĢtir.
4/8/2002 tarihli ve 24836 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıĢtır
6
Lisans baĢvurusu MADDE 7- (1) 25,26,27,28 Piyasada faaliyet göstermek üzere lisans baĢvurusunda bulunacak özel hukuk hükümlerine tabi tüzel kiĢilerin, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri doğrultusunda anonim Ģirket ya da limited Ģirket olarak kurulmuĢ olmaları zorunludur. Anonim Ģirket olarak kurulmaları halinde, sermaye piyasası mevzuatına göre borsada iĢlem görenler dıĢındaki hisselerinin tamamının nama yazılı olması Ģarttır. Ancak, hisselerinin tamamı nama yazılı olmayan anonim Ģirketlere, lisans almalarının Kurul kararıyla uygun bulunması sonrası ana sözleĢme değiĢikliği yapmaları kaydıyla lisans verilebilir. Hisselerin nama yazılı olma Ģartı otoprodüktör lisansı baĢvurularında aranmaz. (2) Otoprodüktör lisansı baĢvuruları hariç, lisans baĢvurusu sahibi tüzel kiĢilikte yüzde on ve üzerinde doğrudan veya dolaylı pay sahibi olan gerçek kiĢiler ile yönetim kurulu üyesi, genel müdür ve genel müdür yardımcısı unvanları ile baĢka unvanlarla istihdam edilseler dahi yetki ve görevleri itibarıyla genel müdür yardımcısına denk veya daha üst makamlarda imza yetkisini haiz diğer yöneticiler ve denetçilerin; taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya beĢ yıldan fazla hapis, basit veya nitelikli zimmet, cürüm iĢlemek için teĢekkül oluĢturmak, irtikâp, rüĢvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı suçları iĢlemediği; istimal ve istihlak kaçakçılığı dıĢında kalan kaçakçılık suçları, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıĢtırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma veya vergi kaçakçılığı suçlarından dolayı kesinleĢmiĢ mahkûmiyet kararlarının bulunmaması zorunludur.29 (3) Tüzel kiĢiler piyasada faaliyet göstermek üzere lisans almak için; Ek-1’de yer alan “Lisans BaĢvuru Dilekçesi” ve Ek-2’deki “Taahhütname” ile birlikte, Kurul kararıyla yürürlüğe konulan “Lisans BaĢvurusunda Sunulması Gereken Bilgi ve Belgeler Listesi” uyarınca sunulması gereken belgeleri ibraz etmek suretiyle Kuruma baĢvurur.30 31(4) Üretim, otoprodüktör ve otoprodüktör grubu lisansları için yapılacak baĢvurularda; lisansa konu olan üretim tesisinin özellikleri dikkate alınarak hazırlanan ve tesisin tamamlanma tarihine kadar olan süreci kapsayan bir termin programının sunulması ve bu program kapsamındaki tesis tamamlanma tarihinin Kurum tarafından uygun bulunması esastır. Tesis tamamlanma tarihinin belirlenmesinde referans alınacak süreler Kurul kararı ile belirlenir ve Kurum internet sayfasında yayımlanır Ayrıca üretim faaliyetinde bulunmak üzere yapılan lisans baĢvurularında, MW cinsinden beher kurulu güç baĢına Kurul kararı ile belirlenen tutarda, Kuruma muhatap düzenlenmiĢ ve Kurul kararı ile belirlenen örneğe uygun banka teminat mektubu sunulur. Bu yöntemle hesaplanan banka teminat mektubu tutarının üst sınırı Kurul kararı ile belirlenir. Bu Yönetmelik kapsamında Kuruma sunulacak banka teminat mektubu tutarı, birden fazla bankadan temin edilen banka teminat mektupları ile de sağlanabilir.32 (5) Üretim, otoprodüktör ve otoprodüktör grubu lisansları için yapılacak baĢvurular kapsamında; linyit, taĢkömürü, asfaltit, bitümlü Ģist, jeotermal, dalga, güneĢ enerjisi ve hidrolik kaynaklar gibi yerli doğal kaynaklardan elektrik enerjisi üretmek üzere üretim tesisi kurulması talep edildiği takdirde; a) Linyit, taĢkömürü, asfaltit, bitümlü Ģist, dalga, biyokütle, biyogaz ve jeotermal kaynaklar açısından; enerji kaynağına iliĢkin yakıt temin anlaĢması veya enerji kaynağının
25 28 ġubat 2003 tarihli ve 25034 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiĢtirilmiĢtir. 26 12 Temmuz 2004 tarihli ve 25520 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiĢtirilmiĢtir. 27 1 Mayıs 2008 tarihli ve 26863 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiĢtirilmiĢtir. 28 20 Haziran 2009 tarihli ve 27264 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiĢtirilmiĢtir. 29 23 Temmuz 2005 tarihli ve 25884 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiĢtirilmiĢtir. 30 12 Temmuz 2004 tarihli ve 25520 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiĢtirilmiĢtir. 31 7 Aralık 2008 tarihli ve 27077 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiĢtirilmiĢtir. 32 29 Eylül 2007 tarihli ve 26658 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle eklenmiĢtir.
4/8/2002 tarihli ve 24836 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıĢtır
7
kullanım hakkı ya da diğer ayni haklarının tesis edilmiĢ olduğunun veya bu hakların tesis edileceğinin yetki sahibi gerçek veya tüzel kiĢilerce taahhüt edilmiĢ olduğunun,33 b) GüneĢ enerjisine dayalı kaynaklar açısından; üretim tesisinin kurulacağı sahanın özel mülkiyete konu olması ve kamulaĢtırma talep edilmemesi halinde mülkiyet ve/veya diğer ayni hakların tesis edilmiĢ veya bu hakların tesis edileceğinin yetki sahibi gerçek veya tüzel kiĢilerce taahhüt edilmiĢ olduğunun, c) Hidrolik kaynaklar için DSĠ ile yapılmıĢ Su Kullanım Hakkı AnlaĢmasının veya Su Kullanım Hakkı AnlaĢması imzalayabilmeye hak kazandıklarının, belgelenmesi zorunludur.34 (6) Rüzgar ve güneĢ enerjisine dayalı üretim tesisi kurmak amacıyla yapılan lisans baĢvurularına iliĢkin baĢvuru alma tarihi Kurul Kararıyla belirlenir ve Kurum internet sayfası ile Resmî Gazete’de duyurulur.35 36(7) 37(8) (9) BaĢvuru sırasında tüzel kiĢilerden istenen belgelerin gereğine uygun olarak teslim edilip edilmediği hakkındaki değerlendirme; sunulan belgelerin Kurum merkez evrakına giriĢ tarihini izleyen on iĢ günü içerisinde tamamlanır ve gereğine uygun olarak yapılmadığı tespit edilen lisans baĢvurularındaki eksikliklerin on iĢ günü içerisinde giderilmesi istenerek, giderilmediği takdirde baĢvuru sırasında sunulan belgelerin iade edileceği bildirilir. (10) Bu süre içerisinde sunulan belgelerin gereğine uygun olarak teslim edilip edilmediği hakkındaki değerlendirme on iĢ günü içerisinde tamamlanır ve eksikliklerin tespiti halinde, tüzel kiĢiye son kez yazılı bildirim yapılarak on iĢ günü içerisinde eksikliklerin giderilmesi talep edilir. Söz konusu süre içerisinde de eksikliklerin giderilmemesi veya baĢvurudan vazgeçildiğinin Kuruma yazılı olarak bildirilmesi halinde, baĢvuru yapılmamıĢ sayılır ve baĢvuru sırasında sunulan belgeler iade edilir.38
Lisans baĢvurularının inceleme ve değerlendirmeye alınması MADDE 8- (1) Lisans baĢvuru esaslarına göre eksiksiz olarak yapıldığı tespit edilen baĢvuruların; inceleme ve değerlendirmeye alınabilmesi için baĢvuru sahiplerine yazılı bildirimde bulunulur ve lisans alma bedelinin yüzde birinin, bildirim tarihinden itibaren on iĢ günü içerisinde Kurum hesabına yatırılması istenir. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde baĢvurunun reddedilmiĢ sayılacağı yapılan bildirimde yer alır. (2) Lisans alma bedelinin yüzde birinin Kurum hesabına yatırıldığının ibraz edilmesini takiben lisans baĢvurusu inceleme ve değerlendirmeye alınır ve baĢvuruya iliĢkin bilgiler 43 üncü madde hükümleri çerçevesinde Kurum internet sayfasında duyurulur.39 (3) 40Duyurusu yapılan baĢvurulara, üçüncü Ģahıslar tarafından on iĢ günü içerisinde ve sadece kiĢisel hak ihlali açısından yazılı olarak itirazda bulunulabilir. (4) Lisans baĢvurusunun inceleme ve değerlendirmeye alınması, lisans almaya hak kazanıldığı anlamını taĢımaz.
Ġnceleme ve değerlendirme MADDE 9- (1) 41,42,43 Ġnceleme ve değerlendirmeye alınan üretim, otoprodüktör ve otoprodüktör grubu lisansı baĢvuruları hakkında Kurum tarafından, kurulacak üretim tesisinin 33 24 ġubat 2005 tarihli ve 25737 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiĢtirilmiĢtir. 34 12 Temmuz 2004 tarihli ve 25520 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiĢtirilmiĢtir. 35 30 Eylül 2007 tarihli ve 26659 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiĢtirilmiĢtir. 36 26 Nisan 2006 tarihli ve 26150 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle çıkarılmıĢtır. 37 12 Kasım 2008 tarihli ve 27052 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle çıkarılmıĢtır. 38 24 ġubat 2005 tarihli ve 25737 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiĢtirilmiĢtir. 39 1 Mayıs 2008 tarihli ve 26863 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiĢtirilmiĢtir. 40 20 Haziran 2009 tarihli ve 27264 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiĢtirilmiĢtir. 41 28 ġubat 2003 tarihli ve 25034 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiĢtirilmiĢtir.
4/8/2002 tarihli ve 24836 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıĢtır
8
iletim ve/veya dağıtım sistemine bağlantısı ve sistem kullanımı hakkında TEĠAġ ve/veya üretim tesisinin bulunduğu dağıtım bölgesindeki dağıtım lisansı sahibi tüzel kiĢiden görüĢ istenir. TEĠAġ ve/veya ilgili dağıtım Ģirketi, baĢvuru kapsamındaki üretim tesisinin bağlanması talep edilen trafo merkezi ile bağlantı kapasitesine iliĢkin 38 inci madde kapsamında oluĢturulan görüĢünü, bildirim tarihinden itibaren kırkbeĢ gün içerisinde sonuçlandırarak Kuruma sunar. 44,45 (2) TEĠAġ, rüzgâr enerjisine dayalı üretim tesisi kurmak için yapılan her bir baĢvuru için, baĢvuruda talep edilen trafo merkezine bağlanabilecek rüzgâr enerjisine dayalı üretim tesisi kapasitesini Kuruma gönderir ve internet sayfasında yayımlar. Kurum, baĢvurusu kapsamındaki kurulu gücü, talep edilen trafo merkezine bağlanabilecek rüzgâr enerjisine dayalı üretim tesisi kapasitesini aĢan baĢvuru sahibine bildirimde bulunarak, baĢvuru kapsamındaki kurulu gücün, türbin yerleri değiĢtirilmeksizin güç azaltılması suretiyle tadil edilmesini ister. BaĢvuru sahibinin, buna göre baĢvurusu kapsamındaki kurulu gücünü tadil etmemesi veya tadil ettiğini on iĢgünü içerisinde Kuruma bildirmemesi halinde, baĢvuru reddedilir. (3) Kurum yaptığı inceleme ve değerlendirmede tüm lisanslar açısından temel olarak aĢağıdaki hususları göz önünde bulundurur; a) Ġlgili mevzuatta öngörülen amaçlara uygunluk, b) Duyurusu yapılan baĢvurulara, belirtilen süre içerisinde yazılı olarak yapılan itirazlar hakkında oluĢturulan görüĢler, c) Tüketici haklarının korunması ile rekabetin ve piyasanın geliĢimine olan etki, d) 46 47 e) BaĢvuruda bulunan tüzel kiĢilerin; varsa, yurt içi ve yurt dıĢı piyasalardaki deneyim ve performansları. (4) Üretim, otoprodüktör ve otoprodüktör grubu lisansı baĢvurularının inceleme ve değerlendirilmesinde; baĢvuru sahibi tüzel kiĢi ile baĢvuru sahibi tüzel kiĢilikte doğrudan veya dolaylı olarak yüzde on (halka açık Ģirketlerde yüzde beĢ) veya daha fazla pay sahibi olan kiĢilerin, yerli doğal kaynaklar ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi kurmak için almıĢ olduğu lisanslar kapsamındaki üretim tesislerinin iĢletme öncesi döneme iliĢkin faaliyetlerindeki ilerlemeler de dikkate alınır.48,49,50 51(5) Aynı yerde faaliyette bulunmak için yapılan birden fazla baĢvurunun değerlendirilmesine iliĢkin olarak mevzuatta özel düzenleme bulunan haller hariç olmak üzere, bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde yapılan ve baĢvuruya konu yerin il, ilçe, köy, mahalle, ada, parsel bilgilerini içeren, üretim lisansına iliĢkin duyurudan itibaren on beĢ iĢ günü içerisinde, duyuru konusu yerde faaliyet göstermek üzere elektrik piyasasında baĢka bir elektrik üretim lisansı ve petrol piyasasında, rafinerici ve/veya depolama lisansı baĢvurusunun olması durumunda aĢağıda yer alan esaslar çerçevesinde değerlendirme yapılır: a) Ġlan edilen lisans baĢvurusuna konu yerde faaliyette bulunmak üzere baĢka bir elektrik üretim lisansı baĢvurusunda bulunulması durumunda; lisans baĢvurusunda bulunulan yerde yerli doğal kaynağın mevcut olması ve baĢvurulardan birisinin söz konusu kaynağı 42 12 Temmuz 2004 tarihli ve 25520 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiĢtirilmiĢtir. 43 21 Ekim 2009 tarihli ve 27383 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiĢtirilmiĢtir. 44 23 Temmuz 2005 tarihli ve 25884 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle çıkarılmıĢtır. 45 21 Ekim 2009 tarihli ve 27383 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle yeniden düzenlenmiĢtir. 46 12 Temmuz 2004 tarihli ve 25520 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiĢtirilmiĢtir. 47 26 Ocak 2005 tarihli ve 25708 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle çıkarılmıĢtır. 48 26 Nisan 2006 tarihli ve 26150 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiĢtirilmiĢtir. 49 29 Eylül 2007 tarihli ve 26658 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiĢtirilmiĢtir. 50 30 Eylül 2007 tarihli ve 26659 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiĢtirilmiĢtir. 51 7 Aralık 2008 tarihli ve 27077 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle eklenmiĢ ve takip eden fıkralar teselsül ettirilmiĢtir.
4/8/2002 tarihli ve 24836 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıĢtır
9
lisansı kapsamında kullanacak olması halinde bu lisans baĢvurusuna öncelik verilir. Yerli doğal kaynağa iliĢkin baĢvuru olmaması veya birden fazla yerli doğal kaynak olması durumunda; lisans baĢvurularının değerlendirilmesi, ülkenin öncelikli ihtiyacı, söz konusu yatırımın ekonomiye katkısı, en fazla istihdamın oluĢturulması, yatırım tutarının büyüklüğü, tesisin çevreyle uyumu gibi kriterler esas alınmak suretiyle hazırlanacak olan tebliğ hükümlerine göre yapılır. b) Ġlan edilen lisans baĢvurusuna konu yerde faaliyette bulunmak üzere, petrol piyasasında rafinerici ve/veya depolama lisansı baĢvurusunda bulunulması durumunda, lisans baĢvurusunda bulunulan yerde yerli doğal kaynağın mevcut olması halinde, söz konusu kaynağı, lisansı kapsamında kullanacak olan lisans baĢvurusuna öncelik verilir. Böyle bir durumun bulunmaması halinde; elektrik piyasasına iliĢkin lisans baĢvurusuna öncelik verilir. c) Aynı yerde faaliyette bulunmak için yapılmıĢ olup da, henüz lisans verilmemiĢ olan baĢvurular, baĢvuru tarihine bakılmaksızın, bu fıkra hükümlerine göre değerlendirilir. 52(6) Rüzgâr enerjisine dayalı üretim tesisi kurmak üzere aynı bölge ve/veya aynı trafo merkezi için yapılmıĢ veya yapılacak olan lisans baĢvuruları kapsamında, Kanun ile 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında Elektrik ĠĢleri Etüt Ġdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak teknik değerlendirme ve ardından Kurum tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda lisans almak için gerekli koĢulları sağlayan birden fazla baĢvurunun bulunması halinde, baĢvurular arasından sisteme bağlanacak olan baĢvuru, TEĠAġ tarafından hazırlanan ve Kurum tarafından onaylanan yönetmelik çerçevesinde belirlenir.53 54 55,56 (7) BaĢvuru sahibinden, inceleme ve değerlendirme sürecinin sonuçlandırılabilmesi için ihtiyaç duyulan her türlü ek bilgi ve belge ayrıca istenebilir ve baĢvuru sahibi tüzel kiĢiyi temsile yetkili Ģahıslar doğrudan görüĢme yapmak üzere çağrılabilir. 57,58,59 (8) Rüzgâr enerjisine dayalı üretim tesisi kurmak için yapılan lisans baĢvuruları, 9/11/2008 tarihli ve 27049 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Rüzgâr Enerjisine Dayalı Lisans BaĢvurularının Teknik Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmelik çerçevesinde teknik değerlendirilmelerinin yapılması için Elektrik ĠĢleri Etüt Ġdaresi Genel Müdürlüğüne gönderilir. Elektrik ĠĢleri Etüt Ġdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Rüzgâr Enerjisine Dayalı Lisans BaĢvurularının Teknik Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince değerlendirmeye alınmayarak iade edilen lisans baĢvuruları, Kurul kararıyla reddedilir.
Ġnceleme ve değerlendirmenin sonuçlandırılması MADDE 10- (1)60,61 Ġnceleme ve değerlendirmeye alınan lisans baĢvuruları, ilgili mevzuat uyarınca diğer kurum ve/veya kuruluĢlardan alınması gereken uygun bulma kararına esas teĢkil edecek nihai görüĢün, Kuruma geliĢ tarihinden itibaren kırkbeĢ gün içerisinde sonuçlandırılır. Gerektiğinde bu süre, Kurul kararıyla uzatılabilir ve süre uzatımı baĢvuru sahibi tüzel kiĢiye yazılı olarak bildirilir. (2) Kurum tarafından yapılan inceleme ve değerlendirme Kurula sunulur ve lisans baĢvurusu Kurul kararıyla sonuçlandırılır. Lisans baĢvurusunun Kurul kararıyla reddedilmesi durumunda, ret gerekçeleri baĢvuru sahibi tüzel kiĢiye Kurul kararını izleyen on iĢ günü
52 12 Kasım 2008 tarihli ve 27052 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiĢtirilmiĢtir. 53 12 Temmuz 2004 tarihli ve 25520 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiĢtirilmiĢtir. 54 26 Ocak 2005 tarihli ve 25708 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiĢtirilmiĢtir. 55 12 Temmuz 2004 tarihli ve 25520 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle çıkarılmıĢtır. 56 12 Temmuz 2004 tarihli ve 25520 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle çıkarılmıĢtır. 57 12 Kasım 2008 tarihli ve 27052 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle çıkarılmıĢtır. 58 20 Haziran 2009 tarihli ve 27264 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle eklenmiĢtir. 59 21 Ekim 2009 tarihli ve 27383 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiĢtirilmiĢtir. 60 28 ġubat 2003 tarihli ve 25034 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiĢtirilmiĢtir. 61 23 Temmuz 2005 tarihli ve 25884 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiĢtirilmiĢtir.
4/8/2002 tarihli ve 24836 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıĢtır
10
içerisinde yazılı olarak bildirilir ve baĢvuru sırasında sunulan, Kuruma muhatap banka teminat mektubu baĢvuru sahibine iade edilir.62 63,64,65 (3) Ġnceleme ve değerlendirme sonucu lisans alması Kurul kararıyla uygun bulunan baĢvuru sahibi tüzel kiĢiye; a) ġirket ana sözleĢmesinde gerekli değiĢiklikleri yapması, b) Lisans alma bedelinin kalan tutarının Kurum hesabına yatırıldığına iliĢkin belgeyi ibraz etmesi, c) Üretim faaliyetinde bulunmak üzere yapılan lisans baĢvuruları açısından; kaynak türü ve kurulu güç bazında Kurul kararı ile belirlenen oranlara karĢılık gelen tutardan 7 nci madde uyarınca Kuruma sunulan banka teminat mektubunun tutarının düĢülmesi ile bulunan tutarda, Kuruma muhatap düzenlenmiĢ ve Kurul kararı ile belirlenen örneğe uygun banka teminat mektubu sunması, d) Sisteme bağlantı hakkı TEĠAġ’ın yapacağı yarıĢma sonucunda elde edilen rüzgâr enerjisine dayalı üretim tesisi kurmak için yapılmıĢ lisans baĢvuruları için TEĠAġ ile imzalanmıĢ RES Katkı Payı anlaĢmasını ibraz etmesi, e) Lisans baĢvurusuna konu üretim tesisi projesinin, 17/7/2008 tarihli ve 26939 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında olması halinde, söz konusu Yönetmelik kapsamında alınan kararı ibraz etmesi, durumunda lisans alabileceği ve bu yükümlülüklerin yapılan tebliğden itibaren doksan gün içerisinde yerine getirilmesi halinde lisansının verileceği yazılı olarak bildirilir. Bu fıkradaki diğer yükümlülüklerin doksan gün içerisinde yerine getirilmesi kaydıyla, Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında Çevresel Etki Değerlendirmesine tabi projeler için alınan Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararının Kuruma sunulması için bu süre üçyüz gün olarak uygulanır. Lisans baĢvurusunda bulunan tüzel kiĢiler uygun bulma kararının kendilerine yapılan yazılı bildirimi izleyen otuz gün içerisinde, Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği çerçevesinde ilgili kuruma baĢvurmak zorundadır. 66,67,68(4) Ana sözleĢme değiĢiklikleri kapsamında tüzel kiĢilerin aĢağıdaki yükümlülükleri yerine getirmeleri istenir; a) 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri doğrultusunda kurulmuĢ anonim Ģirketlerden, sermaye piyasası mevzuatına göre borsada iĢlem görenler dıĢındaki hisselerinin tamamının nama yazılı hale getirilmesi (Hisselerin nama yazılı olma Ģartı otoprodüktör lisansı baĢvurularında aranmaz), b) ġirket asgari sermayesinin; 1) Üretim faaliyeti lisansı baĢvuruları açısından, üretim tesisi için Kurum tarafından öngörülen toplam yatırım tutarının yüzde on beĢi oranına karĢılık gelen miktara eĢit, 2) Dağıtım lisansı baĢvuruları açısından, mülkiyeti ya da iĢletme hakkı devredilen dağıtım bölgesinin devir ya da satın alınma bedelinin en az yüzde on beĢi oranına karĢılık gelen miktara eĢit, 3) Toptan satıĢ lisansı baĢvuruları açısından, bir milyon TL tutarında, 4) Perakende satıĢ lisansı baĢvuruları açısından, beĢ yüz bin TL tutarında, 5) Sadece perakende satıĢ hizmeti yapmak üzere perakende satıĢ lisansı almak için yapılan baĢvurular açısından, faaliyet göstereceği her bir dağıtım bölgesi için yüz bin TL tutarında, olmasının sağlanması,
62 29 Eylül 2007 tarihli ve 26658 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiĢtirilmiĢtir. 63 29 Eylül 2007 tarihli ve 26658 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle eklenmiĢtir. 64 20 Haziran 2009 tarihli ve 27264 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiĢtirilmiĢtir. 65 30 Eylül 2009 tarihli ve 27362 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiĢtirilmiĢtir. 66 29 Eylül 2007 tarihli ve 26658 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiĢtirilmiĢtir. 67 26 Nisan 2006 tarihli ve 26150 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle çıkarılmıĢtır. 68 20 Haziran 2009 tarihli ve 27264 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiĢtirilmiĢtir.
4/8/2002 tarihli ve 24836 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıĢtır
11
c) Ġlk kez faaliyet göstermek üzere birden fazla lisans baĢvurusunda bulunan tüzel kiĢinin; asgari sermayesinin, uygun bulma kararı verilmiĢ her bir baĢvuru için öngörülen sermaye miktarlarının toplanması suretiyle bulunan miktara eĢit olmasının sağlanması, d) Tüzel kiĢinin ikametgah adresi dıĢındaki ana sözleĢme değiĢikliklerinde Kurumun uygun görüĢünün alınacağı hükmüne ana sözleĢmede yer verilmesi, e) Hisse devirleri açısından bu Yönetmelikte öngörülen hükümlerin ana sözleĢmeye derç edilmesi, f) Dağıtım faaliyeti için uygun bulma kararı verilmiĢ olması halinde; tüketicilerin korunması ve hizmetin aksamaması açısından dağıtım lisansının iptal edilmesinin zorunlu hale gelmesi durumunda; 1) Lisans iptalinden önce alınan Kurul kararı doğrultusunda, lisans sahibi tüzel kiĢinin yönetim kurulu üyelerinin bir kısmı veya tamamı değiĢtirilmek suretiyle yerlerine yeni atama yapılacağı, 2) Dağıtım lisansı sahibi tarafından faaliyet gösterilen dağıtım bölgesindeki tesislerin mülkiyetinin söz konusu dağıtım lisansı sahibine ait olması durumunda, lisans sahibi tüzel kiĢi nam ve hesabına yüz yirmi gün içerisinde mülkiyete konu tesislerin satıĢı için mevzuat uyarınca Kurum tarafından çıkılacak ihalede oluĢacak bedel üzerinden devrin yapılacağı, hususlarının ana sözleĢmede yer alması. (5) Lisans sahibi bir tüzel kiĢinin yeni bir lisans baĢvurusunda bulunması halinde; ġirket asgari sermayesinin, kapsamındaki üretim tesisinin geçici kabulü yapılmamıĢ her bir lisans ile uygun bulma kararı verilmiĢ her bir baĢvuru için, dördüncü fıkra çerçevesinde, Kurum tarafından öngörülen sermaye tutarlarının toplanması suretiyle bulunan tutara eĢit olması gerekir. Lisansına konu üretim tesisinin kurulu gücünün yüzde ellisini aĢan bir tevsi yatırımı yapmak amacıyla lisans tadili baĢvurusunda bulunulması halinde; Ģirket asgari sermayesi, yeni kurulu güce göre, dördüncü fıkra çerçevesinde Kurum tarafından öngörülen sermaye tutarından az olamaz.69 (6) Dördüncü fıkranın (b) bendinin (2), (3), (4) ve (5) numaralı alt bentlerinde öngörülen asgari sermaye miktarı, Elektrik Piyasası Endeksi artıĢ oranının iki katını geçmemek üzere Kurul tarafından belirlenen oranda her yıl artırılabilir. (7) Kamu tüzel kiĢilerine dördüncü ve beĢinci fıkra hükümleri uygulanmaz. (8) Otoprodüktör lisansı baĢvurusunda veya otoprodüktör lisansı tadil baĢvurusunda bulunan tüzel kiĢilere, dördüncü ve beĢinci fıkra hükümleri uygulanmaz. (9) Mevcut sözleĢmeler kapsamında faaliyet gösteren veya mevcut sözleĢmeleri kapsamındaki tüm iĢlemleri tamamlayarak faaliyet gösterme hakkı elde etmiĢ tüzel kiĢilerin lisans baĢvuruları için, dördüncü fıkranın (d), (e), (f)70 bentleri hükümleri hariç diğer bend hükümleri uygulanmaz. Mevcut sözleĢmelerinde öngörülen piyasa yapısına aykırılık teĢkil eden haklarından feragat eden tüzel kiĢilerin lisans baĢvurularında ise dördüncü fıkranın sadece (a) bendi hükmü uygulanmaz. (10) Bu maddede belirtilen yükümlülükleri yerine getiren tüzel kiĢiye Kurul kararı ile lisans verilir, lisans sahibi tüzel kiĢinin ticaret unvanı ile aldığı lisans türü ve süresi Resmî Gazete’de yayımlanır ve Kurum internet sayfasında duyurulur. 71,72(11) Mücbir sebepler ya da gerekçeleri Kurul tarafından uygun bulunan haller ile tüzel kiĢiden kaynaklanmayan nedenlerle Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında Çevresel Etki Değerlendirmesi olumsuz kararının alınması hali dıĢında, üçüncü fıkrada belirlenen süreler içerisinde bu madde kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde lisans baĢvurusu Kurul kararıyla reddedilir ve 7 nci madde 69 29 Eylül 2007 tarihli ve 26658 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiĢtirilmiĢtir. 70 20 Haziran 2009 tarihli ve 27264 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle çıkarılmıĢtır. 71 29 Eylül 2007 tarihli ve 26658 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiĢtirilmiĢtir. 72 30 Eylül 2009 tarihli ve 27362 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiĢtirilmiĢtir.
4/8/2002 tarihli ve 24836 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıĢtır
12
çerçevesinde Kuruma sunulan banka teminat mektubu irat kaydedilir. Bu aĢamada üçüncü fıkra çerçevesinde Kuruma banka teminat mektubu sunulmuĢ ise baĢvuru sahibine iade edilir. 73(12) Üretim, otoprodüktör ve otoprodüktör grubu lisansları için Kurum tarafından uygun bulunan tesis tamamlanma tarihi ve süresi lisanslara derç edilir. Tesis tamamlanma tarihinin belirlenmesine esas tesis tamamlanma süresi, diğer mevzuat gereği alınması gereken izinler ve kamulaĢtırma, irtifak hakkı tesisi veya kiralama iĢlemlerini kapsayan yerleĢim yeri teminine iliĢkin süreleri içeren inĢaat öncesi süre ile lisans kapsamındaki üretim tesisinin niteliğine göre belirlenen inĢaat süresi toplamından oluĢur. Mücbir sebepler veya lisans sahibi tüzel kiĢiden kaynaklanmaması kaydı ile; izin, onay gibi idari iĢlemlerin süresinde tesis edilememesi, kamulaĢtırma, irtifak hakkı tesisi veya kiralama iĢlemlerinin tamamlanamamasından oluĢan muhik sebepler nedeniyle süre uzatımına gidilmesi ihtiyacının doğması halinde, süre uzatımı talebinde bulunulabilir. Bundan baĢka, lisans sahibi tarafından, projeye bağlı jeolojik ve/veya teknik sorunlar ve/veya bölgesel özellikler ile ulusal veya uluslararası düzeyde ciddi olumsuz ekonomik geliĢmeler gibi projenin yatırım sürecini etkileyen ve etkileyebilecek nitelikteki olaylar nedeniyle süre uzatımı talebinde bulunulması halinde, ileri sürülen nedenlerin Kurul tarafından uygun görülmesi veya üretim tesisi yatırımının geri dönülemez bir noktaya geldiğinin tespit edilmesi halinde Kurul tarafından ilave süre verilebilir ve bu süre lisansa derç edilir. (13) 74Üretim, iletim ve dağıtım faaliyetlerinin gerektirmesi halinde 2942 sayılı KamulaĢtırma Kanununda belirtilen esaslar dahilinde kamulaĢtırma yapılır. TaĢınmaz malın mülkiyetinin kamulaĢtırılması yerine, amaç için yeterli olduğu takdirde taĢınmaz malın belirli kesimi, yüksekliği, derinliği veya kaynak üzerinde kamulaĢtırma yoluyla irtifak hakkı kurulabilir. Tüzel kiĢilerce, faaliyetleri ile ilgili olarak kamuya ait araziler üzerinde, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi veya bu arazilerin kiralanmasının talep edilmesi halinde, bu istek Kurulca uygun görüldüğünde, Kurum ilgili kanunlar uyarınca ihtiyaca göre mülkiyetin gayri ayni hak tesisi veya uzun süreli kiralama yoluna gider. 75,76 Lisansların yürürlüğe girmesi MADDE 11- (1) Lisanslar, lisansta belirtilen tarihte yürürlüğe girer ve lisans sahibi tüzel kiĢilerin lisans kapsamındaki hak ve yükümlülükleri bu tarihten itibaren geçerlilik kazanır. 77(2) Lisansa konu üretim tesisinin tamamının veya bir kısmının geçici kabulü yapılarak Kuruma tevsiki halinde, söz konusu üretim tesisi için Kuruma sunulmuĢ bulunan banka teminat mektuplarının; a) Tesisin tamamının geçici kabulünün yapıldığının tevsiki halinde tamamı, b) Tesisin bir kısmının geçici kabulünün yapıldığının tevsiki halinde geçici kabulü yapılmayan kısım için 10 uncu maddenin üçüncü fıkrasının (c) bendi uyarınca belirlenen teminat tutarında yeni bir banka teminat mektubunun Kuruma sunulması kaydıyla eskisi veya lisans sahibi tüzel kiĢinin talebi üzerine, banka teminat mektubunun, geçici kabulü yapılan kısım için 10 uncu maddenin üçüncü fıkrasının (c) bendi uyarınca belirlenen tutara karĢılık gelen miktarı, ilgili tüzel kiĢiye iade edilir.
Lisans bedelleri MADDE 12- (1) Piyasada faaliyet gösteren tüzel kiĢilerin Kurum hesabına yatırmak zorunda oldukları ve bir sonraki yıl için geçerli olacak lisans alma, yıllık lisans, lisans 73 7 Aralık 2008 tarihli ve 27077 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiĢtirilmiĢtir. 74 31 Aralık 2003 tarihli ve 25333 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiĢtirilmiĢtir. 75 29 Eylül 2007 tarihli ve 26658 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle eklenmiĢtir. 76 20 Haziran 2009 tarihli ve 27264 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle çıkarılmıĢtır. 77 20 Haziran 2009 tarihli ve 27264 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle eklenmiĢtir.
4/8/2002 tarihli ve 24836 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıĢtır
13
yenileme, lisans tadili ve lisans sureti çıkartma bedelleri, her yılın Ağustos ayının sonuna kadar Kurul tarafından belirlenerek Resmi Gazetede yayımlanır ve Kurum internet sayfasında duyurulur. (2) Lisans alma bedelleri faaliyet konularına ve/veya faaliyet büyüklüğüne göre maktu olarak, yıllık lisans bedelleri ise faaliyet konularına ve üretimi, iletimi, dağıtımı, toptan veya perakende satıĢı gerçekleĢtirilen elektrik enerjisi miktarına göre nispi olarak belirlenir ve bu Yönetmelik hükümlerine göre ödenir. (3) Lisans yenileme, lisans sureti çıkartma ve lisans tadili bedelleri peĢin olarak ödenir. (4) Yerli doğal kaynaklar ile yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi kurmak üzere lisans almak için baĢvuruda bulunan tüzel kiĢilerden lisans alma bedelinin yüzde biri dıĢında kalan tutarı tahsil edilmez.78 Yerli doğal kaynaklar ile yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisleri için ilgili lisanslara derç edilen tesis tamamlanma tarihini izleyen ilk sekiz yıl süresince yıllık lisans bedeli alınmaz. Mevcut sözleĢmeler ve Kanunun geçici 3 üncü maddesinin (a) bendinin 3 numaralı alt bendi çerçevesinde Kanun yürürlüğe girdikten sonra Bakanlık tarafından imzalanan otoprodüktör ve otoprodüktör grubu sözleĢmeleri kapsamında faaliyet gösteren veya gösterecek yerli doğal kaynaklar ile yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisleri için bu fıkra hükümleri uygulanmaz.79 (5) Üretim, otoprodüktör ve otoprodüktör grubu lisanslarına iliĢkin ilk yıllık lisans bedeli, tesis tamamlanma tarihini izleyen ilk takvim yılında, tesis tamamlanma tarihini izleyen 31 Aralık tarihine kadar üretilen80 elektrik enerjisi miktarına göre hesaplanır. Takip eden yıllar için ise yıllık lisans bedeli, bir önceki yılda üretilen81 elektrik enerjisi miktarı üzerinden hesaplanır. 82(6) Üretim tesisi, geçici kabulün yapıldığı tarihte tamamlanmıĢ olur.83 84 85(7) 86 (8) Yıllık lisans bedelleri; lisans alma bedelinin kalan tutarının ödendiği tarihi izleyen ilk takvim yılından baĢlamak üzere; a) Üretim lisansları için her yılın ġubat, Haziran ve Ekim aylarının, b) Otoprodüktör, otoprodüktör grubu ve toptan satıĢ lisansları için her yılın Mart, Temmuz ve Kasım aylarının, c) Dağıtım ve perakende satıĢ lisansları için her yılın Nisan, Ağustos, Aralık aylarının, d) TEĠAġ’ın iletim lisansı için Ocak, Mayıs ve Eylül aylarının, ilk beĢ iĢ günü içerisinde üç eĢit taksitte Kurum hesabına yatırılır.87 (9) Yıllık lisans bedellerinin ödenmesi gereken süre içerisinde Kurum hesabına yatırılmaması durumunda; ödenmesi gereken tutara 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranı uygulanır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Tadil, Yenileme, Sona Erme ve Ġptaller
78 12 Temmuz 2004 tarihli ve 25520 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiĢtirilmiĢtir. 79 28 ġubat 2003 tarihli ve 25034 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiĢtirilmiĢtir. 80 28 ġubat 2003 tarihli ve 25034 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiĢtirilmiĢtir. 81 28 ġubat 2003 tarihli ve 25034 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiĢtirilmiĢtir. 82 7 Aralık 2008 tarihli ve 27077 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiĢtirilmiĢtir. 83 12 Temmuz 2004 tarihli ve 25520 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiĢtirilmiĢtir. 84 23 Temmuz 2005 tarihli ve 25884 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiĢtirilmiĢtir. 85 7 Aralık 2008 tarihli ve 27077 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle kaldırılmıĢtır. 86 12 Temmuz 2004 tarihli ve 25520 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiĢtirilmiĢtir. 87 28 ġubat 2003 tarihli ve 25034 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiĢtirilmiĢtir.
4/8/2002 tarihli ve 24836 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıĢtır
14
Lisansların tadil edilmesi 88MADDE 13- (1) Lisanslar; lisans sahibinin talebi veya ilgili mevzuat kapsamındaki uygulamaların gerektirdiği durumlarda ya da yasal değiĢiklik hallerinde tadil edilebilir. Buna göre; a) Lisans sahibinin talebi ile yapılan tadiller, lisans sahibinin lisansta değiĢiklik yapılması için öne sürdüğü gerekçelerin uygun bulunması, b) Ġlgili mevzuat kapsamındaki uygulamaların gerektirdiği tadiller, gelir düzenleme esasları, fiyatlandırma esasları, performans standartları gibi düzenleyici iĢlemler çerçevesinde lisans hükümlerinde değiĢiklik yapılmasının gerekli olması, c) Yasal değiĢiklik hallerinde yapılan tadiller, lisans sahibinin uyması gereken mevzuatta gerçekleĢen değiĢiklikler paralelinde lisans hükümlerinde değiĢiklik yapılmasının zorunlu hale gelmesi, durumlarında yapılabilir. (2) Lisans sahibinin talebi veya ilgili mevzuat kapsamındaki uygulamaların gerektirdiği durumlarda yapılan lisans tadili serbest rekabet koĢullarını bozucu hükümler içeremez. Lisans tadilleri; ilgili tüm lisans sahiplerine eĢit taraflar arasında ayrım gözetilmemesi ilkesi doğrultusunda ve aynı koĢullarda uygulanır. (3) Lisans sahibinin, lisans tadilinden doğacak yeni ve/veya ilave yükümlülükleri yerine getirebilmesi için belirli bir süreye ihtiyaç duyması halinde, söz konusu süre Kurul kararı ile belirlenir ve tadil edilen lisanslarda yer alır. (4) Lisans tadil sürecinde Kurum; lisans sahibi tüzel kiĢinin tadil talebi hakkında alınan Kurul kararını, Kurum internet sayfasında duyurur ve ayrıca ilgili tüzel kiĢilere yazılı olarak bildirir.89 (5)90,91,92Lisans sahibinin talebiyle yapılacak tadillerde, Kurul tarafından farklı bir süre öngörülmediği takdirde, Kurulun tadil hakkındaki olumlu kararının tebliğinin yapıldığı tarihten itibaren otuz gün içerisinde lisans tadil ücretinin Kurum hesabına yatırıldığına iliĢkin belgenin Kuruma ibraz edilmesi ve lisans tadili kapsamında belirlenen diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesi kaydıyla lisans tadili Kurum tarafından gerçekleĢtirilir. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde, lisans tadili talebi reddedilmiĢ sayılır. ReddedilmiĢ sayılan lisans tadil talebine iliĢkin konuda, yeniden lisans tadil talebinde bulunulması halinde ise her defasında lisans tadil ücreti bir kat artırılarak uygulanır. (6) Toptan satıĢ lisansı veya perakende satıĢ lisansı sahibi tüzel kiĢilerin daha sonra uluslararası enterkonneksiyon Ģartı oluĢmuĢ ülkelerden ya da ülkelere ithalat ve/veya ihracat faaliyetlerinde bulunabilmek için lisans tadili talep etmeleri halinde; lisans tadil talepleri Elektrik Piyasası Ġthalat ve Ġhracat Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde sonuçlandırılır. (7)93,94 Lisans sahibi tüzel kiĢinin unvan ve nev’i değiĢikliği ile lisansların özel hükümlerinde yer alan bildirim adresi, tüzel kiĢilikte doğrudan veya dolaylı pay sahibi olan gerçek ve tüzel kiĢilere ait bilgiler ve rüzgar enerjisine dayalı üretim tesisleri için üretim tesisi sahası içerisindeki türbin koordinatı değiĢikliğine, komĢu sahalardaki türbin koordinatlarının etkilenmediği yönünde Elektrik ĠĢleri Etüt Ġdaresi’nden uygunluk belgesi alınması kaydıyla türbin koordinatlarına ait bilgilerin değiĢtirilmesine iliĢkin lisans tadilleri, ilgili ana hizmet birimi tarafından yapılır. 95,96(8) Rüzgâr enerjisine dayalı üretim tesisi kurmak amacıyla alınan lisanslar kapsamındaki tesisler için, TEĠAġ ve ilgili dağıtım Ģirketinden alınan tadil kapsamındaki 88 23 Temmuz 2005 tarihli ve 25884 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiĢtirilmiĢtir. 89 1 Mayıs 2008 tarihli ve 26863 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiĢtirilmiĢtir. 90 7 Aralık 2008 tarihli ve 27077 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiĢtirilmiĢtir. 91 29 Eylül 2007 tarihli ve 26658 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiĢtirilmiĢtir. 92 20 Haziran 2009 tarihli ve 27264 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiĢtirilmiĢtir. 93 26 Nisan 2006 tarihli ve 26150 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiĢtirilmiĢtir. 94 20 Haziran 2009 tarihli ve 27264 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiĢtirilmiĢtir. 95 12 Kasım 2008 tarihli ve 27052 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle eklenmiĢtir.
4/8/2002 tarihli ve 24836 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıĢtır
15
bağlantı görüĢünün olumlu olması halinde, Kuruma yapılan ilk lisans baĢvurusundaki sahada baĢka lisans baĢvurusu olmaması ve kapasite artıĢı sonunda oluĢacak yeni güç için mevcut iletim/dağıtım hattı ile mevcut bağlantı noktası ve gerilim seviyesinin kullanılması koĢullarıyla kapasite artıĢı, modernizasyon, yenileme yatırımları ve tadilatlara, lisansa derç edilen üretim tesisi sahasının dıĢına çıkılmaması kaydıyla izin verilir. Bu fıkra kapsamında Kuruma üretim tesisinin geçici kabulünün yapıldığı tarihten sonra baĢvurulabilir. 97(9) Lisansa derç edilmiĢ bulunan kurulu gücün düĢürülmesi suretiyle lisansın tadil edilmesi halinde, tadil talebinin gerekçesinin mücbir sebep ya da gerekçeleri Kurul tarafından uygun bulunan haller kapsamında bulunması durumunda, tadil sonucunda lisansa derç edilecek kurulu güce karĢılık gelen tutarda yeni bir banka teminat mektubunun Kuruma sunulması kaydı ile mevcut banka teminat mektubu iade edilir veya lisans sahibi tüzel kiĢinin talebi üzerine, banka teminat mektubunun, lisansa derç edilmiĢ ve tadil sonucunda lisansa derç edilecek kurulu güçler arasındaki farka karĢılık gelen miktardaki kısmı iade edilir. Ancak mücbir sebep ya da gerekçeleri Kurul tarafından uygun bulunan haller dıĢında, lisans sahibinin talebi üzerine lisansa derç edilmiĢ bulunan kurulu gücün, düĢürülmesi suretiyle lisansın tadil edilmesi halinde, Kuruma sunulmuĢ bulunan banka teminat mektubu üretim tesisinin geçici kabulü yapılıncaya kadar iade edilmez. 98(10) Lisansa derç edilmiĢ bulunan kurulu gücün artırılması suretiyle lisansının tadil edilmesi talebi Kurul kararıyla uygun bulunan baĢvuru sahibi tüzel kiĢiye; Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında alınması gereken kararları, 10 uncu maddenin üçüncü fıkrasına göre belirlenen süreler dahilinde Kuruma ibraz edilmesi halinde tadil iĢleminin gerçekleĢtirileceği bildirilir. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde, lisans tadili talebi reddedilmiĢ sayılır.
Lisansların yenilenmesi MADDE 14- (1) Lisanslar, lisans sahibinin talebi üzerine lisans süresinin bitiminden baĢlamak üzere ve Kanunda öngörülen asgari süreler gözetilmek suretiyle her defasında en fazla kırkdokuz yıl için yenilenebilir. (2) Lisans yenileme talebi, yürürlükteki lisans süresinin bitiminden en erken bir yıl, en geç dokuz ay önce, lisans sahibinin Kuruma yazılı olarak baĢvurması suretiyle yapılabilir. (3) Dağıtım lisansı sahibi tüzel kiĢilerin, lisans sürelerinin bitiminden önce ve öngörülen süreler içerisinde lisanslarını yenilemek üzere Kuruma baĢvurmamaları halinde Kurum tüketicilerin korunması ve hizmetin aksamaması için gereken önlemleri alır. (4) Lisans yenileme talebi incelenirken temel olarak lisans sahibinin; a) Piyasadaki mevcut performansı, b) Lisans sahibi tüzel kiĢiler, müĢterileri ve faaliyetin niteliğine göre tüketici zararlarının tazmini açısından tüketiciler ile olan iliĢkileri, c) Hakkında yapılmıĢ Ģikayetler ve Ģikayetlerin giderilme süreleri, d) Hakkında uygulanmıĢ olan yaptırım ve cezalar, e) Lisans süresince piyasada yaĢanan geliĢmeler,99 dikkate alınır. (5) Lisans yenileme baĢvurusu hakkındaki inceleme ve değerlendirme, lisans yenilemesi hakkındaki yazılı baĢvurunun Kurum merkez evrakına giriĢ tarihini izleyen altmıĢ gün içerisinde sonuçlandırılır. Lisans yenileme baĢvurusu hakkındaki Kurul kararı lisans sahibine yazılı olarak bildirilir ve yapılan bildirimde lisans yenileme bedelinin Kurum hesabına yatırıldığına iliĢkin belgenin otuz gün içerisinde Kuruma ibraz edilmesi istenir. Bu yükümlülüğü yerine getiren tüzel kiĢiye Kurul kararı ile yeni lisans verilir. 96 20 Haziran 2009 tarihli ve 27264 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiĢtirilmiĢtir. 97 20 Haziran 2009 tarihli ve 27264 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle eklenmiĢtir. 98 30 Eylül 2009 tarihli ve 27362 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle eklenmiĢtir. 99 28 ġubat 2003 tarihli ve 25034 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle eklenmiĢtir.
4/8/2002 tarihli ve 24836 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıĢtır
16
(6) Lisansı yenilenen lisans sahibi tüzel kiĢinin ticaret unvanı ile yenilenen lisans türü ve süresi Resmi Gazetede yayımlanır ve Kurum internet sayfasında duyurulur.100
Lisansların sona ermesi MADDE 15- (1) Lisanslar; lisans sahibi tüzel kiĢinin iflası halinde veya süreleri uzatılmadığı takdirde sürelerinin bitiminde kendiliğinden, lisans sahibi tüzel kiĢinin lisansını sona erdirmek istemesi halinde ise Kurul kararıyla sona erer. (2) Yapılan denetimler sonucu, tarifeleri düzenlemeye tabi olan lisans sahibi bir tüzel kiĢinin mali durumunun, lisansı kapsamındaki faaliyetini güvenli olarak yürütebilmesi ve/veya üstlenmiĢ olduğu mali yükümlülüklerini yerine getirmesini tehlikeye düĢürecek Ģekilde bozulduğunun, ilgili mevzuat çerçevesinde lisans sahibi tüzel kiĢinin savunması da alınmak suretiyle hazırlanan denetim raporlarıyla tespit edilmesi durumunda, tüketiciler ve piyasa koĢulları aleyhine bir sonuç yaratılmamasını teminen, Kurul kararına uygun olarak gereken önlemlerin alınacağı, tüzel kiĢilerin lisanslarında yer alır. Piyasa istikrarı açısından gerekli görülen hallerde, alınan önlemlere iliĢkin Kurul kararı, Kurum internet sayfasında yayımlanır.101 (3) Lisans sahibi bir tüzel kiĢi lisansı kapsamındaki faaliyetini sona erdirmek istemesi halinde, lisansın sona ermesinin talep edildiği tarihten en az yüzseksen gün önce, gerekçeleri ile birlikte Kuruma yazılı olarak baĢvuruda bulunulması esastır. Ancak Kurul, sona erdirme talebinin piyasaya olan etkilerini dikkate alarak bu süre Ģartını uygulamayabilir. Bu baĢvuru kapsamında lisans sahibi tüzel kiĢinin lisansını sona erdirmek istediği tarih itibarıyla ne tür yükümlülükler taĢıdığının ve bu yükümlülüklerin yerine getirilmesi için ne tür tedbirlerin öngörüldüğünün belirtilmesi de zorunludur. Kurulun, sona erdirme talebi hakkında alacağı karar için ihtiyaç duyulması halinde, ilave bilgi ve belgeler Kurum tarafından ilgili tüzel kiĢiden istenebilir.102 (4) Yapılan değerlendirme sonucu, sona erdirme talebinin Kurul kararıyla uygun bulunması halinde lisans, Kurul kararında yer alan tarihte sona erer. Kurul, lisansın sona ermesinin tüketiciler ve piyasa koĢulları aleyhine bir durum yaratacağı yolunda karara vardığı takdirde, gerekçeleri lisans sahibi tüzel kiĢiye bildirilmek suretiyle talebi reddedebilir veya lisansın sona ermesi için talep edilen tarihi ileri bir tarihe erteleyebilir. Kapsamındaki üretim tesisinin geçici kabulü yapılmamıĢ olan lisansın, mücbir sebepler ya da gerekçeleri Kurul tarafından uygun bulunan haller dıĢında, herhangi bir nedenle sona ermesi durumunda, söz konusu üretim tesisi için Kuruma sunulmuĢ bulunan banka teminat mektupları irat kaydedilir.103,104 (5) Dağıtım lisansı sahibi bir tüzel kiĢinin, lisans süresi sona ermeden önce lisansını sona erdirmek istemesi halinde, söz konusu lisans kapsamındaki faaliyeti sürdürecek yeni bir tüzel kiĢi lisans alıncaya kadar, lisans sona erdirilmez. (6) Lisans sahibi bir tüzel kiĢi lisansı kapsamındaki üretim tesisini, Kurul onayı almak kaydıyla satıĢ, devir veya diğer bir düzenleme ile lisans kapsamındaki faaliyete devam etmek isteyen bir diğer tüzel kiĢiye devredebilir. Bu suretle üretim tesisini devralacak tüzel kiĢinin, devir iĢlemi gerçekleĢmeden önce Kurumdan lisans alması zorunludur. Üretim tesisini devralan tüzel kiĢinin lisansı, devir iĢlemlerinin tamamlanması ve eski lisansın sona ermesi ile yürürlüğe girer. (7) Lisansı kapsamındaki üretim tesisini tamamlamadan kendi talebi ile lisansını sona erdirmek isteyen üretim veya otoprodüktör grubu lisansı sahibi tüzel kiĢiler ile yerli doğal kaynaklar ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı otoprodüktör lisansı sahibi tüzel 100 28 ġubat 2003 tarihli ve 25034 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiĢtirilmiĢtir. 101 1 Mayıs 2008 tarihli ve 26863 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiĢtirilmiĢtir. 102 23 Temmuz 2005 tarihli ve 25884 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiĢtirilmiĢtir. 103 23 Temmuz 2005 tarihli ve 25884 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiĢtirilmiĢtir. 104 29 Eylül 2007 tarihli ve 26658 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiĢtirilmiĢtir.
4/8/2002 tarihli ve 24836 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıĢtır
17
kiĢilerden, lisansları kapsamındaki üretim tesisi için, içerisinde bulunulan yıl itibarıyla geçerli olan lisans alma bedelinin tamamı defaten tahsil edilir.105
Lisansların iptali MADDE 16- (1) Lisanslar Kanunun 11 inci maddesi hükümleri çerçevesinde iptal edilebilir. (2) Bir dağıtım lisansının iptal edilmesinin zorunlu hale gelmesi durumunda; a) Lisans iptalinden önce alınacak Kurul kararı doğrultusunda, tüketicilerin korunması ve hizmetin aksamaması açısından lisans kapsamındaki tesislerin kısmen veya tamamen diğer tüzel kiĢilere kullandırılabilmesini teminen, lisans sahibi tüzel kiĢinin yönetim kurulu üyelerinin bir kısmının veya tamamının geçici olarak değiĢtirilmesi suretiyle yerlerine yeni atama yapılacağının, b) Dağıtım lisansı sahibi tarafından faaliyet gösterilen dağıtım bölgesindeki tesislerin mülkiyetinin söz konusu dağıtım lisansı sahibine ait olması durumunda, lisans sahibi tüzel kiĢi nam ve hesabına yüzyirmi gün içerisinde mülkiyete konu tesislerin satıĢı için mevzuat uyarınca Kurum tarafından çıkılacak ihalede oluĢacak fiyattan devrin yapılacağının, kabul edildiğine iliĢkin hükümler, dağıtım lisanslarında ve/veya dağıtım lisansı sahibi tüzel kiĢinin anasözleĢmesinde yer alır. 106(3) Üretim tesisi yatırımını ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen süreler içerisinde gerçekleĢtiremeyen tüzel kiĢilerin ilgili lisansı iptal edilir. Lisansı iptal edilen tüzel kiĢi ile Kurumca yapılacak inceleme sonucunda sorumlulukları tespit edilmiĢ bulunmak kaydıyla; bu tüzel kiĢilikte yüzde ondan fazla paya sahip ortaklar ile görevden ayrılmıĢ olan veya halen görevde bulunan yönetim kurulu baĢkan ve üyelerinin ortak olduğu tüzel kiĢiler, lisans iptalini takip eden üç yıl süreyle lisans baĢvurusunda bulunamaz; bu süre zarfında, lisansı iptal edilen tüzel kiĢi ile bu tüzel kiĢilikte yüzde ondan fazla paya sahip ortaklar ile görevden ayrılmıĢ olan veya halen görevde bulunan yönetim kurulu baĢkan ve üyeleri lisans baĢvurusu yapan tüzel kiĢiliklerde doğrudan veya dolaylı pay sahibi olamaz. 107 108 109 (4) Kapsamındaki üretim tesisinin geçici kabulü yapılmamıĢ olan lisansın iptal edilmesi durumunda, söz konusu üretim tesisi için Kuruma sunulmuĢ bulunan banka teminat mektupları irat kaydedilir. 110
ĠKĠNCĠ KISIM Lisansa Tabi Faaliyetlere ĠliĢkin Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM Üretim Lisansı
Üretim lisansı kapsamında piyasada yürütülebilecek faaliyetler MADDE 17- (1) Üretim lisansı sahibi tüzel kiĢiler; üretim tesisi kurulması, iĢletmeye alınması, elektrik enerjisi üretimi, ürettikleri elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin müĢterilere satıĢı ile iĢtigal edebilir. (2)111 Üretim Ģirketleri, dağıtım Ģirketleri ile kontrol oluĢturmaksızın iĢtirak iliĢkisine girebilir.
105 12 Temmuz 2004 tarihli ve 25520 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle eklenmiĢtir. 106 12 Kasım 2008 tarihli ve 27052 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiĢtirilmiĢtir. 107 28 ġubat 2003 tarihli ve 25034 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle eklenmiĢtir. 108 12 Temmuz 2004 tarihli ve 25520 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiĢtirilmiĢtir. 109 23 Temmuz 2005 tarihli ve 25884 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiĢtirilmiĢtir. 110 29 Eylül 2007 tarihli ve 26658 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle eklenmiĢtir. 111 20 Haziran 2009 tarihli ve 27264 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiĢtirilmiĢtir.
4/8/2002 tarihli ve 24836 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıĢtır
18
112(3) Herhangi bir gerçek kiĢinin ya da özel sektör tüzel kiĢisinin kontrol ettiği üretim Ģirketleri aracılığıyla sahip olacağı toplam elektrik enerjisi kurulu gücü, bir önceki yıla ait TEĠAġ tarafından yayımlanmıĢ Türkiye toplam elektrik enerjisi kurulu gücünün yüzde yirmisini geçemez. (4) Üretim lisansı sahibi tüzel kiĢiler, birinci ve ikinci fıkrada belirtilenler dıĢında, piyasada herhangi bir faaliyette bulunamaz.113 114 (5) EÜAġ ve/veya bağlı ortaklıkları tarafından rekabet ortamında piyasaya yapılan elektrik enerjisi ve/veya kapasite satıĢı, kamu kurum ve kuruluĢları ve özel sektör kuruluĢları arasında ayrım gözetilmeksizin uygulanır ve EÜAġ ve/veya bağlı ortaklıklarının satıĢ fiyatı hiçbir Ģekilde ve hiçbir yolla sübvanse edilemez. (6) EÜAġ, bağlı ortaklıkları ve özel sektör üretim Ģirketleri; iĢletmekte veya iĢlettirmekte oldukları ya da kiraladıkları her bir üretim tesisi için ayrı lisans almak ve ayrı hesap tutmak zorundadır. (7) Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesislerinde üretim yapan üretim lisansı sahibi tüzel kiĢiler, bir takvim yılında, lisanslarında yer alan öngörülen ortalama yıllık üretim miktarını geçmemek kaydıyla özel sektör toptan satıĢ Ģirketlerinden elektrik enerjisi satın alabilirler.115
Üretim lisansı süresi MADDE 18- (1) Üretim lisansı bir defada en az on, en çok kırkdokuz yıl için verilir.
Üretim lisansı genel hükümleri MADDE 19- (1) Üretim lisansında, bu Yönetmelikte yer alan ortak hükümlerin yanı sıra aĢağıdaki genel hükümler yer alır: a) Üretim tesisinin, ilgili mevzuat ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak faaliyet göstereceği, b) Dengeleme ve UzlaĢtırma Yönetmeliği uyarınca yük alma ve yük atma tekliflerinin Piyasa Mali UzlaĢtırma Merkezine zamanında verileceği ve Ulusal Yük Dağıtım Merkezi tarafından verilen yük alma ve yük atma talimatlarına uygun hareket edileceği (Bölgesel ısıtma ve müĢterilerine ısı ve buhar sağlama taahhütleri ile sınırlı olarak; tesis toplam verimliliği yüzde yetmiĢin üzerinde olan kojenerasyon tesisleri ile aynı taahhütleri bulunan jeotermal üretim tesisleri, rezervuarı olmayan hidroelektrik üretim tesisleri, rüzgar, güneĢ, gel-git ve dalga enerjisine dayalı üretim tesisleri bu hükmün dıĢındadır.),116 c) Mücbir sebepler ile yıllık programlı bakım takvimi dıĢında, üstlenilmiĢ bulunan yükümlülükler yerine getirilecek Ģekilde üretim tesisinin iĢler halde tutulacağı, d) Yıllık programlı bakım takviminin ilgili mevzuata uygun olarak TEĠAġ ve/veya üretim tesisinin bulunduğu dağıtım bölgesinde faaliyet gösteren dağıtım lisansı sahibi tüzel kiĢiye bildirileceği, e) Mücbir sebepler dıĢında, önceden öngörülemeyen arızalar sonucu veya arızaya yol açacağı açık olan durumlarda, çok ivedi olarak TEĠAġ’a bilgi verilmek suretiyle programsız bir bakım yapıldığında, bu bakımın süresi itibarıyla piyasa iĢleyiĢini olumsuz yönde etkilediğinin saptanması ve devre dıĢı kalma hakkında öne sürülen gerekçelerin Kurum tarafından kabul edilebilir bulunmaması halinde, fiilin niteliğine göre Kanunun 11 inci maddesi hükümlerinin uygulanacağı, f) Mücbir sebepler, yıllık programlı bakım takvimleri ve programsız bakımlar dıĢında, üretim faaliyetinin durdurulmasının talep edilmesi halinde, faaliyetin durdurulmasının talep 112 12 Kasım 2008 tarihli ve 27052 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiĢtirilmiĢtir. 113 28 ġubat 2003 tarihli ve 25034 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiĢtirilmiĢtir. 114 10 Mart 2005 tarihli ve 25751 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiĢtirilmiĢtir. 115 19 Temmuz 2003 tarihli ve 25173 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle eklenmiĢtir. 116 26 Nisan 2006 tarihli ve 26150 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiĢtirilmiĢtir.
4/8/2002 tarihli ve 24836 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıĢtır
19
edildiği tarihten en az yüzyirmi gün önce onay alabilmek üzere Kuruma yazılı olarak baĢvuruda bulunulacağı, g) Ulusal Yük Dağıtım Merkezinin, sistem güvenilirliği açısından üstlendiği yükümlülükleri yerine getirebilmesini teminen, daha sonra gerekçelendirilmek ve eĢit taraflar arasında ayrım gözetilmeksizin uygulanmak üzere bir acil durum bildirimi ile aĢağıdaki hallerde vereceği tüm talimatlara, sözleĢme Ģartları her ne olursa olsun uyulacağı; 1) ġebeke Yönetmeliği, TEĠAġ’ın lisansı ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde; sistem stabilitesi ve emniyeti açısından tehlike arz eden durumlar, 2) Mücbir sebepler, h) MüĢteriler ile yapılan ikili anlaĢmalar kapsamındaki gerekli bilgilerin, Dengeleme ve UzlaĢtırma Yönetmeliği hükümleri uyarınca Piyasa Mali UzlaĢtırma Merkezine verileceği, ı)117 TEĠAġ veya dağıtım lisansı sahibi tüzel kiĢilere, Yan Hizmetler Yönetmeliği ve Elektrik Piyasası ġebeke Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yan hizmetlerin sunulacağı, j) Kurum tarafından talep edildiğinde, teklif edilmiĢ olan yan hizmetler ve bu hizmetlere iliĢkin maliyetlerin ayrıntılarının verileceği, k) Dağıtım Ģirketleri ile kontrol oluĢturmaksızın iĢtirak iliĢkisine girilebileceği, l) MüĢterilere yapılacak elektrik enerjisi naklinde, TEĠAġ ve/veya dağıtım sistemini veya sistemlerini iĢleten tüzel kiĢilere, Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliğinde yer alan usul ve esaslara göre belirlenen iletim tarifesi ve/veya dağıtım tarifeleri üzerinden ücret ödeneceği, 118,119m) Takip eden yıl için serbest tüketicilerle yaptıkları ikili anlaĢmalar kapsamında enerjiyi temin edecekleri kaynakların, Aralık ayı sonuna kadar Kuruma bildirileceği, n) Ġlgili mevzuat çerçevesinde Kurul tarafından lisansa derç edilmiĢ bulunan tüzel kiĢiye ve/veya lisansa tabi faaliyete özgü diğer hükümlere uyulacağı.
ĠKĠNCĠ BÖLÜM Ġletim Lisansı
Ġletim lisansı kapsamında piyasada yürütülebilecek faaliyetler MADDE 20- (1) Mevcut ve inĢa edilecek tüm iletim tesisleri üzerinden yapılacak iletim faaliyeti ile Ulusal Yük Dağıtım Merkezi ve bu Merkeze bağlı Bölgesel Yük Dağıtım Merkezleri aracılığıyla ulusal iletim sisteminin ve Piyasa Mali UzlaĢtırma Merkezinin iĢletilmesi faaliyetleri TEĠAġ tarafından gerçekleĢtirilir. 120(2) TEĠAġ; lisansı kapsamında, kamu mülkiyetindeki tüm iletim tesislerini devralmak, kurulması öngörülen iletim tesisleri için iletim yatırım planı yapmak, yeni iletim tesislerini kurmak, gerekli iyileĢtirmeleri yapmak, ilgili mevzuata uygun olarak iletim sistemini iĢletmek, bakım ve onarımını yapmakla yükümlüdür (üretim, otoprodüktör ve otoprodüktör grubu lisansı sahibi tüzel kiĢilerin Kanun ve bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde iletim seviyesinde özel direkt hat tesis edip iĢletmeleri bu hükmün istisnasını oluĢturur). (3) TEĠAġ, bu faaliyetler dıĢında baĢka bir piyasa faaliyeti ile iĢtigal edemez. TEĠAġ’ın lisansı kapsamında Kuruldan izin almaksızın yapabileceği faaliyetler ise lisansında ayrıca düzenlenir. 121(4) TEĠAġ, uluslararası enterkonneksiyon hatlarının ulusal sınırlar dıĢında kalan kısmının tesisi ve iĢletilmesini yapabilir ve/veya bu amaçla uluslararası Ģirket kurabilir 117 20 Haziran 2009 tarihli ve 27264 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiĢtirilmiĢtir. 118 12 Kasım 2008 tarihli ve 27052 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle yeniden düzenlenmiĢtir. 119 28 ġubat 2003 tarihli ve 25034 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle çıkarılmıĢtır. 120 12 Kasım 2008 tarihli ve 27052 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiĢtirilmiĢtir. 121 12 Kasım 2008 tarihli ve 27052 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle eklenmiĢtir.
4/8/2002 tarihli ve 24836 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıĢtır
20
ve/veya kurulmuĢ uluslararası Ģirketlere ortak olabilir ve bölgesel piyasaların iĢletilmesine iliĢkin organizasyonlara katılabilir.
Ġletim lisansı süresi MADDE 21- (1) Ġletim lisansı bir defada en az on, en çok kırkdokuz yıl için verilir.
Ġletim lisansı genel hükümleri MADDE 22- (1) TEĠAġ’ın lisansında, bu Yönetmelikte yer alan ortak hükümlerin yanı sıra, aĢağıdaki genel hükümler yer alır: a) EĢit taraflar arasında ayırım gözetilmeksizin iletim hizmeti sunulacağı, b) Üçüncü Ģahısların iletim sistemine bağlantı ve sistem kullanım taleplerinin sisteme eriĢim hakkı gözetilerek karĢılanacağı, c) Ġlgili mevzuat çerçevesinde iletim sisteminin çevreyle uyumlu bir Ģekilde iĢletileceği ve gerekli bakım ve onarımların yapılacağı, d) Dengeleme ve UzlaĢtırma Yönetmeliği çerçevesinde ve Piyasa Mali UzlaĢtırma Merkezi marifetiyle mali uzlaĢtırma sisteminin iĢletileceği, e) Üretim, otoprodüktör ve otoprodüktör grubu lisansı almak suretiyle faaliyet göstermek üzere kurulacak üretim tesislerinin iletim Ģebekesine bağlantısının mümkün olup olmadığı hakkında Kurum tarafından istenen görüĢün gerekçeleri ile birlikte kırkbeĢ gün içerisinde Kuruma sunulacağı, f) Ġthalat ve ihracat faaliyetleri ile ilgili olarak, Kurum tarafından istenen görüĢün kırkbeĢ gün içerisinde gerekçeleri ile birlikte Kuruma sunulacağı, g) Piyasada; verimli, istikrarlı ve ekonomik bir sistemin oluĢturulması ve korunması için elektrik enerjisi üretimi, toptan satıĢı ve perakende satıĢında rekabet ortamına uygun bir alt yapının sağlanacağı, h) Piyasanın geliĢimine bağlı olarak, Kurul kararlarına uygun Ģekilde piyasada yeni ticaret yöntemleri ve satıĢ kanallarının uygulanabilmesine yönelik alt yapının geliĢtirileceği ve uygulanacağı, ı) Acil durumlar karĢısında alınacak önlemlerin ancak söz konusu acil duruma yol açan etkenlerin giderilmesi için ihtiyaç duyulan süre kadar devam edecek Ģekilde belirleneceği ve bu önlemlerin piyasanın iĢleyiĢine olan etkisinin asgari düzeyde olmasının sağlanacağı ve böyle durumlar için hazırlık yapılacağı, diğer piyasa katılımcıları tarafından alınacak önlemlerin koordine edileceği ve oluĢturulacak kurallar çerçevesinde acil durum bildirimi yapmak suretiyle ilgili lisans sahiplerine talimat verileceği, j) Piyasada hiçbir surette kendi nam ve hesabına elektrik enerjisi ve/veya kapasite ticareti ile iĢtigal edilmeyeceği, k) Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde iletim tarifesi ile bağlantı tarifelerinin Kuruma sunulacağı, 122l) Talep tahminlerinin hazırlanmasına iliĢkin usul ve esasları kapsayan yönetmeliğe uygun olarak dağıtım Ģirketleri tarafından hazırlanan talep tahminleri esas alınarak üretim kapasite projeksiyonunun yapılacağı, üretim kapasite projeksiyonu kapsamında her yıl gelecek 5 yılı kapsayacak Ģekilde, Uzun Dönem Elektrik Enerjisi Üretim GeliĢim Planına göre gerçekleĢmeler ile kısa ve orta dönem arz-talep dengesinin belirlenerek Bakanlığa ve Kuruma sunulacağı,, m) Ġletim sistemi yatırım planlarının hazırlanarak Kuruma sunulacağı, n) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının kararı doğrultusunda uluslararası enterkonneksiyon çalıĢmalarının yapılacağı, o) Bağlantı ve sistem kullanım anlaĢmalarının yapılacağı,
122 12 Kasım 2008 tarihli ve 27052 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiĢtirilmiĢtir.
4/8/2002 tarihli ve 24836 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıĢtır
21
123p) Yan Hizmetler Yönetmeliği kapsamında yan hizmetlerin ekonomik ve güvenilir olarak temin edileceği, r) Ġlgili mevzuat çerçevesinde, iletim sistemine doğrudan bağlı olan serbest tüketicilere elektrik enerjisi ve/veya kapasite temin eden tedarikçilerin kayıtlarının tutulacağı, puant taleplerinin kaydedileceği ve sayaç kayıtlarının izleneceği, s) Lisans kapsamındaki faaliyetlerin yerine getirebilmesini teminen diğer lisans sahibi tüzel kiĢiler tarafından verilen bilgilerin gizli tutulacağı, 124t) Kontrol anlaĢmalarının yapılacağı, u) Ġlgili mevzuat çerçevesinde Kurul tarafından lisansa derç edilmiĢ bulunan TEĠAġ’a ve/veya iletim lisansına özgü diğer hükümlere uyulacağı, 125ü) Uzun Dönem Elektrik Enerjisi Üretim GeliĢim Planının hazırlanarak Bakanlığa sunulacağı, 126v) Sistem güvenilirliğinin muhafaza edilmesi ve yeterli kapasite olmaması nedeniyle oluĢabilecek bölgesel sistem ihtiyaçlarının karĢılanmasıyla sınırlı olmak üzere, yan hizmetler anlaĢmaları kapsamında yeni üretim tesisi yaptırmak ve/veya mevcut üretim tesislerinin kapasitelerini kiralamak amacıyla ihale yapabileceği.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Dağıtım Lisansı
Dağıtım lisansı kapsamında piyasada yürütülebilecek faaliyetler MADDE 23- (1) Dağıtım lisansı sahibi tüzel kiĢiler, lisanslarında belirlenen bölgelerde dağıtım faaliyetini yürütmekle yükümlüdür. Dağıtım lisansı sahibi tüzel kiĢiler ayrıca perakende satıĢ lisansı almak kaydıyla perakende satıĢ faaliyeti ve/veya perakende satıĢ hizmeti, kamu tüzel kiĢileri hariç olmak üzere üretim lisansı almak kaydıyla lisanslarında belirlenen bölgelerde üretim tesisi kurarak üretim faaliyetinde bulunabilir.127 (2) Dağıtım lisansı sahibi tüzel kiĢiler, lisanslarında belirlenen bölgelerde kurulması öngörülen yeni dağıtım tesisleri için dağıtım yatırım planı yapmak, yeni dağıtım tesislerini kurmak, gerekli iyileĢtirmeleri yapmak, ilgili mevzuata uygun olarak dağıtım sistemini iĢletmek, bakım ve onarımını yapmakla yükümlüdür. (3) Dağıtım lisansı sahibi tüzel kiĢiler, bu faaliyetler dıĢında piyasada herhangi bir faaliyette bulunamaz. Dağıtım lisansı sahibi bir tüzel kiĢinin lisansı kapsamında Kuruldan izin almaksızın yapabileceği faaliyetler ise lisansında ayrıca düzenlenir. 128(4) Dağıtım lisansı sahibi tüzel kiĢiler perakende satıĢ lisansı alarak bölgelerindeki serbest olmayan tüketicilerin elektrik enerjisi ve kapasite talebini karĢılamakla yükümlüdürler. Bu kapsamda, her yıl Aralık ayı sonuna kadar, gelecek 5 yıl için, tahmin edilen elektrik enerjisi puant güç taleplerini, ihtiyaç duyulan elektrik enerjisi miktarını, bu miktarın temini için yapılan sözleĢmeler ve ilave enerji/kapasite ihtiyaçlarını Kuruma bildirirler. (5) Bulunduğu dağıtım bölgesindeki perakende satıĢ lisansı sahibi dağıtım Ģirketi dıĢındaki bir tedarikçiden elektrik enerjisi ve/veya kapasite satın almakta olan bir serbest tüketicinin, hukuki gerekler nedeniyle tedarikçisinin faaliyetine geçici olarak ara verilmesi veya tedarikçisinin faaliyetinin son bulması halinde, bulunduğu bölgedeki dağıtım lisansı
123 12 Kasım 2008 tarihli ve 27052 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiĢtirilmiĢtir. 124 12 Kasım 2008 tarihli ve 27052 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiĢtirilmiĢtir. 125 12 Kasım 2008 tarihli ve 27052 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle eklenmiĢtir. 126 12 Kasım 2008 tarihli ve 27052 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle eklenmiĢtir 127 26 Nisan 2006 tarihli ve 26150 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiĢtirilmiĢtir. 128 12 Kasım 2008 tarihli ve 27052 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiĢtirilmiĢtir.
4/8/2002 tarihli ve 24836 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıĢtır
22
sahibi tüzel kiĢi bu serbest tüketiciye yeni bir tedarikçi ile ikili anlaĢma yapıncaya kadar elektrik enerjisi ve/veya kapasite temin etmekle yükümlüdür. (6) Dağıtım lisansı sahibi tüzel kiĢiler, bu yükümlülüklerini yerine getirmek üzere mevcut tedarikçileri ve/veya diğer tedarikçiler ile söz konusu serbest tüketicilere garanti edilen elektrik enerjisi ve/veya kapasitenin teminini içeren son kaynak anlaĢmaları yapmak zorundadır. 129(7) Dağıtım lisansı sahibi tüzel kiĢiler, dağıtım bölgelerinde ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde otoyollar hariç, kamunun genel kullanımına yönelik cadde ve sokak aydınlatmasından ve bunlara ait gerekli ölçüm sistemlerinin tesis edilmesi ve iĢletilmesinden sorumludurlar.
Dağıtım lisansı süresi MADDE 24- (1) Dağıtım lisansı bir defada en az on, en çok kırkdokuz yıl için verilir.
Dağıtım lisansı genel hükümleri MADDE 25- (1) Dağıtım lisansında, bu Yönetmelikte yer alan ortak hükümlerin yanı sıra, aĢağıdaki genel hükümler yer alır: a) Dağıtım faaliyetinin gösterileceği bölge sınırları, b) Ġlgili mevzuat çerçevesinde dağıtım sisteminin çevreyle uyumlu bir Ģekilde iĢletileceği ve gerekli bakım ve onarımların yapılacağı, c) EĢit taraflar arasında ayrım gözetilmeksizin dağıtım hizmeti sunulacağı, d) Üçüncü Ģahısların dağıtım sistemine bağlantı ve sistem kullanım taleplerinin sisteme eriĢim hakkı gözetilerek karĢılanacağı, e) Üretim, otoprodüktör ve otoprodüktör grubu lisansı almak suretiyle faaliyet göstermek üzere kurulacak üretim tesislerinin dağıtım sistemine bağlantısının mümkün olup olmadığı hakkında Kurum tarafından istenen görüĢün gerekçeleri ile birlikte kırkbeĢ gün içerisinde Kuruma sunulacağı, f) Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde dağıtım tarifesi ile bağlantı tarifelerinin Kuruma teklif edileceği, g) Bölgelerinde elektrik enerjisi ve/veya kapasite tedarik edemeyen tüketicilere perakende satıĢ ve perakende satıĢ hizmeti götürüleceği, h) Dağıtım veya perakende satıĢ faaliyeti dıĢında, üretim lisansı almak ve hesapları ayrı tutulmak kaydıyla üretim tesisi kurabileceği,130 ı) Sahibi olduğu veya iĢtirak iliĢkisinde bulunduğu üretim Ģirketi veya Ģirketlerinden ülke ortalama elektrik toptan satıĢ fiyatını geçmeyecek fiyattan elektrik enerjisi satın alabileceği,131 j) Üretim Ģirketleri ile iĢtirak iliĢkisine girilebileceği, k) Piyasada; verimli, istikrarlı ve ekonomik bir sistemin oluĢturulması ve korunması açısından, elektrik enerjisi üretimi, toptan satıĢı ve perakende satıĢında rekabet ortamına uygun alt yapının sağlanacağı, l) Talep tahminlerinin hazırlanmasına dair usul ve esasları kapsayan yönetmelik hükümleri çerçevesinde, lisansları kapsamındaki dağıtım bölgesine iliĢkin talep tahminlerinin yapılacağı ve TEĠAġ’a iletileceği, m) Bölgesel talep tahminleri ve TEĠAġ'ın iletim sistemi yatırım planı dikkate alınmak suretiyle dağıtım sistemi yatırım planlarının hazırlanarak Kuruma sunulacağı ve uygulamaların bu planlara göre gerçekleĢtirileceği, n) Bağlantı ve sistem kullanım anlaĢmaları ile yan hizmetler anlaĢmalarının yapılacağı,
129 12 Kasım 2008 tarihli ve 27052 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle eklenmiĢtir. 130 26 Nisan 2006 tarihli ve 26150 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiĢtirilmiĢtir. 131 26 Nisan 2006 tarihli ve 26150 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiĢtirilmiĢtir.
4/8/2002 tarihli ve 24836 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıĢtır
23
o) Ġthalat ve ihracat faaliyetleri ile ilgili olarak, Kurum tarafından istenen görüĢün kırkbeĢ gün içerisinde gerekçeleri ile birlikte Kuruma sunulacağı, 132p) Yan hizmetler yönetmeliği kapsamında yan hizmetlerin ekonomik ve güvenilir olarak sağlanacağı, r) Dengeleme ve UzlaĢtırma Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, bulunması halinde perakende satıĢ lisansları kapsamında gerçekleĢtirdikleri satıĢların yanı sıra, lisansları kapsamındaki dağıtım bölgesinde diğer tedarikçilerden elektrik enerjisi ve/veya kapasite temin eden tüketicilere ait kayıtların da tutulacağı, puant taleplerinin kaydedileceği ve sayaç kayıtlarının izleneceği, s) Perakende satıĢ lisanslarında yer alması halinde, bir baĢka dağıtım Ģirketinin bölgesinde bulunan serbest tüketicilere de elektrik enerjisi ve/veya kapasite satıĢı yapılabileceği, t) Bölgesinde yürütülen perakende satıĢ faaliyetlerinde, tüm perakende satıĢ lisansı sahibi tüzel kiĢilere eĢit taraflar arasında ayrım gözetmeden dağıtım hizmeti sağlayacağı, u) Serbest tüketicilerin tedarikçilerini değiĢtirmek istemeleri durumunda gerekli yardım, hizmet ve bilgilerin sağlanacağı, v) Ġlgili mevzuat çerçevesinde Kurul tarafından lisansa derç edilmiĢ bulunan tüzel kiĢiye ve/veya lisansa tabi faaliyete özgü diğer hükümlere uyulacağı, y) Ġlgili mevzuat çerçevesinde; bölgesindeki tedarikçi bazında bütün üretim değerlerini ve tedarikçilerine göre sınıflandırılmıĢ olarak serbest tüketicilerin aylık bazdaki tüketim değerlerini, elektronik ortamda ve ilgili mevzuatın gerektirdiği formatta Piyasa Mali UzlaĢtırma Merkezine sunacağı.133 134z) Elektrik Piyasası Dağıtım Yönetmeliği kapsamında kontrol anlaĢmalarının yapılacağı.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Toptan SatıĢ Lisansı
Toptan satıĢ lisansı kapsamında piyasada yürütülebilecek faaliyetler MADDE 26- (1)135 Toptan satıĢ lisansı sahibi tüzel kiĢiler piyasada; elektrik enerjisi ve/veya kapasitenin toptan satıĢı ve doğrudan serbest tüketicilere satıĢı faaliyetleri ile iĢtigal edebilir, üretim faaliyeti gösteren tüzel kiĢilere iĢtirak edebilir. Toptan satıĢ lisansı sahibi tüzel kiĢiler lisanslarında yer alması kaydıyla ithalat ve ihracat faaliyetlerini de yürütebilir. 136(2) Herhangi bir gerçek kiĢinin ya da özel sektör tüzel kiĢisinin kontrol ettiği toptan satıĢ Ģirketleri aracılığıyla toptan satıĢını yapabilecekleri elektrik enerjisi miktarı, piyasada bir önceki yılda tüketilen toplam elektrik enerjisi miktarının yüzde onunu geçemez (3) Toptan satıĢ lisansı sahibi tüzel kiĢiler, bu faaliyetler dıĢında piyasada herhangi bir faaliyette bulunamaz. Toptan satıĢ lisansı sahibi bir tüzel kiĢinin lisansı kapsamında Kuruldan izin almaksızın yapabileceği faaliyetler ise lisansında ayrıca düzenlenir.
Toptan satıĢ lisansı süresi MADDE 27- (1) Toptan satıĢ lisansı, bir defada en çok kırkdokuz yıl için verilir.
Toptan satıĢ lisansı genel hükümleri
132.12 Kasım 2008 tarihli ve 27052 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiĢtirilmiĢtir 133 28 ġubat 2003 tarihli ve 25034 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle eklenmiĢtir. 134 12 Kasım 2008 tarihli ve 27052 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle eklenmiĢtir. 135 20 Haziran 2009 tarihli ve 27264 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiĢtirilmiĢtir. 136 12 Kasım 2008 tarihli ve 27052 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiĢtirilmiĢtir.
4/8/2002 tarihli ve 24836 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıĢtır
24
MADDE 28- (1) Toptan satıĢ lisansında, bu Yönetmelikte yer alan ortak hükümlerin yanı sıra, aĢağıdaki genel hükümler yer alır: a) Ġthalat ve Ġhracat Yönetmeliği çerçevesinde ithalat ve/veya ihracat faaliyetinde bulunulabileceği, b) Ġthal ve/veya ihraç edilecek elektrik enerjisinin miktar ve sürelerini kapsayan bir program oluĢturularak Kuruma sunulacağı, c) Piyasada faaliyet gösteren diğer tüzel kiĢilere karĢı olan mali yükümlülüklerin teminat altına alınacağı, d) Hizmet verilen serbest tüketiciler ile ilgili tüketim bilgilerinin, hizmet verilen bölgelerdeki dağıtım Ģirketlerine verileceği, e) Ġlgili mevzuat çerçevesinde Kurul tarafından lisansa derç edilmiĢ bulunan tüzel kiĢiye ve/veya lisansa tabi faaliyete özgü diğer hükümlere uyulacağı, 137f) Takip eden yıl için serbest tüketicilerle yaptıkları ikili anlaĢmalar kapsamında enerjiyi temin edecekleri kaynakların, Aralık ayı sonuna kadar Kuruma bildirileceği,
TETAġ’ın toptan satıĢ lisansında yer alacak hükümler MADDE 29- (1) TETAġ’ın toptan satıĢ lisansında, 28 inci madde hükümleri ve bu Yönetmelikte yer alan ortak hükümlerin yanı sıra, aĢağıdaki genel hükümler yer alır: a) Kanunda öngörülen Ģekilde enerji alım ve enerji satıĢ anlaĢmalarının imzalanabileceği ve devralınan ve/veya imzalanan anlaĢmaların yürütülerek sona erdirileceği, b) TEDAġ’a ve dağıtım Ģirketlerine karĢı üstlenilen enerji satıĢ taahhütlerini karĢılamak üzere, daha ekonomik bir tedarik kaynağı bulunamadığı takdirde öncelikle Kanunun geçici 6 ncı maddesi kapsamında Kurul tarafından yapılacak düzenleme çerçevesinde EÜAġ ve/veya bağlı ortaklıklarından alınmak ve bu halde dahi açık kalması halinde bir yılı aĢmamak ve Kurul tarafından onaylanmak kaydıyla enerji alım anlaĢmaları imzalanabileceği, c) Üstlenilen enerji ve/veya kapasite alımları çerçevesinde piyasada yer alan gerçek ve tüzel kiĢilere enerji ve/veya kapasite satıĢı yapılabileceği, d) Satın alınan elektrik enerjisinin ortalama maliyetini ve üstlenilmiĢ olan diğer yükümlülükleri yansıtan ve düzenlemeye tabi olan bir toptan satıĢ tarifesinin hazırlanacağı ve Kurul onayını müteakip eĢit taraflar arasında ayrım gözetilmeksizin uygulanacağı ve toptan satıĢ tarifesinin hiçbir Ģekilde ve hiçbir yolla sübvanse edilemeyeceği, e) EÜAġ ve/veya bağlı ortaklıkları ve üretim lisansı sahibi tüzel kiĢiler ile yapılan anlaĢmalar kapsamında Piyasa Mali UzlaĢtırma Merkezine verilebilecek tekliflerin, Kurul tarafından belirlenecek bir süre boyunca düzenlemeye tabi olacağı, f) Kanunun geçici 6 ncı maddesi kapsamında Kurul tarafından yapılacak düzenleme çerçevesinde, üretimleri ve/veya kapasiteleri TETAġ’a tahsis edilmiĢ olan EÜAġ ve/veya bağlı ortaklıklarına ait üretim tesislerinin kapasitelerinin TETAġ tarafından lisans sahibi diğer tüzel kiĢilere tahsis edilebileceği,138 g) Ġlgili mevzuat çerçevesinde Kurul tarafından lisansa derç edilmiĢ bulunan TETAġ’a özgü diğer hükümlere uyulacağı.
BEġĠNCĠ BÖLÜM Perakende SatıĢ Lisansı
Perakende satıĢ lisansı kapsamında piyasada yürütülebilecek faaliyetler MADDE 30- (1) Perakende satıĢ lisansı sahibi tüzel kiĢiler piyasada; elektrik enerjisi ve/veya kapasitenin tüketicilere satıĢı faaliyeti ile iĢtigal eder. Perakende satıĢ lisansı sahibi 137 12 Kasım 2008 tarihli ve 27052 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle eklenmiĢtir. 138 28 ġubat 2003 tarihli ve 25034 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiĢtirilmiĢtir.
4/8/2002 tarihli ve 24836 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıĢtır
25
tüzel kiĢiler lisanslarında yer alması koĢulu ile dağıtım seviyesinden elektrik enerjisi ve/veya kapasite ithalatı faaliyeti ile de iĢtigal edebilir. (2) Perakende satıĢ Ģirketleri, herhangi bir bölge sınırlaması olmaksızın perakende satıĢ ve perakende satıĢ hizmeti faaliyetinde bulunabilir. Perakende satıĢ lisansına sahip dağıtım Ģirketleri ise, baĢka bir dağıtım Ģirketinin bölgesinde bulunan serbest tüketicilere ancak perakende satıĢ lisansında yer alması halinde, elektrik enerjisi ve/veya kapasite satıĢı yapabilir. (3) Elektrik enerjisinin perakende satıĢı dıĢında sayaç okuma, faturalama gibi hizmetler, lisanslarında yer alması kaydıyla, perakende satıĢ hizmeti olarak perakende satıĢ Ģirketleri ve/veya perakende satıĢ lisansına sahip dağıtım Ģirketleri tarafından yürütülür. Sadece perakende satıĢ hizmeti yapmak üzere de perakende satıĢ lisansı alınabilir. (4) Perakende satıĢ lisansı sahibi tüzel kiĢiler, bu faaliyetler dıĢında piyasada herhangi bir faaliyette bulunamaz. Perakende satıĢ lisansı sahibi bir tüzel kiĢinin lisansı kapsamında Kuruldan izin almaksızın yapabileceği faaliyetler ise lisansında ayrıca düzenlenir. (5) Perakende satıĢ lisansı sahibi tüzel kiĢiler, serbest olmayan tüketicilere satıĢ amacıyla yapılan elektrik enerjisi alımlarında, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı bir üretim tesisinde üretilen elektrik enerjisi satıĢ fiyatı; TETAġ’ın satıĢ fiyatından düĢük veya eĢit olduğu ve daha ucuz bir baĢka tedarik kaynağı bulunmadığı takdirde, öncelikli olarak söz konusu yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisinde üretilen elektrik enerjisini satın almakla yükümlüdür.139
Perakende satıĢ lisansı süresi MADDE 31- (1) Perakende satıĢ lisansı, bir defada en çok kırkdokuz yıl için verilir.
Perakende satıĢ lisansı genel hükümleri MADDE 32- (1) Perakende satıĢ lisansında, bu Yönetmelikte yer alan ortak hükümlerin yanı sıra, aĢağıdaki genel hükümler yer alır: a) Piyasada faaliyet gösteren diğer tüzel kiĢilere ve tüketicilere karĢı olan mali yükümlülüklerin teminat altına alınacağı,140 b) Ġthalat ve Ġhracat Yönetmeliğine uygun olarak iletim seviyesinin altındaki gerilim seviyelerinde ithalat yapılabileceği, c) Ġthal edilecek elektrik enerjisinin miktar ve sürelerini kapsayan bir program oluĢturulacağı, d) Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde serbest olmayan tüketicilere uygulanacak tarifelerin Kuruma teklif edileceği, e) Serbest olmayan tüketicilere abone grupları bazında standart sözleĢme sunulacağı, f) Lisansta yer alması kaydıyla perakende satıĢ hizmeti verilebileceği, g) Perakende satıĢ lisansına sahip dağıtım Ģirketleri açısından, perakende satıĢ lisansında yer alması kaydıyla, baĢka bir dağıtım Ģirketinin bölgesinde bulunan serbest tüketicilere elektrik enerjisi ve/veya kapasite satıĢı yapılabileceği, h) Hizmet verilen tüketiciler ile ilgili tüketim bilgilerinin hizmet verilen bölgelerdeki dağıtım Ģirketlerine verileceği, ı) Ġlgili mevzuat çerçevesinde Kurul tarafından lisansa derç edilmiĢ bulunan tüzel kiĢiye ve/veya lisansa tabi faaliyete özgü diğer hükümlere uyulacağı, 141i) Takip eden yıl için serbest tüketicilerle yaptıkları ikili anlaĢmalar kapsamında enerjiyi temin edecekleri kaynakların, Aralık ayı sonuna kadar Kuruma bildirileceği.
139 28 ġubat 2003 tarihli ve 25034 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle eklenmiĢtir. 140 28 ġubat 2003 tarihli ve 25034 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiĢtirilmiĢtir. 141 12 Kasım 2008 tarihli ve 27052 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle eklenmiĢtir.
4/8/2002 tarihli ve 24836 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıĢtır
26
ALTINCI BÖLÜM Otoprodüktör ve Otoprodüktör Grubu Lisansı
Otoprodüktör ve otoprodüktör grubu lisansı kapsamında piyasada yürütülebilecek faaliyetler ve faaliyetlere iliĢkin hükümler MADDE 33-142 (1) Otoprodüktör lisansı sahibi tüzel kiĢiler kendi ihtiyaçlarını karĢılamak üzere üretim tesisi kurulması ve üretim fazlası olması durumunda üretilen elektrik enerjisi ve/veya kapasitenin müĢterilere satıĢı faaliyetleri ile iĢtigal edebilir. (2) Otoprodüktör grubu lisansı sahibi tüzel kiĢiler, esas olarak143 ortaklarının elektrik enerjisi ihtiyaçlarını karĢılamak üzere üretim tesisi kurulması, üretilen elektrik enerjisi ve/veya kapasitenin grup ortaklarına satılması, üretim fazlası olması durumunda üretim fazlasının müĢterilere satıĢı faaliyetleri ile iĢtigal edebilir. 144(3) Bir otoprodüktör ya da otoprodüktör grubu, bir takvim yılı içerisinde lisansına derç edilen yıllık ortalama elektrik enerjisi üretim miktarının yüzde yirmisini piyasada satabilir. Arz güvenliği açısından ihtiyaç duyulacak hallere münhasır olmak üzere, Kurul, Bakanlığın talebi doğrultusunda, bu oranı artırabilir.145 146 (4) Otoprodüktör ve otoprodüktör grubu lisansı sahibi tüzel kiĢilerin sahibi oldukları üretim tesis veya tesislerinde ürettikleri ve rekabet ortamında ikili anlaĢmalar yoluyla müĢterilere yaptıkları satıĢa iliĢkin elektrik enerjisi satıĢ fiyatı, taraflar arasında yapılacak ikili anlaĢmalar kapsamında serbestçe müzakere edilerek belirlenir. 147(5) Otoprodüktör veya otoprodüktör grubu lisansı sahibi tüzel kiĢilerin bir önceki takvim yılı içerisinde ürettikleri elektrik enerjisinin, Kurul tarafından belirlenen orana karĢılık gelen miktardan daha fazlasını piyasada sattığının tespit edilmesi halinde, lisans sahibi tüzel kiĢinin, yapılan yazılı bildirimi müteakip, otuz gün içerisinde üretim lisansı almak üzere Kuruma baĢvuruda bulunması zorunludur. Bu fıkra hükümleri, otoprodüktör ve otoprodüktör gruplarının TEĠAġ’a sağladıkları yan hizmetler kapsamında gerçekleĢtirdikleri üretim miktarları için uygulanmaz. (6) Otoprodüktör grupları tarafından üretilen elektrik enerjisinin grup ortaklarına satıĢında, serbest rekabet ortamında müĢterilere yapılan diğer satıĢlar için de geçerli olduğu gibi, mevzuat kapsamında fatura düzenlenmesi zorunludur. (7) Otoprodüktör grubunu teĢkil eden ortakların serbest tüketici olması ve lisans baĢvurusu aĢamasında belirlenmiĢ olması esastır. Lisans kapsamında belirlenmiĢ olan otoprodüktör grubu ortaklık yapılarında değiĢiklik, Kurul kararı ve lisans tadili ile yapılabilir. (8) Otoprodüktör ve otoprodüktör grupları ve iĢtirakleri, Kanunda özel sektör üretim Ģirketleri için getirilmiĢ bulunan piyasa payı kısıtlamalarına tabidir. (9) Otoprodüktör lisansı sahibi bir tüzel kiĢinin yapabileceği faaliyetler lisansında ayrıca düzenlenir. (10) Otoprodüktör grubu lisansı sahibi tüzel kiĢiler, ikinci fıkrada belirtilen faaliyetler dıĢında piyasada herhangi bir faaliyette bulunamaz. Otoprodüktör grubu lisansı sahibi tüzel kiĢiler, bu faaliyetler ile lisanslarında yer alması halinde, piyasa faaliyetini tamamlayan ve/veya gereği olan faaliyetler ile piyasa faaliyeti sonucu oluĢan yan ürünlere iliĢkin faaliyetleri de ayrı hesap tutmak kaydıyla yürütebilir. (11) Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesislerinde üretim yapan otoprodüktör ve148 otoprodüktör grubu lisansı sahibi tüzel kiĢiler, bir takvim yılında,
142 28 ġubat 2003 tarihli ve 25034 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiĢtirilmiĢtir. 143 12 Temmuz 2004 tarihli ve 25520 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiĢtirilmiĢtir. 144 12 Kasım 2008 tarihli ve 27052 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiĢtirilmiĢtir. 145 12 Temmuz 2004 tarihli ve 25520 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiĢtirilmiĢtir. 146 8 Ocak 2008 tarihli ve 26750 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiĢtirilmiĢtir. 147 12 Kasım 2008 tarihli ve 27052 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiĢtirilmiĢtir. 148 7 Kasım 2003 tarihli ve 25282 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle eklenmiĢtir.
4/8/2002 tarihli ve 24836 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıĢtır
27
lisanslarında yer alan öngörülen ortalama yıllık üretim miktarını geçmemek kaydıyla özel sektör toptan satıĢ Ģirketlerinden elektrik enerjisi satın alabilirler.149
Otoprodüktör ve otoprodüktör grubu lisansı süresi MADDE 34- (1) Otoprodüktör ve otoprodüktör grubu lisansı, bir defada en çok kırkdokuz yıl için verilir.
Otoprodüktör ve otoprodüktör grubu lisansı genel hükümleri MADDE 35- (1) Otoprodüktör ve otoprodüktör grubu lisansında, bu Yönetmelikte yer alan ortak hükümlerin yanı sıra, aĢağıdaki genel hükümler yer alır: a) Üretim tesisinin, ilgili mevzuat ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak faaliyet göstereceği, b) Dengeleme ve UzlaĢtırma Yönetmeliği uyarınca yük alma ve yük atma tekliflerinin Piyasa Mali UzlaĢtırma Merkezine zamanında verileceği ve Ulusal Yük Dağıtım Merkezi tarafından verilen yük alma ve yük atma talimatlarına ilgili mevzuattaki limitler içerisinde uygun hareket edileceği (Bölgesel ısıtma ve müĢterilerine ısı ve buhar sağlama taahhütleri ile sınırlı olarak tesis toplam verimliliği yüzde yetmiĢin üzerinde olan kojenerasyon tesisleri, rezervuarı olmayan hidroelektrik üretim tesisleri ile rüzgar, güneĢ, gel-git ve dalga enerjisine dayalı üretim tesisleri bu hükmün dıĢındadır.), c) Mücbir sebepler ile yıllık programlı bakım takvimi dıĢında, üstlenilmiĢ bulunan yükümlülükler yerine getirilecek Ģekilde üretim tesisinin iĢler halde tutulacağı, d) Bir sonraki yıla ait programlı bakım takviminin ilgili mevzuata uygun olarak TEĠAġ ve/veya üretim tesisinin bulunduğu dağıtım bölgesinde faaliyet gösteren dağıtım lisansı sahibi tüzel kiĢiye bildirileceği, e) Mücbir sebepler dıĢında, önceden öngörülemeyen arızalar sonucu veya arızaya yol açacağı açık olan durumlarda, çok ivedi olarak TEĠAġ’a bilgi verilmek suretiyle programsız bir bakım yapıldığında, bu bakımın süresi itibarıyla piyasa iĢleyiĢini olumsuz yönde etkilediğinin saptanması ve devre dıĢı kalma hakkında öne sürülen gerekçelerin Kurum tarafından kabul edilebilir bulunmaması halinde, Kanunun 11 inci maddesi hükümleri çerçevesinde, fiilin niteliğine uygun yaptırım uygulanmasının kabul edildiği, f) Ulusal Yük Dağıtım Merkezinin, sistem güvenilirliği açısından üstlendiği yükümlülükleri yerine getirebilmesini teminen, daha sonra gerekçelendirilmek ve eĢit taraflar arasında ayrım gözetilmeksizin uygulanmak üzere bir acil durum bildirimi ile; 1) ġebeke Yönetmeliği, TEĠAġ’ın lisansı ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde; sistem stabilitesi ve emniyeti açısından tehlike arz eden durumlar, 2) Mücbir sebepler, hallerinde vereceği tüm talimatlara, sözleĢme Ģartları her ne olursa olsun uyulacağı, g) MüĢterileri ve/veya ortakları ile yaptıkları ikili anlaĢmalar kapsamındaki gerekli bilgilerin, Dengeleme ve UzlaĢtırma Yönetmeliği hükümleri uyarınca Piyasa Mali UzlaĢtırma Merkezine verileceği, h)150 TEĠAġ veya dağıtım lisansı sahibi tüzel kiĢilere Yan Hizmetler Yönetmeliği ve Elektrik Piyasası ġebeke Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yan hizmetlerin sunulacağı, ı) Kurum tarafından talep edildiğinde, teklif edilmiĢ olan yan hizmetler ve bu hizmetlere iliĢkin maliyetlerin ayrıntılarının verileceği, j) MüĢterileri ve/veya ortaklarına yapılan elektrik enerjisi naklinde, TEĠAġ ve/veya dağıtım sistemini veya sistemlerini iĢleten tüzel kiĢilere, Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliğinde yer alan usul ve esaslara göre belirlenen iletim tarifesi ve/veya dağıtım tarifeleri üzerinden ücret ödeneceği,
149 19 Temmuz 2003 tarihli ve 25173 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle eklenmiĢtir. 150 20 Haziran 2009 tarihli ve 27264 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiĢtirilmiĢtir.
4/8/2002 tarihli ve 24836 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıĢtır
28
151k) 152 Serbest tüketicilerle yaptıkları ikili anlaĢmalar kapsamında enerjiyi temin edecekleri kaynakların, bir önceki yılın Aralık ayı sonuna kadar Kuruma bildirileceği, l) Ġlgili mevzuat çerçevesinde Kurul tarafından lisansa derç edilmiĢ bulunan tüzel kiĢiye ve/veya lisansa tabi faaliyete özgü diğer hükümlere uyulacağı.
ÜÇÜNCÜ KISIM Diğer Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM Diğer Yükümlülükler, EĢit Taraflar Arasında Ayrım Yapılmaması, Sisteme EriĢim ve Sistem Kullanım Hakları
Lisans sahibi tüzel kiĢilerin diğer yükümlülükleri MADDE 36- (1) Lisanslarda diğer yükümlülükler olarak; a) Lisans sahibi tüzel kiĢinin, tüketiciler dıĢında, lisans sahibi olmayan hiçbir kiĢi ile yurt içinde elektrik enerjisi ve/veya kapasite alıĢveriĢi yapamayacağı, b) Elektrik enerjisinin kalitesizliğinden ve/veya kesintilerinden kaynaklanan zarar ve hasarların, ilgili mevzuatta belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde sorumlu olan lisans sahibi tüzel kiĢiler tarafından tazmin edileceği, c) 153 d) Lisans sahibi tüzel kiĢinin, sahip olduğu ve/veya iĢletmekte olduğu tesislerde ve yürüttüğü hizmetlerde her türlü güvenlik tedbirini alacağı, e) Lisans sahibi tüzel kiĢinin, lisansı kapsamındaki faaliyetlerin sürdürülmesini engelleyecek veya aksatacak olayları, bu olayların lisans kapsamındaki faaliyetler üzerindeki etkilerini, bu etkileri azaltmak veya ortadan kaldırmak için lisans sahibi tüzel kiĢi tarafından alınan önlemleri ve etkilerin hangi koĢullarda ve sürede tamamen giderilebileceğini, olayın ortaya çıkmasından itibaren yedi iĢ günü içerisinde yazılı olarak Kuruma bildireceği, f) Lisans sahibi tüzel kiĢilerin, kendi aralarındaki ikili anlaĢmalar ile serbest tüketicilerle yapmıĢ oldukları ikili anlaĢmalara iliĢkin gerekli bilgi ve belgeleri Piyasa Mali UzlaĢtırma Merkezine vereceği, g) Lisans sahibi tüzel kiĢinin, lisansı kapsamındaki faaliyetleri hizmet alımı yolu ile gördürebileceği ancak bu durumun ilgili lisans sahibi tüzel kiĢinin lisanstan kaynaklanan yükümlülüklerinin devri anlamına gelmeyeceği, h) Ġkili anlaĢmalar yoluyla elektrik enerjisi ve/veya kapasite alıĢveriĢi yapılabilmesi için, ilgili mevzuatta öngörülen sayaçların tesis edileceği,154 hükümleri yer alır.
EĢit taraflar arasında ayrım yapılmaması MADDE 37- (1) TEĠAġ ve dağıtım lisansı sahibi tüzel kiĢiler, lisansları kapsamındaki hizmetleri sağlarken; a) Lisans sahibi diğer tüzel kiĢiler, serbest ve serbest olmayan tüketiciler arasında ayrım yapamaz, piyasa koĢullarını bozucu davranıĢlarda bulunamaz, b) Ġlgili mevzuatın gereklerini ve tarifeleri, tüm sistem kullanıcılarına eĢitler arasında ayrım gözetmeyecek Ģekilde uygular, c) Ġletim ve dağıtım sistemine eriĢilebilirlik hususunda ve elektrik enerjisi kesintileri veya kısıntıları ile ilgili olarak yanlıĢ ve yanıltıcı bilgi veremez, 151 12 Kasım 2008 tarihli ve 27052 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle yeniden düzenlenmiĢtir.. 152 28 ġubat 2003 tarihli ve 25034 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle çıkarılmıĢtır. 153 28 ġubat 2003 tarihli ve 25034 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle çıkarılmıĢtır. 154 28 ġubat 2003 tarihli ve 25034 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiĢtirilmiĢtir.
4/8/2002 tarihli ve 24836 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıĢtır
29
d) Serbest tüketicileri herhangi bir tedarikçiye yönlendiremez.
Sisteme eriĢim ve sistem kullanım hakları MADDE 38- (1) Gerçek veya tüzel kiĢilerin, iletim ve/veya dağıtım sistemine bağlantı ve sistem kullanım taleplerinin, ilgili mevzuat gereğince müstakil olarak iletim ve/veya dağıtım faaliyetini yürütmekle görevli TEĠAġ ve/veya dağıtım lisansı sahibi tüzel kiĢiler tarafından eĢit taraflar arasında ayrım gözetilmeksizin karĢılanması zorunludur. (2) Serbest tüketici niteliği kazanmıĢ bir tüketicinin tedarikçisini seçme serbestisine hiçbir surette müdahale edilemez ve serbest tüketicilerin sisteme eriĢim ve sistem kullanım hakları engellenemez. (3) Gerçek veya tüzel kiĢilerin, TEĠAġ veya dağıtım lisansı sahibi tüzel kiĢiler tarafından iĢletilmekte olan iletim ve/veya dağıtım sistemlerine bağlantısı ve/veya sistem kullanımı hakkında; a) Bağlantı yapılması öngörülen tarihte, bağlantı yapılmak istenen noktada Ģebekenin teknik özelliklerinin yetersiz olması, b) Bağlantı yapılması öngörülen tesisin projesinde, sisteme bağlantıyla ilgili olarak ġebeke Yönetmeliği ve/veya Dağıtım Yönetmeliği veya ilgili diğer mevzuatta yer alan standartların sağlanamaması, c) Yapılması istenilen bağlantı ve elektrik enerjisi nakil iĢleminin kamu hizmeti yükümlülüklerini engellediğinin, TEĠAġ ve/veya dağıtım lisansı sahibi tüzel kiĢilerce gerekçeleriyle belgelenmesi, d) Bağlantı yapılması öngörülen tesisin projesinde, gerilim düĢümü, harmonik, elektromanyetik giriĢim, fliker seviyesi gibi değerlerin, Ģebekeye giriĢ veya çıkıĢ noktasında ve iletim ve/veya dağıtım kademelerinde, ilgili mevzuatta belirlenen sınırları karĢılamaması durumu, e) Bağlantı yapılması öngörülen tesisin, sistem elektrik enerjisinin kalitesini, ilgili mevzuatta yer alan standartların dıĢına çıkarması durumu, 155 f) Rüzgar enerjisine dayalı üretim tesisi bağlantı taleplerinde; talep edilen bağlantı noktasına oranla ekonomik açıdan daha uygun ve daha düĢük sistem kaybı sağlayan bağlantı noktası bulunması durumu,156 hariç, olumsuz görüĢ verilemez. (4) TEĠAġ veya dağıtım sistemini iĢleten tüzel kiĢilerin sisteme bağlantı ve sistem kullanımı hakkındaki olumsuz görüĢlerinin gerekçelendirilmiĢ olması ve bu gerekçelerin Kurul kararıyla uygun bulunması esastır. 157(5) Sisteme bağlantı ve sistem kullanımı hakkındaki olumsuz görüĢ gerekçelerinin Kurum tarafından yapılan veya yaptırılan inceleme sonucunda, objektif teknik kriterlere dayanmaması nedeniyle Kurul tarafından uygun görülmemesi halinde, TEĠAġ veya dağıtım sistemini iĢleten lisans sahibi tüzel kiĢilerin bağlantı ve sistem kullanım anlaĢmalarını imzalamakla yükümlü olduğu, aksi takdirde Kanunun 11 inci maddesindeki yaptırımların uygulanacağı hususu, TEĠAġ’ın lisansı ile dağıtım lisanslarında yer alır. 158 (6) Sisteme bağlantı yapılması halinde sistem kullanımı açısından kapasitenin yetersiz olması nedeniyle geniĢleme yatırımı veya yeni yatırım yapılmasının gerekli olduğu ve yeterli finansmanın mevcut olmadığı hallerde, söz konusu yatırım TEĠAġ ve/veya dağıtım lisansı sahibi tüzel kiĢi adına, bağlantı yapmak isteyen gerçek veya tüzel kiĢi tarafından ilgili mevzuat kapsamındaki teknik standartlar sağlanarak yapılabilir veya finanse edilebilir. Bu durumda; gerçekleĢen yatırıma ait toplam harcama tutarı, sisteme bağlantı yapan gerçek veya tüzel kiĢi ile TEĠAġ ve/veya dağıtım lisansı sahibi tüzel kiĢiler arasında yapılacak bağlantı ve 155 12 Temmuz 2004 tarihli ve 25520 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle eklenmiĢtir. 156 26 Kasım 2009 tarihli ve 27418 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle eklenmiĢtir. 157 21 Ekim 2009 tarihli ve 27383 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiĢtirilmiĢtir. 158 28 ġubat 2003 tarihli ve 25034 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle eklenmiĢtir.
4/8/2002 tarihli ve 24836 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıĢtır
30
sistem kullanım anlaĢması çerçevesinde gerçek veya tüzel kiĢinin iletim ve/veya dağıtım tarifesi bedelinden düĢülür. (7)159 (8) Üretim tesislerinin sisteme bağlantısı ve sistem kullanımının mümkün olduğu durumlarda, lisans sahibi tüzel kiĢiler ile TEĠAġ ve/veya dağıtım lisansı sahibi tüzel kiĢiler arasında bağlantı ve sistem kullanım anlaĢması yapılır. Dağıtım sistemine veya TEĠAġ’ın bir dağıtım barasına bağlı olan veya sisteme bağlantı ve sistem kullanımı hakkında oluĢturulan görüĢ çerçevesinde bağlanması uygun görülen bir üretim tesisinin barası ile tüketicinin tesisleri arasında özel direkt hat tesisi talepleri Elektrik Piyasası Dağıtım Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde sonuçlandırılır.160 161(9) Sisteme bağlantının, bağlantı yapılması öngörülen nokta itibarıyla bu maddede yer alan koĢullardan herhangi biri nedeniyle mümkün olmaması ve öne sürülen gerekçelerin Kurul kararıyla uygun bulunması durumunda, TEĠAġ ve/veya dağıtım lisansı sahibi tüzel kiĢiler tarafından bir baĢka bağlantı noktası teklif edilebilir. Teklif edilen bağlantı noktasının sisteme bağlantı yapması söz konusu olan tüzel kiĢi tarafından kabul edilmemesi ve/veya bu tüzel kiĢi tarafından özel direkt hat tesis edilmesinin tercih edilmemesi halinde lisans baĢvurusu reddedilir. 162(10) Üretim faaliyeti gösteren veya göstermek amacıyla lisans baĢvurusunda bulunan tüzel kiĢi, lisansı veya lisans baĢvurusu kapsamındaki üretim tesisi ile müĢterileri ve/veya iĢtirakleri ve/veya serbest tüketiciler arasında özel direkt hat tesis etmeyi talep edebilir. TEĠAġ ve/veya dağıtım lisansı sahibi tüzel kiĢiler, bu yöndeki talepleri otuz gün içerisinde değerlendirir. Özel direkt hat tesisi talebinin olumlu değerlendirilmesi halinde, lisans sahibi tüzel kiĢi ile TEĠAġ veya ilgili dağıtım lisansı sahibi tüzel kiĢi arasında kontrol anlaĢması imzalanır.163 164,165 (11) Yerli doğal kaynaklar ile yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesislerine, TEĠAġ ve/veya dağıtım lisansı sahibi tüzel kiĢiler tarafından, sisteme bağlantı yapılmasında öncelik tanınır. Rüzgâr enerjisine dayalı üretim tesisi kurmak üzere yapılan lisans baĢvurusu kapsamında talep edilen bağlantı noktası için TEĠAġ ve/veya dağıtım lisansı sahibi tüzel kiĢi tarafından üçüncü fıkra çerçevesinde olumlu görüĢ oluĢturulamaması halinde, lisans baĢvurusu Kurul kararıyla reddedilir ve lisans baĢvurusunda bulunan tüzel kiĢinin özel direk hat kurma talebi dikkate alınmaz. 166(12) Herhangi bir dağıtım merkezine bağlanmadan doğrudan iletim tesisi Ģalt sahalarının dağıtım gerilimi seviyesindeki fiderlerine doğrudan bağlanması Kurul tarafından uygun görülen ve sadece ilgili üretim tesisinin Ģebekeye bağlanması amacıyla tesis edilecek olan bağlantı hatları, üretim faaliyeti gösteren ilgili tüzel kiĢiler tarafından tesis edilir. Bu tüzel kiĢiler TEĠAġ ile bağlantı anlaĢması ve sistem kullanım anlaĢması imzalar. Bu Ģekilde tesis edilen bağlantı hatları münhasıran söz konusu üretim tesisinin üretiminin nakli için kullanıldığı sürece bu tüzel kiĢiler tarafından iĢletilir. Bu kapsamda tesis edilen bağlantı hatlarının üretim faaliyeti gösteren baĢka bir tüzel kiĢi tarafından kullanılması veya dağıtım sistemi ile irtibatlanması halinde bu hatlar, bedeli mukabilinde ilgili bölgede sorumlu olan dağıtım lisansı sahibi tüzel kiĢiye devredilir. Bu tesislerin devrine iliĢkin usul ve esaslar Elektrik Piyasasında Ġletim ve Dağıtım Sistemlerine Bağlantı Ve Sistem Kullanımı Hakkında Tebliğde düzenlenir.
159 21 Ekim 2009 tarihli ve 27383 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıĢtır. 160 23 Temmuz 2005 tarihli ve 25884 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiĢtirilmiĢtir. 161 12 Kasım 2008 tarihli ve 27052 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiĢtirilmiĢtir. 162 12 Kasım 2008 tarihli ve 27052 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiĢtirilmiĢtir. 163 12 Temmuz 2004 tarihli ve 25520 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiĢtirilmiĢtir. 164 20 Haziran 2009 tarihli ve 27264 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiĢtirilmiĢtir. 165 21 Ekim 2009 tarihli ve 27383 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiĢtirilmiĢtir. 166 12 Kasım 2008 tarihli ve 27052 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle eklenmiĢtir.
4/8/2002 tarihli ve 24836 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıĢtır
31
ĠKĠNCĠ BÖLÜM Sigorta, Hizmet Fiyatlandırması, Hesap AyrıĢtırması ve Çapraz Sübvansiyon Yasağı
Sigorta yaptırma zorunluluğu MADDE 39- (1) Lisans sahibi tüzel kiĢiler, gerçekleĢtirdikleri faaliyet ile ilgili varlıklarını faaliyet türlerine göre muhtemel risklere karĢı korumak amacıyla sigorta ettirmekle yükümlüdür. (2) Bu kapsamda lisans sahibi tüzel kiĢiler üretim, iletim ve dağıtım tesislerini; doğal afetler, yangın ve kaza gibi riskleri kapsayan bir “varlık tüm risk” sigortası ile teminat altına alır. (3) Lisans sahibi tüzel kiĢiler diğer riskleri de sigorta teminatı altına alabilir. Tarifeleri düzenlemeye tabi tüzel kiĢilerin, “varlık tüm risk” sigortası dıĢında teminat altına aldıkları diğer risklerden oluĢan maliyetleri tarifelere yansıtabilmeleri Kurul onayıyla mümkündür.
Hizmetin fiyatlandırma esasları MADDE 40- (1) Düzenlemeye tabi tarifelere konu olan faaliyetler kapsamındaki lisanslarda; a) Ġlgili mevzuatta yer alan fiyatlandırma esaslarının tespit edilmesi ve bu fiyatlarda enflasyon ve diğer nedenlerle ihtiyaç duyulacak ayarlamalara iliĢkin formüllerin uygulanmasına ve denetlenmesine dair hükümler, b) Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği uyarınca, hizmet maliyetlerinin yansıtılmasına dair hükümler, c) Kayıp ve kaçakların asgariye indirilmesi ve elektrik enerjisinin verimli kullanılmasına yönelik önlemlerin uygulanmasına dair esasları içeren hükümler, d) Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği uyarınca yapılacak gelir düzenlemesi kapsamında ilgili tebliğler çerçevesinde uygulanacak formüllerde yer alan değerlerden oluĢan parametreler, yer alır. (2) TEĠAġ tarafından uygulanacak iletim ek ücreti hariç, tüzel kiĢilerin uygulayacağı tarife yapısı içinde, söz konusu tüzel kiĢinin piyasa faaliyetleri ile doğrudan iliĢkili olmayan hiçbir unsur yer alamaz. (3) Tarifeleri düzenlemeye tabi tüzel kiĢilerin, Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği uyarınca yapılacak gelir düzenlemesi çerçevesinde öngörülen yatırımlarının, mücbir sebepler dıĢında, süresinde gerçekleĢtirilmemesi durumunda doğan vergi yükümlülükleri tarifelere yansıtılamaz. (4) Tarifeleri düzenlemeye tabi tüzel kiĢilerce yapılan yapım iĢleri ile mal ve hizmet alım ve satıĢlarının, eĢitlik, Ģeffaflık ve rekabet sağlanmaksızın yapıldığının ve/veya alım veya satıĢ fiyatlarının piyasa koĢullarında oluĢan fiyat, ücret veya bedellerden bariz olarak farklı olduğunun tespit edilmesi halinde, Kurul, fiilin niteliğine göre Kanunun 11 inci maddesi kapsamındaki yaptırımları uygular ve tespit altına alınan aradaki fark Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği hükümleri uyarınca tarifeye yansıtılır.
Hesapların ayrıĢtırılması ve çapraz sübvansiyon yasağı MADDE 41- (1) Piyasada birden fazla faaliyette bulunan ve/veya aynı faaliyeti birden fazla tesiste veya bölgede yürüten lisans sahibi tüzel kiĢiler, lisansa tabi her bir faaliyet veya faaliyette bulunulan her bir tesis veya bölge ile piyasa faaliyetini tamamlayan ve/veya gereği
4/8/2002 tarihli ve 24836 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıĢtır
32
olan faaliyetler ve piyasa faaliyeti sonucu oluĢan yan ürünlere iliĢkin faaliyetleri için ayrı hesap ve kayıt tutmakla yükümlüdür.167 (2) Perakende satıĢ ile perakende satıĢ hizmetini birlikte veren perakende satıĢ Ģirketleri, perakende satıĢ ile perakende satıĢ hizmeti için ayrı hesap tutar ve bu faaliyetleri arasında çapraz sübvansiyon yapamaz. (3) Serbest tüketiciler ve serbest olmayan tüketicilere satıĢ yapan perakende satıĢ lisansı sahibi tüzel kiĢiler, serbest tüketiciler ve serbest olmayan tüketicilere yapılan satıĢ faaliyetleri için ayrı hesap tutar ve bu hesaplar arasında çapraz sübvansiyon yapamaz. (4) 168,169,170,171 OSB’ler hariç, tarifeleri düzenlemeye tabi tüzel kiĢiler piyasa dıĢında faaliyet gösteremezler. Bu tüzel kiĢiler; lisanslarında yer alması halinde, piyasa faaliyetini tamamlayan ve/veya gereği olan faaliyetler ve piyasa faaliyeti sonucu oluĢan yan ürünlere iliĢkin faaliyetleri yürütebilirler (5) Lisans sahipleri; a) Müessesesi, bağlı ortaklığı, iĢtiraki veya ortağın kendisi ile, b) Aynı holding ya da Ģirketler grubu çatısı altında yer alan baĢka bir Ģirketle, c) Piyasa faaliyetleri arasında,172 d) Piyasa faaliyetleri ile piyasa dıĢı faaliyetleri arasında,173 e) Aynı tüzel kiĢilik adı altında birden fazla dağıtım bölgesinde faaliyet gösterilmesi halinde bölgelere iliĢkin hesaplar arasında,174 çapraz sübvansiyon tesis edemez. (6) Bu madde hükümleri otoprodüktör lisansı sahibi tüzel kiĢilere uygulanmaz.175
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Bildirimler, Gizlilik, AnlaĢmazlıkların Çözümü, Raporlama, Yaptırımlar ve Denetleme
Bildirimler MADDE 42- 176(1) Bu Yönetmelik uyarınca lisans sahipleri ile Kurum arasında yapılacak karĢılıklı tüm bildirimler 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine uygun olarak yapılır, ancak ilanen yapılacak tebligatlar Resmî Gazete’de yayımlanır. 177 Gizlilik MADDE 43- (1) Kurum, yayımlanması halinde lisans sahibinin ticari iliĢkilerine zarar verebileceği Kurul kararıyla belirlenen bilgi veya belgeleri; herhangi bir mahkeme kararı ile söz konusu bilgi veya belgelerin talep edilmesi dıĢında açıklayamaz. (2) Piyasa Mali UzlaĢtırma Merkezine verilen bilgi ve belgeler, TEĠAġ tarafından, Dengeleme ve UzlaĢtırma Yönetmeliği hükümleri uyarınca gizlilik kurallarına tabi olarak muhafaza edilir. (3) Lisans sahibi tüzel kiĢiler; piyasada faaliyet gösteren lisans sahibi diğer tüzel kiĢiler, bunların müĢterileri veya tedarikçileri hakkında, piyasa faaliyetleri veya baĢka bir yolla sahip oldukları ve açıklandığı takdirde ticari iliĢkilere zarar verebilecek bilgileri gizli 167 28 ġubat 2003 tarihli ve 25034 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiĢtirilmiĢtir. 168 28 ġubat 2003 tarihli ve 25034 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiĢtirilmiĢtir. 169 10 Mart 2005 tarihli ve 25751 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiĢtirilmiĢtir. 170 23 Temmuz 2005 tarihli ve 25884 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiĢtirilmiĢtir. 171 20 Haziran 2009 tarihli ve 27264 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiĢtirilmiĢtir. 172 28 ġubat 2003 tarihli ve 25034 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle eklenmiĢtir. 173 28 ġubat 2003 tarihli ve 25034 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle eklenmiĢtir. 174 28 ġubat 2003 tarihli ve 25034 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle eklenmiĢtir. 175 28 ġubat 2003 tarihli ve 25034 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle eklenmiĢtir. 176 12 Kasım 2008 tarihli ve 27052 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiĢtirilmiĢtir. 177 20 Haziran 2009 tarihli ve 27264 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle çıkarılmıĢtır.
4/8/2002 tarihli ve 24836 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıĢtır
33
tutmak ve kendi iĢtirakleri ve/veya hissedarları olan tüzel kiĢiler dahil hiçbir üçüncü Ģahsa açıklamamakla yükümlüdür. (4) Lisansı sona eren veya lisansı iptal edilen bir tüzel kiĢi, ticari iliĢkileri nedeniyle elde etmiĢ olduğu diğer tüzel kiĢilere ait ticari sırları, beĢ yıl süreyle gizli tutmakla yükümlüdür.
AnlaĢmazlıkların çözümü MADDE 44- (1) TEĠAġ ve/veya dağıtım lisansı sahibi tüzel kiĢiler ile ilgili tüzel kiĢilerin, bağlantı ve sistem kullanım anlaĢması hükümlerinin uygulanması veya anlaĢma hükümlerinde yapılacak değiĢiklikler üzerinde mutabakata varamamaları halinde oluĢan ihtilaflar; 38 inci madde ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde çözüme kavuĢturulur. Kurulun bu konuda azami otuz gün içerisinde alacağı kararların taraflar için bağlayıcı olduğu lisanslarda yer alır. (2) Ġletim ve/veya dağıtım sistemine bağlantı yapmak isteyen gerçek veya tüzel kiĢilerin, lisans sahibi tüzel kiĢi tarafından, kendilerine iletim ve/veya dağıtım sistemine bağlantı ve sistem kullanımı konusunda adil koĢulların teklif edilmediği, ayrımcılık yapıldığı ve gösterilen gerekçelerin yetersiz olduğu gibi konulardaki itirazları Kurum tarafından incelenerek Kurul kararıyla azami otuz gün içerisinde sonuca bağlanır. (3) Bir acil durum bildiriminde, TEĠAġ’ın piyasa iĢleyiĢine acil durumun gerektirdiğinden daha fazla müdahale ettiği ve/veya alınan önlemleri gereğinden daha fazla süreyle uyguladığını ileri süren lisans sahibi bir tüzel kiĢi Kuruma baĢvurabilir. (4) Kurul kararına karĢı açılacak davalar ilk derece mahkemesi olarak DanıĢtayda görülür. DanıĢtay, Kurul kararlarına karĢı yapılan baĢvuruları acele iĢlerden sayar. (5) Kurul, mevcut sözleĢmelere iliĢkin olarak, Kanun hükümleri uyarınca rekabetçi piyasaya geçiĢi kolaylaĢtıracak hususlarda, taraflarca değerlendirilmek üzere değiĢiklik önerilerinde bulunabilir ve mevcut sözleĢmelerin ihtilafların halline iliĢkin hükümlerini ihlal etmemek kaydıyla, bu sözleĢmelere iliĢkin herhangi bir resmi ihtilaf halli sürecinin baĢlatılmasından önce, ihtilafların halli için arabuluculuk yapabilir.
Raporlama MADDE 45- (1) Lisans sahibi tüzel kiĢiler, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, bir önceki yıla ait bir yıllık faaliyet raporu hazırlamak ve her yılın Nisan ayı sonuna kadar Kuruma sunmakla yükümlüdür. (2) Bu rapor kapsamında lisans sahibi tüzel kiĢilerin bir önceki yılda lisans kapsamındaki faaliyeti yerine getirmek üzere ilgili kamu kurum ve/veya kuruluĢlarına yaptıkları izin, onay, ruhsat ve benzeri idari iĢlemlerin baĢvurularına ve sonuçlarına ait bilgilere de yer verilir.178 (3) Üretim faaliyeti göstermek üzere lisans almıĢ tüzel kiĢiler, tesis tamamlanma tarihine kadar gerçekleĢtirdikleri faaliyetler hakkında her yılın Ocak, Mayıs ve Eylül ayları içerisinde Kuruma ilerleme raporu sunmakla yükümlüdür.179
Yaptırımlar ve denetleme MADDE 46- (1) Yaptırımlar ve denetlemeye iliĢkin olarak Kurul tarafından yapılan düzenlemeler çerçevesinde, lisans sahibi tüzel kiĢilerin ilgili mevzuat hükümlerine aykırı davranması durumunda, fiilin niteliğine göre Kanunun 11 inci maddesinde öngörülen yaptırımlar uygulanır. (2) Para cezası, Kanuna aykırı hareket eden tarafların her birine ayrı ayrı uygulanır. Kanun gereğince para cezasını gerektiren fiillerin Türk Ceza Kanunu veya ceza hükmünü 178 28 ġubat 2003 tarihli ve 25034 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle eklenmiĢtir. 179 12 Temmuz 2004 tarihli ve 25520 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle eklenmiĢtir.
4/8/2002 tarihli ve 24836 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıĢtır
34
içeren diğer kanunlarda suç sayılması, söz konusu para cezalarının verilmesine engel olmayacağı gibi, lisans iptaline de mani değildir. Kanundaki cezaları gerektiren fiillerin birden fazla olması halinde; aralarında irtibat olması durumunda en yüksek cezayı gerektirecek fiilin cezası, irtibat bulunmaması halinde ise her birinin cezası ayrı ayrı uygulanır. (3) Kurul, lisans sahibi tüzel kiĢinin faaliyet ve uygulamaları ile iĢlem, hesap ve mali tablolarının bağımsız denetim kuruluĢları ve/veya teknik denetim yapabilecek kiĢi veya kuruluĢlar vasıtasıyla denetlenmesini kararlaĢtırabilir. Bu tür denetim hizmetlerinin bedeli ilgili lisans sahibi tüzel kiĢi tarafından karĢılanır. Ancak, Kurulun gerek görmesi halinde, bedeli Kurumca karĢılanmak kaydıyla da denetim yaptırılabilir.180
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Hisse Devri, BirleĢme, Piyasa Payı Sınırlamaları ve Dolaylı Pay Sahipliği
Hisse devri MADDE 47- (1)181 Lisans sahibi bir tüzel kiĢinin sermayesinin yüzde on (halka açık Ģirketlerde yüzde beĢ) veya daha fazlasını temsil eden payların, doğrudan veya dolaylı olarak bir gerçek veya tüzel kiĢi tarafından edinilmesi ile bir ortağa ait payların tüzel kiĢilik sermayesinin yüzde onunu aĢması sonucunu veren pay edinimleri ve/veya bir ortağa ait payların yukarıdaki oranların altına düĢmesi veya yukarıda belirlenen pay edinimlerinden bağımsız olarak tüzel kiĢinin ortaklık yapısında kontrolün değiĢmesi sonucunu veren pay devirleri her defasında Kurul onayına tabidir. Bu hüküm oy hakkı edinilmesi halinde de geçerlidir (2) Kurul onayı, hisseyi devralan gerçek veya tüzel kiĢinin, lisans baĢvurusu sırasında tüzel kiĢinin ortakları için aranan Ģartları taĢıması kaydıyla verilir. Bu fıkra hükmü, tüzel kiĢi ortağın yönetim ve denetimini belirleyen sermaye paylarının bir baĢka tüzel kiĢiye ait olması halinde, gerçek kiĢi ortak ya da ortakları kapsayacak Ģekilde uygulanır. (3)182 Herhangi bir hisse devri söz konusu olmasa dahi, mevcut hisseler üzerinde imtiyaz tesisi veya imtiyazın kaldırılması da, birinci fıkrada öngörülen oransal sınırlara bakılmaksızın Kurul onayına tabidir. (4)183 Lisans sahibi bir tüzel kiĢinin sermayesinin, doğrudan veya dolaylı olarak, yüzde on (halka açık Ģirketlerde yüzde beĢ) veya daha fazlasına ya da bu oranın altında olsa dahi yönetim veya denetim kurullarına üye belirleme imtiyazı veren hisse senetlerine sahip olan gerçek veya tüzel kiĢilerin lisans baĢvurusu sırasında tüzel kiĢinin ortakları için aranan Ģartları taĢıması zorunludur. (5) Bu maddenin uygulanmasında; a) Lisans sahibi tüzel kiĢinin ortağı olan bir gerçek kiĢi ile eĢi ve reĢit olmayan çocuklarına ve bunların yönetim veya denetim kurulunda bulundukları ya da sınırsız sorumlu ortağı oldukları Ģirketlere ait hisse ve diğer haklar, b) Kamu tüzel kiĢileri hariç olmak üzere, bir tüzel kiĢi veya (a) bendinde sayılanların, doğrudan veya dolaylı olarak, sermayelerinin yüzde yirmibeĢ ve daha fazlasına sahip olduğu ortaklıklara ait hisse ve diğer haklar, tek kiĢiye ait sayılır. (6) Hisse devri için yapılacak baĢvurularda aĢağıdaki bilgi ve belgeler talep edilir; a) Devralacak olanın tüzel kiĢi olması halinde,
180 28 ġubat 2003 tarihli ve 25034 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle eklenmiĢtir. 181 20 Haziran 2009 tarihli ve 27264 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiĢtirilmiĢtir. 182 20 Haziran 2009 tarihli ve 27264 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiĢtirilmiĢtir. 183 20 Haziran 2009 tarihli ve 27264 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiĢtirilmiĢtir.
4/8/2002 tarihli ve 24836 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıĢtır
35
1) Tüzel kiĢinin ticaret siciline tescil edildiğine iliĢkin sicil belgesi ile tescilin ilan edildiği Ticaret Sicil Gazetesinin birer nüshası, 2) Tüzel kiĢiliği haiz ortakların anasözleĢmeleri, 3 Hisse devri sözleĢmesinin bir örneği ve/veya hisse devrine taraf Ģirketlerin yönetim kurulu kararları ile devredenin gerçek kiĢi olması halinde devredenin noter onaylı imza sirküsü eklenmiĢ beyanı, 4) 184 5) Tüzel kiĢilikte yüzde on veya üzerinde doğrudan veya dolaylı pay sahibi olan gerçek kiĢilerin isim ve adresleri ile adli sicil belgeleri, 6) Tüzel kiĢinin yönetim veya denetimini belirleyen sermaye paylarının bir baĢka tüzel kiĢiye ait olması halinde, gerçek kiĢi ortak ya da ortakları da kapsayacak Ģekilde ortaklık yapısına iliĢkin bilgi ve belgeler, b) Devralacak olanın gerçek kiĢi olması halinde, 1) Hisse devri sözleĢmesinin bir örneği ve/veya devreden ve devralan tarafların noter onaylı imza sirküsü eklenmiĢ beyanları ile devredenin tüzel kiĢi olması halinde yönetim kurulu kararı, 2) 185 3) Gerçek kiĢinin adli sicil belgeleri, 4) Gerçek kiĢinin, Kanun hükümlerine göre lisansları iptal edilen tüzel kiĢilerde doğrudan veya dolaylı olarak yüzde on veya üzerinde pay sahibi olmadıklarını gösterir beyanname.186 (7) Bu madde ile getirilen yükümlülükler lisans sahibi tüzel kiĢilerin anasözleĢmelerinde ve ilgili lisanslarında yer alır. (8) Kurum, Kurul onayı için gerekli inceleme ve değerlendirme sırasında ihtiyaç duyacağı ilave bilgi ve belgeleri hisse devrine taraf olan gerçek veya tüzel kiĢilerden isteyebilir. (9) Otoprodüktör lisansı sahibi tüzel kiĢilere bu madde hükümleri uygulanmaz.187 (10) Yabancı uyruklu kiĢiler için bu madde hükümleri kıyasen uygulanır.
Tüzel kiĢilerin birleĢmesi 188MADDE 48- (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi kaydıyla lisans sahibi tüzel kiĢilerin kendi aralarında ya da lisans sahibi tüzel kiĢiler ile lisans sahibi olmayan tüzel kiĢilerin, lisans sahibi bir tüzel kiĢi bünyesinde tüm aktif ve pasifleri ile birlikte birleĢmek istemeleri halinde, birleĢme izni hakkında Kurul onayı alınması zorunludur. Bu madde hükmünün, tarifesi düzenlemeye tabi tüzel kiĢiler için uygulanmasında, Kanunda belirlenen izinler ve yasaklar dikkate alınır. (2) Kurul onayı ile birleĢmeye izin verildiği takdirde; izne iliĢkin Kurul kararı, Kurum internet sayfasında duyurulur. Ġzin verildiği tarihten itibaren yüzseksen gün içerisinde, birleĢme iĢlemi tamamlanmadığı takdirde, verilen izin geçersiz olur. Bu durumda, Kurul onayı ile yeniden izin almaksızın birleĢme iĢlemlerine devam olunamaz. (3) BirleĢme sözleĢmesi, tüketicilerin hak ve alacaklarını ihlal eden hükümler ile lisans sahibi tüzel kiĢinin yükümlülüklerini kaldıran hükümler içeremez. Bir birleĢme sözleĢmesinde asgari olarak aĢağıdaki hususlar hüküm altına alınır; a) BirleĢme için öngörülen aĢamalar, b) BirleĢme sonrası hangi tüzel kiĢi ya da kiĢilerin hükmi Ģahsiyetinin sona ereceği,
184 26 Nisan 2006 tarihli ve 26150 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle çıkarılmıĢtır. 185 26 Nisan 2006 tarihli ve 26150 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle çıkarılmıĢtır. 186 23 Temmuz 2005 tarihli ve 25884 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiĢtirilmiĢtir. 187 28 ġubat 2003 tarihli ve 25034 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle eklenmiĢtir. 188 1 Mayıs 2008 tarihli ve 26863 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiĢtirilmiĢtir.
4/8/2002 tarihli ve 24836 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıĢtır
36
c) Devralan tüzel kiĢinin birleĢme sonrası oluĢan sermayesinin, bu Yönetmelikte öngörülen asgari sermayeden az olması halinde; aradaki farkın, devralan tüzel kiĢi tarafından, birleĢme iĢleminin tamamlanmasından itibaren yüzseksen gün içerisinde ödeneceğine iliĢkin taahhüt, d) Devralan tüzel kiĢinin, birleĢme sonucu devralınan diğer tüzel kiĢi veya kiĢilerin külli halefi olduğu. (4) BirleĢme izni için Kuruma yapılan baĢvurularda aĢağıdaki bilgi ve belgeler istenir; a) BirleĢme sözleĢmesi, b) BirleĢme sözleĢmesi tasarısı hakkında, tüzel kiĢilerin genel kurullarından alınmıĢ karar örnekleri, c) Devralan tüzel kiĢinin birleĢme sonrası anasözleĢme taslağı, d) BirleĢmeden beklenen amaçları değerlendiren bir rapor. (5) Bu madde ile getirilen yükümlülükler lisans sahibi tüzel kiĢilerin anasözleĢmelerinde ve ilgili lisanslarında yer alır. (6) Otoprodüktör lisansı sahibi tüzel kiĢilere bu madde hükümleri uygulanmaz.189
Piyasa payı sınırlamaları ve dolaylı pay sahipliği MADDE 49- (1) Lisans sahibi tüzel kiĢiler, ilgili mevzuatta öngörülen piyasa payı sınırlamaları dahilinde faaliyetlerini yürütmekle yükümlüdür. Ġlgili mevzuatta öngörülen piyasa payı sınırlarının aĢıldığının tespiti halinde Kanunun 11 inci maddesi uyarınca iĢlem yapılır. (2) Lisans sahibi bir tüzel kiĢiye gayri kabili rücu olarak sağlanan proje finansmanı kapsamında, bankalar ve/veya finans kuruluĢlarının lisans sahibi tüzel kiĢinin ödemelerde temerrüde düĢmesi hali gibi kredi sözleĢmesi hükümleri gereği olarak tüzel kiĢi üzerinde kontrol oluĢturduğu ve/veya iĢtirak iliĢkisinin oluĢtuğu hallerde, ilgili mevzuatta öngörülen piyasa payı sınırları aĢıldığı takdirde, bu bankalar ve/veya finans kuruluĢlarına söz konusu ihlalin giderilebilmesi için Kurul tarafından bir yılı aĢmamak üzere süre verilir. Bu süre Kurul kararıyla altı ay uzatılabilir. (3) Kamu tüzel kiĢileri hariç ancak kamu tüzel kiĢiliğinde yüzde on ve üzerinde doğrudan veya dolaylı pay sahibi gerçek ve tüzel kiĢiler dahil190 olmak üzere, gerçek veya tüzel bir kiĢinin, piyasada faaliyet gösteren lisans sahibi bir tüzel kiĢinin veya lisans baĢvurusunda bulunmuĢ bir tüzel kiĢinin sermayesindeki dolaylı pay sahipliğinin tespitinde aĢağıdaki esaslar uygulanır; a) Lisans sahibi tüzel kiĢinin sermayesinde pay sahibi olan veya payı devralacak tüzel kiĢiler ile varsa bu tüzel kiĢilerin ortaklarının ortaklık yapıları, aĢağıya doğru, gerektiği takdirde, gerçek kiĢileri de kapsayacak Ģekilde tespit edilir. b) Lisans sahibi bir tüzel kiĢinin sermayesinde tüzel kiĢi ortakları aracılığı ile oluĢan dolaylı pay sahipliği oranı, iĢtirak oranlarının çarpılması suretiyle hesaplanır. Aynı gerçek veya tüzel kiĢinin ara kademelerde yer alan tüzel kiĢilere doğrudan iĢtiraki bulunması halinde, söz konusu doğrudan iĢtirak oranı, müteakip çarpım iĢleminden önce, o kademeye kadar ulaĢılan orana ilave edilir. c) Bir gerçek kiĢiye ait dolaylı pay sahipliğinin belirlenmesinde, bu gerçek kiĢi ile eĢ ve çocuklarına, bunların sınırsız sorumlulukla katıldıkları ortaklıklara veya bu kiĢi veya ortaklıkların ayrı ayrı veya birlikte sermayesini veya yönetimini kontrol ettikleri ortaklıklara ait paylar birlikte dikkate alınır. Tüzel kiĢilere ait dolaylı pay sahipliğinin belirlenmesinde de bunlara ait paylar ile bunların sermayesini veya yönetimini kontrol ettikleri ortaklıklara ait paylar birlikte hesaplanır. (4) Lisans sahibi bir tüzel kiĢinin sermayesinde pay sahibi olan tüzel kiĢilerin sermayeleri ile ilgili olarak yapılacak dolaylı el değiĢtirme gibi dolaylılık tespit ve 189 28 ġubat 2003 tarihli ve 25034 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle eklenmiĢtir. 190 28 ġubat 2003 tarihli ve 25034 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle eklenmiĢtir.
4/8/2002 tarihli ve 24836 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıĢtır
37
değerlendirmeleri, ilgili mevzuatta aksi öngörülmedikçe, lisans sahibi tüzel kiĢinin sermayesi yerine tüzel kiĢi hissedarın sermayesi esas alınarak üçüncü fıkradaki hükümlere göre yapılır. (5) Otoprodüktör lisansı sahibi tüzel kiĢilere bu madde hükümleri uygulanmaz.191
BEġĠNCĠ BÖLÜM YönetiĢim, Mücbir Sebepler, Uygulanmayacak Hükümler
Kurulun görüĢünün alınması ve yönetiĢim MADDE 50- (1) Ġlgili mevzuatın uygulanmasında ortaya çıkan belirsizlikler ya da yorum farklılıklarının giderilmesi amacıyla Kuruma baĢvurulabilir. (2) Aynı veya benzer bir konuda birden çok tüzel kiĢinin Kuruma baĢvurması halinde, piyasada konuyla ilgili olarak faaliyet gösteren diğer tüzel kiĢilerin görüĢleri de alınmak suretiyle bir değerlendirme raporu hazırlanır. Değerlendirme raporu hakkındaki Kurul kararına uygun olarak gerekli iĢlem yapılır. (3) Kurum, piyasanın daha verimli iĢlemesini teminen yapılacak düzenlemeler açısından piyasada yer alan ilgili tüzel kiĢilerin görüĢ ve değerlendirmelerini almak suretiyle bir yönetiĢim raporu hazırlar. YönetiĢim raporu, otuz gün süreyle Kurum internet sayfasında yayımlanır. Bu süre zarfında, tüzel kiĢilerden rapor hakkında alınan görüĢler de Kurum internet sayfasında yayımlanır. Sürenin bitimini izleyen on iĢ günü içerisinde, iletilen görüĢ ve öneriler dikkate alınmak suretiyle nihai hale getirilen yönetiĢim raporu Kurula sunulur. Rapor hakkında alınacak Kurul kararına uygun olarak gerekli iĢlem yapılır.
Mücbir sebepler MADDE 51-192 (1) Bir olayın mücbir sebep hali sayılabilmesi için; olaydan etkilenen tarafın gerekli özen ve dikkati göstermiĢ ve tüm önlemleri almıĢ olmasına karĢın önlenemeyecek, kaçınılamayacak veya giderilemeyecek olması ve bu durumun etkilenen tarafın ilgili mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesini engellemesi gerekir. (2) AĢağıda belirtilen haller, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, genel mücbir sebepler olarak kabul edilir: a) Doğal afetler ve salgın hastalıklar, b) SavaĢ, nükleer ve kimyasal serpintiler, seferberlik halleri, halk ayaklanmaları, saldırı, terör hareketleri ve sabotajlar, c) Grev, lokavt veya diğer memur ve iĢçi hareketleri, d)193 (3) Lisans sahibi tüzel kiĢilerin faaliyetlerine özgü özel mücbir sebepler lisanslarında yer alır. (4) Mücbir sebeplerin gerçekleĢmesi halinde, mücbir sebeplerin etkileri giderilinceye kadar, lisans sahibi tüzel kiĢinin ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülükleri etkilendikleri oranda Kurul kararıyla ertelenebilir. Söz konusu yükümlülüklerin yerine getirilemeyeceğinin anlaĢıldığı hallerde, Kurul, tüzel kiĢinin yükümlülüğünün kaldırılmasına da karar verebilir. Ġletim ve dağıtım faaliyetlerine iliĢkin yükümlülüklerin kaldırılması talep edilemez. (5) Ġlgili mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerin ertelenmesi veya kaldırılması kararının verilebilmesi için, tüzel kiĢinin mücbir sebebin baĢlama tarihini, mahiyetini, ilgili mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerine olan etkilerini ve mümkün olması halinde etkilerin tahmini giderilme süresini içeren baĢvurusunu, mücbir sebebin baĢlama tarihinden itibaren otuz gün içerisinde Kuruma yazılı olarak bildirmesi gereklidir.
191 28 ġubat 2003 tarihli ve 25034 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle eklenmiĢtir. 192 12 Temmuz 2004 tarihli ve 25520 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiĢtirilmiĢtir. 193 7 Aralık 2008 tarihli ve 27077 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle kaldırılmıĢtır.
4/8/2002 tarihli ve 24836 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıĢtır
38
Uygulanmayacak hükümler MADDE 52- (1) Türkiye Elektrik Üretim Ġletim Anonim ġirketi ile Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim ġirketi DıĢındaki KuruluĢlara Elektrik Enerjisi Üretim Tesisi Kurma ve ĠĢletme Ġzni Verilmesi Esaslarını Belirleyen Yönetmelik ile Elektrik Enerjisi Ġmdat Grupları ve Otoprodüktör Tesisleri Ruhsat Yönetmeliği hükümlerinden bu Yönetmelik ile düzenlenmiĢ konulara iliĢkin olanlar, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren hükümsüzdür.
ALTINCI BÖLÜM Geçici ve Son Hükümler
GEÇĠCĠ MADDE 1- (1) Mevcut sözleĢmeleri kapsamında iĢletme hakkı devri yoluyla üretim veya dağıtım faaliyeti gösteren tüzel kiĢiler ile üretim veya dağıtım faaliyeti gösterme hakkı elde etmiĢ ancak mevcut sözleĢmesine konu iĢletme hakkına iliĢkin194 fiili devir iĢlemi tamamlanmamıĢ olan195 tüzel kiĢiler, Hazırlık Dönemi bitiminden itibaren otuz gün içerisinde, mevcut sözleĢmelerinde Kanunun 3 üncü maddesinin (c) bendi ve 4 üncü maddesi hükümlerine göre yapılması gerekli görülen değiĢikliklerin kapsamının ve süresinin belirlenerek bildirilmesi hususunda Kuruma yazılı olarak baĢvurur. (2) Birinci fıkrada belirtilen tüzel kiĢilerden mevcut sözleĢmesine konu iĢletme hakkına iliĢkin fiili devir iĢlemi tamamlanmamıĢ olanlar, sözleĢmelerin tadillerini gerçekleĢtirmek kaydıyla, sözleĢmelerin tadil edildiği tarihten itibaren otuz gün içerisinde lisans baĢvurusunda bulunur. Lisans verilmesinin uygun bulunması ve uygun bulma kapsamındaki yükümlülüklerin tüzel kiĢi tarafından yerine getirilmesi halinde, fiili devir tarihinde yürürlüğe girecek Ģekilde lisans verilir. Lisans verilmesine iliĢkin Kurul Kararı ile fiili devir tarihi arasındaki süre otuz günden fazla olamaz.196197 (3) Mevcut sözleĢmeleri kapsamında iĢletme hakkı devri yoluyla üretim veya dağıtım faaliyeti gösteren tüzel kiĢiler, sözleĢmelerin tadillerini gerçekleĢtirmek kaydıyla, sözleĢmelerin tadil edildiği tarihten itibaren otuz gün içerisinde lisans baĢvurusunda bulunur.198199
GEÇĠCĠ MADDE 2- (1) Mevcut sözleĢmeleri kapsamında yap iĢlet veya yap iĢlet devret modeli yoluyla üretim faaliyeti göstermekte olan veya mevcut sözleĢmeleri kapsamındaki tüm iĢlemleri tamamlayarak üretim faaliyeti gösterme hakkı elde etmiĢ tüzel kiĢilerin lisans baĢvuruları, Kanunun 5 ve geçici 3 üncü maddeleri çerçevesinde inceleme ve değerlendirmeye alınır. (2) Birinci fıkra kapsamındaki200 tüzel kiĢilere Kurum tarafından, mevcut sözleĢmelerinin içeriklerine göre lisanslarına derç edilmek üzere, Kanun hükümleri uyarınca rekabetçi piyasaya geçiĢi kolaylaĢtıracak hükümler önerilir ve bu hükümler hazırlık, geçiĢ ve uygulama dönemleri olmak üzere üç aĢamalı olarak düzenlenerek lisanslara derç edilir. (3) Mevcut sözleĢmeleri kapsamında yap-iĢlet-devret modeli yoluyla üretim faaliyeti gösterme hakkı elde etmiĢ ancak mevcut sözleĢmeleri kapsamındaki tüm iĢlemleri tamamlanmamıĢ201 tüzel kiĢiler, Geçici 4 üncü maddenin son fıkrasında belirtilen tüzel kiĢiler hariç, bu iĢlemler tamamlanmadığı sürece Kuruma lisans baĢvurusunda bulunamaz.
194 14 Kasım 2002 tarihli ve 24936 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle eklenmiĢtir. 195 14 Kasım 2002 tarihli ve 24936 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle eklenmiĢtir. 196 14 Kasım 2002 tarihli ve 24936 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiĢtirilmiĢtir. 197 30 Kasım 2007 tarihli ve 26716 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiĢtirilmiĢtir. 198 14 Kasım 2002 tarihli ve 24936 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle eklenmiĢtir. 199 30 Kasım 2007 tarihli ve 26716 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiĢtirilmiĢtir. 200 14 Kasım 2002 tarihli ve 24936 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiĢtirilmiĢtir. 201 14 Kasım 2002 tarihli ve 24936 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiĢtirilmiĢtir.
4/8/2002 tarihli ve 24836 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıĢtır
39
GEÇĠCĠ MADDE 3- (1) Hazırlık Dönemi sonu itibarıyla, birden fazla piyasa faaliyetini sürdürmekte olan tüzel kiĢilerin lisans baĢvurusunda bulunabilmeleri için, görev verilmesine iliĢkin imtiyaz sözleĢmelerinde, Kanunun 2 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendinin 2 numaralı alt bendi ve (b) bendi, 3 üncü maddesi ile geçici 3 üncü maddesi hükümlerine göre yapılması gerekli görülen değiĢikliklerin kapsamı ve süresi, Hazırlık Döneminin sona erdiği tarihten itibaren otuz gün içerisinde Kurul tarafından çıkarılacak yönetmelik çerçevesinde belirlenerek bu tüzel kiĢilere bildirilir. (2) Bu tüzel kiĢiler, üretim veya dağıtım faaliyeti ile ya da Kanunda öngörülen sınırlamalar ve kısıtlamalar dahilinde üretim ve dağıtım faaliyeti ile iĢtigal edebilir. Ġletim faaliyetine iliĢkin tüm hak ve yetkiler, birinci fıkrada belirtilen yönetmelik hükümleri uyarınca TEĠAġ’a geçer.
GEÇĠCĠ MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte belirtilen lisans baĢvurusu kapsamındaki bilgi ve belgeler; a) EÜAġ ve bağlı ortaklıkları tarafından, Hazırlık Döneminin sona erdiği tarihten itibaren otuz gün içerisinde, b) TEĠAġ ile TETAġ tarafından, Hazırlık Döneminin sona erdiği tarihten itibaren altmıĢ gün sonra baĢlamak üzere otuz gün içerisinde, c) TEDAġ ve bağlı ortaklıkları tarafından, Hazırlık Döneminin sona erdiği tarihten itibaren doksan gün sonra baĢlamak üzere otuz gün içerisinde, d) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinde mevcut sözleĢmesi olan otoprodüktör ve otoprodüktör grupları tarafından, Hazırlık Döneminin sona erdiği tarihten itibaren yüzelli gün sonra baĢlamak üzere otuz gün içerisinde, e) Mevcut sözleĢmeleri kapsamında yap iĢlet ve yap iĢlet devret modelleri yoluyla üretim faaliyeti göstermekte olan veya mevcut sözleĢmeleri kapsamındaki tüm iĢlemleri tamamlayarak üretim faaliyeti gösterme hakkı elde etmiĢ tüzel kiĢiler tarafından, Hazırlık Döneminin sona erdiği tarihten itibaren yüzseksen gün sonra baĢlamak üzere doksan gün içerisinde,202 f) Mevcut sözleĢmeleri kapsamında yap iĢlet ve yap iĢlet devret modelleri yoluyla üretim faaliyeti gösterme hakkı elde etmiĢ ancak mevcut sözleĢmeleri kapsamındaki tüm iĢlemleri tamamlanmamıĢ tüzel kiĢiler tarafından, iĢlemlerin tamamlanma tarihinden itibaren otuz gün içerisinde,203 Kuruma sunulur ve lisans baĢvuruları; 8, 9 ve 10 uncu madde hükümleri saklı kalmak üzere baĢvurunun kabul edildiği tarihten itibaren otuz gün içerisinde sonuçlandırılır. 204 (2) Lisans baĢvurularına iliĢkin olarak, Geçici 1, Geçici 2 ve Geçici 3 üncü madde ile bu madde kapsamında belirlenen takvim çerçevesinde tüzel kiĢilere lisansları verilinceye kadar, 36 ncı maddenin (a) bendi hükümleri uygulanmaz. Ancak bu süre 1 Eylül 2003 tarihini aĢamaz.205 Tadil veya devir iĢlemlerinin tüzel kiĢinin kendi kusurundan kaynaklanmayan nedenlerle bu süre içerisinde tamamlanamaması halinde, söz konusu süre ilgili tüzel kiĢi için Kurul kararı ile uzatılabilir. Geçici 1 inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca bu sürelerin bitiminden sonra fiili devrin gerçekleĢmesi halinde bu durumda olan tüzel kiĢilere lisans verilene kadar 36 ncı maddenin (a) bendi hükümleri uygulanmaz.206 (3) Lisans baĢvurularının inceleme ve değerlendirme aĢamasında; mevcut sözleĢmeleri kapsamında iletim ve/veya dağıtım sistemine bağlantı konusunda olumlu görüĢ almıĢ ancak henüz sistem bağlantısı yapılmamıĢ tüzel kiĢilerin lisans baĢvurularına iliĢkin olarak TEĠAġ 202 14 Kasım 2002 tarihli ve 24936 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiĢtirilmiĢtir. 203 14 Kasım 2002 tarihli ve 24936 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle eklenmiĢtir. 204 14 Kasım 2002 tarihli ve 24936 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle yürüklükten kaldırılmıĢtır. 205 25 Haziran 2003 tarihli ve 25148 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiĢtirilmiĢtir. 206 14 Kasım 2002 tarihli ve 24936 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiĢtirilmiĢtir.
4/8/2002 tarihli ve 24836 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıĢtır
40
ve/veya dağıtım lisansı sahibi tüzel kiĢilerden iletim veya dağıtım sistemine bağlantı konusunda görüĢ alınmaz. Bu maddede öngörülen takvim dahilinde lisans baĢvurularının yapılmaması halinde bu projeler için önceden alınmıĢ iletim ve/veya dağıtım sistemine bağlantı konusunda yeniden görüĢ alınır.207 (4) 3 Mayıs 2003 tarihine kadar, mevcut sözleĢmelerinde yer alan ve Kanunda öngörülen piyasa yapısına aykırılık teĢkil eden haklarından, 10 uncu madde uyarınca inceleme ve değerlendirme sonucu lisans alması Kurul kararıyla uygun bulunduğu takdirde feragat edeceğini yazılı olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Kuruma bildiren tüzel kiĢiler, bildirim tarihinden itibaren otuz gün içerisinde lisans almak üzere Kuruma baĢvurmaları halinde, 7 nci maddede öngörülen ilan ve duyuru yapılmaksızın baĢvuruları inceleme ve değerlendirmeye alınmak suretiyle bu Yönetmelik hükümlerine göre lisansları verilir.208
GEÇĠCĠ MADDE 5- (1) 2002 ve 2003 yılları için uygulanacak lisans bedelleri, Kurul tarafından Hazırlık Dönemi sonuna kadar belirlenerek Resmi Gazetede yayımlanır ve Kurum internet sayfasında duyurulur. (2) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinde piyasada faaliyet göstermekte olan kamu tüzel kiĢileri, lisans alma bedellerinin yüzde biri dıĢında kalan tutarı en geç 26/6/2003 tarihine kadar Kurum hesabına yatırır. Kurum, ihtiyaç duyması halinde, lisans alma bedelinin kalan tutarının daha önce ödenmesini talep edebilir. Lisans alma bedellerinin kalan tutarının tamamının bu tarihe kadar Kurum hesabına yatırılmaması durumunda; ödenmesi gereken tutara 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranı uygulanır.209 210 (3) Hazırlık dönemi sonundan itibaren 31 Aralık 2002 tarihine kadar Kurumdan lisans alan tüzel kiĢilerin 2003 yılı içerisinde ödeyecekleri yıllık lisans bedelleri, lisans aldıkları tarih ile 31 Aralık 2002 tarihi arasında üretimini, iletimini, dağıtımını, toptan veya perakende satıĢını yaptıkları elektrik enerjisi miktarına göre hesaplanmak suretiyle tahsil edilir.
GEÇĠCĠ MADDE 6- (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinde iĢletmede olan tüm üretim tesislerine, otoprodüktör ve otoprodüktör grubu ortakları ve/veya müĢterilerine, doğrudan iletim seviyesine bağlı serbest tüketicilere, iletim ve dağıtım trafo merkezlerine, Kurum tarafından bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren iki ay içerisinde yayımlanacak tebliğ uyarınca, ölçme-iletiĢim-kontrol alt yapısının gerektirdiği çok zaman dilimli ölçüm yapabilen elektronik sayaçların tesis edilmesi zorunludur.
GEÇĠCĠ MADDE 7- (1) Rüzgar ve güneĢ enerjisine dayalı üretim tesisi kurulma esaslarına iliĢkin tebliğ; bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren iki ay içerisinde Kurum tarafından yayımlanır.
GEÇĠCĠ MADDE 8- (1) Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına rüzgar enerjisine dayalı üretim tesisi kurmak amacıyla yapılan ve kabul edilen baĢvurular çerçevesinde bir yıldan az olmamak üzere rüzgar ölçümü yaparak ölçüm sonuçlarını Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına sunmuĢ olduğunu belgeleyen tüzel kiĢilerin bu durumu, Hazırlık Dönemi sonundan itibaren üç ay içerisinde Kuruma lisans baĢvurusunda bulunmaları halinde, lisans baĢvurularının inceleme ve değerlendirmesinde, 9 uncu maddede belirtilen kriterlere ek olarak göz önünde bulundurulur.
207 28 ġubat 2003 tarihli ve 25034 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiĢtirilmiĢtir. 208 28 ġubat 2003 tarihli ve 25034 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiĢtirilmiĢtir. 209 28 ġubat 2003 tarihli ve 25034 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiĢtirilmiĢtir. 210 28 Nisan 2003 tarihli ve 25092 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiĢtirilmiĢtir.
4/8/2002 tarihli ve 24836 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıĢtır
41
GEÇĠCĠ MADDE 9-211 (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihi itibarıyla faaliyette bulunan otoprodüktör gruplarının mevcut ortaklarının mevcut abonelikleri ile tevsii yatırımları dolayısıyla oluĢan yeni abonelikleri için serbest tüketici olma Ģartı aranmaz.
GEÇĠCĠ MADDE 10- (1) EÜAġ ve bağlı ortaklıkları ile TETAġ tarafından 36 kV ve altı gerilim seviyesinde tüketicilere yapılmakta olan elektrik enerjisi ve/veya kapasite satıĢına iliĢkin abonelik sözleĢmeleri kapsamındaki yükümlülükler, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren üç ay içerisinde söz konusu tüketicilerin bulunduğu bölgedeki dağıtım Ģirketi tarafından devralınır. (2) 212,213,214,215,216 Dağıtım ve perakende satıĢ hizmetlerinin sağlanamadığı gerekçesiyle Kuruma baĢvuruda bulunulması halinde, yerleĢim alanları dıĢında yer alan üretim tesislerinde, üretim faaliyetini tamamlayan ve/veya gereği olan faaliyetler ile üretim faaliyeti sonucu oluĢan yan ürünlere iliĢkin faaliyetlerin diğer tüzel kiĢiler tarafından söz konusu üretim tesislerine entegre Ģekilde yürütülebilmesi için üretim tesislerinden elektrik enerjisi sağlanmasına 31/12/2012 tarihine kadar izin verilebilir.
GEÇĠCĠ MADDE 11- (1) Hazırlık Dönemi sonu itibarıyla piyasada faaliyet göstermekte olan tüzel kiĢiler; 39 uncu maddede öngörülen sigorta yaptırma yükümlülüğünü, Hazırlık Dönemi bitiminden itibaren onsekiz ay içerisinde yerine getirmek zorundadır.
GEÇĠCĠ MADDE 12-217 (1) TETAġ’ın Hazırlık Dönemi sonundan itibaren beĢ yılı aĢmayan bir süre için piyasada faaliyet gösteren lisans sahibi tüzel kiĢiler ile düzenlemeye tabi ikili anlaĢma yapmasına Kurul kararıyla izin verilebilir. Bu süre zarfında, TETAġ dıĢında baĢka bir tedarik kaynağı bulunamadığı takdirde, dağıtım lisansı sahibi tüzel kiĢilerin yapmak zorunda oldukları son kaynak anlaĢmaları da düzenlemeye tabi ikili anlaĢmalar kapsamında mütalaa edilir.
GEÇĠCĠ MADDE 13- (1) Hazırlık dönemi bitiminden itibaren 1 Ocak 2007218 tarihine kadar, Devlet Ġstatistik Enstitüsü tarafından yayımlanan “Kentsel Yerler Tüketici Fiyatları Endeksi” Elektrik Piyasası Endeksi olarak kabul edilir.
GEÇĠCĠ MADDE 14-219 (1) Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce 50 MW ’ın üstündeki kanal veya nehir tipi üretim tesisi kurulmasına iliĢkin yapılmıĢ lisans baĢvuruları, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin dördüncü fıkrasındaki lisans alma bedeli ve yıllık lisans bedeline iliĢkin düzenlemelerden yararlanır.
GEÇĠCĠ MADDE 15-220 (1) Üretim, otoprodüktör ve otoprodüktör grubu lisansları için 1 Ocak 2004 tarihine kadar geçerli olmak üzere; TEĠAġ ve/veya üretim tesisinin bulunduğu dağıtım bölgesindeki dağıtım lisansı sahibi tüzel kiĢi tarafından bağlantı ve sistem kullanımı hakkındaki görüĢün Kuruma verileceği süre altmıĢ gün, Kurumun inceleme ve değerlendirme süresi ise, yetmiĢbeĢ gün olarak uygulanır.
211 28 ġubat 2003 tarihli ve 25034 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiĢtirilmiĢtir. 212 29 Aralık 2005 tarihli ve 26038 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiĢtirilmiĢtir. 213 9 Ocak 2007 tarihli ve 26398 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiĢtirilmiĢtir. 214 19 Aralık 2007 tarihli ve 26735 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Yönetmelikle değiĢtirilmiĢtir. 215 28 ġubat 2003 tarihli ve 25034 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle eklenmiĢtir. 216 20 Haziran 2009 tarihli ve 27264 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiĢtirilmiĢtir. 217 28 ġubat 2003 tarihli ve 25034 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiĢtirilmiĢtir. 218 28 ġubat 2003 tarihli ve 25034 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiĢtirilmiĢtir. 219 28 ġubat 2003 tarihli ve 25034 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle eklenmiĢtir. 220 28 ġubat 2003 tarihli ve 25034 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle eklenmiĢtir.
4/8/2002 tarihli ve 24836 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıĢtır
42
GEÇĠCĠ MADDE 16-221 (1) Kanunun geçici 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi uyarınca bir aylık süre içerisinde sonuçlandırılabilmesini teminen, Kurul, mevcut sözleĢmeler kapsamında yapılacak lisans baĢvuruları ile TEĠAġ, TEDAġ, TEDAġ’ın bağlı ortaklıkları ve TETAġ’ın lisans baĢvuruları için, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 7, 8, 9 ve 10 uncu maddelerinde öngörülen süreler ve uygulamaya iliĢkin hükümleri farklı uygulamaya yetkilidir.
GEÇĠCĠ MADDE 17-222 (1) Mevcut sözleĢmeleri kapsamında lisans baĢvurusunda bulunarak otoprodüktör lisansı veya otoprodüktör grubu lisansı alan tüzel kiĢiler; 30 Kasım 2003223 tarihine kadar Kuruma baĢvuruda bulunmaları halinde, mevcut lisansları iptal edilerek lisans alma bedeli ödemeksizin üretim lisansı verilir. (2) Mevcut sözleĢmeleri kapsamında otoprodüktör veya otoprodüktör grubu olarak faaliyet gösteren tüzel kiĢilerce Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin geçici 4 üncü maddesi uyarınca Kuruma yapılan lisans baĢvuruları kapsamındaki talepleri doğrultusunda veya birinci fıkra uyarınca üretim lisansı verilmesi hallerinde; söz konusu tüzel kiĢilerin, otoprodüktör veya otoprodüktör grubu iken elektrik enerjisi sağladıkları gerçek veya tüzel kiĢilere ait mevcut aboneliklere, serbest tüketici Ģartı aranmaksızın ikili anlaĢmalar çerçevesinde elektrik enerjisi satmalarına izin verilir.
GEÇĠCĠ MADDE 18-224 (1) Mevcut sözleĢmesi bulunan otoprodüktör grupları; mevcut ortakları olan bir tüzel kiĢi ile doğrudan veya dolaylı olarak asgari yüzde otuz oranında iĢtirak iliĢkisi bulunan ve yıllık tüketimleri 1.000.000 kWh’ın üzerinde olan tüzel kiĢilere, serbest tüketici olma Ģartı aranmadan 31 Aralık 2004 tarihine kadar elektrik enerjisi satıĢı yapabilir. (2) Otoprodüktör grubu olarak faaliyet gösteren tüzel kiĢilerin geçici 17 nci madde çerçevesinde üretim lisansı almaları halinde, bu Ģartları taĢıyan tüzel kiĢilerle serbest tüketici olma Ģartı aranmadan ikili anlaĢma yapmalarına Kurum tarafından izin verilir.
GEÇĠCĠ MADDE 19-225 (1) 4 Temmuz 2003 tarihine kadar, mevcut sözleĢmelerinde yer alan ve Kanunda öngörülen piyasa yapısına aykırılık teĢkil eden haklarından, 10 uncu madde uyarınca inceleme ve değerlendirme sonucu lisans alması Kurul kararıyla uygun bulunduğu takdirde feragat edeceğini yazılı olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Kuruma bildiren tüzel kiĢiler, bildirim tarihinden itibaren otuz gün içerisinde lisans almak üzere Kuruma baĢvurmaları halinde, 7 nci maddede öngörülen ilan ve duyuru yapılmaksızın baĢvuruları inceleme ve değerlendirmeye alınmak suretiyle bu Yönetmelik hükümlerine göre lisansları verilir.
GEÇĠCĠ MADDE 20-226 (1) Bu Yönetmelikte belirtilen lisans baĢvurusu kapsamındaki bilgi ve belgeler; mevcut sözleĢmeleri kapsamında yap iĢlet ve yap iĢlet devret modelleri yoluyla üretim faaliyeti göstermekte olan veya mevcut sözleĢmeleri kapsamındaki tüm iĢlemleri tamamlayarak üretim faaliyeti gösterme hakkı elde etmiĢ tüzel kiĢiler tarafından, 30/6/2003 tarihine kadar Kuruma sunulur ve lisans baĢvuruları; 8, 9 ve 10 uncu madde hükümleri saklı kalmak üzere baĢvurunun kabul edildiği tarihten itibaren otuz gün içerisinde sonuçlandırılır.
221 28 ġubat 2003 tarihli ve 25034 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle eklenmiĢtir. 222 28 ġubat 2003 tarihli ve 25034 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle eklenmiĢtir. 223 7 Kasım 2003 tarihli ve 25282 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiĢtirilmiĢtir. 224 28 ġubat 2003 tarihli ve 25034 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle eklenmiĢtir. 225 4 Haziran 2003 tarihli ve 25128 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle eklenmiĢtir. 226 10 Haziran 2003 tarihli ve 25134 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle eklenmiĢtir.
4/8/2002 tarihli ve 24836 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıĢtır
43
GEÇĠCĠ MADDE 21-227 (1) 1 Eylül 2003 tarihine kadar, mevcut sözleĢmelerinde yer alan ve Kanunda öngörülen piyasa yapısına aykırılık teĢkil eden haklarından, 10 uncu madde uyarınca inceleme ve değerlendirme sonucu lisans alması Kurul kararıyla uygun bulunduğu takdirde feragat edeceğini yazılı olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Kuruma bildiren tüzel kiĢilere, bildirim tarihinden itibaren otuz gün içerisinde lisans almak üzere Kuruma baĢvurmaları halinde, 7 nci maddede öngörülen ilan ve duyuru yapılmaksızın baĢvuruları inceleme ve değerlendirmeye alınmak suretiyle bu Yönetmelik hükümlerine göre lisansları verilir.
GEÇĠCĠ MADDE 22-228 (1) Mevcut sözleĢmeleri kapsamında yap iĢlet veya yap iĢlet devret modelleri yoluyla üretim faaliyeti göstermekte olan veya mevcut sözleĢmeleri kapsamındaki tüm iĢlemleri tamamlayarak üretim faaliyeti gösterme hakkı elde etmiĢ olup, Kuruma lisans almak amacıyla baĢvuran tüzel kiĢiler hakkında geçici 4 üncü maddenin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi uygulanmaz. Bu tüzel kiĢiler için geçici 4 üncü madde uyarınca 36 ncı maddenin (a) bendi hükümleri kapsamında tanınan muafiyet, söz konusu tüzel kiĢilerin lisans baĢvuruları sonuçlandırılıncaya kadar geçerlidir.
GEÇĠCĠ MADDE 23-229 (1) Mevcut sözleĢmesi kapsamında, otoprodüktör lisansı almıĢ olan tüzel kiĢiler, 30 Eylül 2004 tarihine kadar Kuruma baĢvurmaları halinde üretim tesislerini, aralarında kontrol iliĢkisi bulunan bir tüzel kiĢiye 15 inci madde kapsamında devredebilirler. Üretim tesisini bu kapsamda devralan tüzel kiĢi, tesisi devreden tüzel kiĢinin elektrik enerjisi sağladıkları gerçek veya tüzel kiĢilere ait mevcut aboneliklere, serbest tüketici olma Ģartı aranmaksızın ikili anlaĢmalar çerçevesinde elektrik enerjisi satabilir. Tesisi devralacak tüzel kiĢilerden lisans alma bedeli tahsil edilmez.
GEÇĠCĠ MADDE 24-230 (1) 1 Ocak 2006 tarihine kadar, mevcut sözleĢmelerinde yer alan ve Kanunda öngörülen piyasa yapısına aykırılık teĢkil eden haklarından, lisans alması Kurul kararıyla uygun bulunduğu takdirde feragat edeceğini yazılı olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Kuruma bildiren tüzel kiĢilere, bildirim tarihinden itibaren otuz gün içerisinde lisans almak üzere Kuruma baĢvurmaları halinde, 7 nci maddede öngörülen ilan ve duyuru yapılmaksızın inceleme ve değerlendirmeye alınmak suretiyle lisansları verilir.
GEÇĠCĠ MADDE 25-231 (1) Otoprodüktör veya otoprodüktör grubu lisansı alan tüzel kiĢilere; 30 Eylül 2004 tarihine kadar Kuruma baĢvuruda bulunmaları halinde, mevcut lisansları sona erdirilerek lisans alma bedeli ödemeksizin üretim lisansı verilir. (2) Birinci fıkra uyarınca üretim lisansı verilen tüzel kiĢilerin, otoprodüktör veya otoprodüktör grubu lisansı sahibiyken elektrik enerjisi sağladıkları gerçek veya tüzel kiĢilere ait mevcut aboneliklere, serbest tüketici Ģartı aranmaksızın ikili anlaĢmalar çerçevesinde elektrik enerjisi satmalarına izin verilir.
GEÇĠCĠ MADDE 26-232 233 (1) Mevcut sözleĢmeleri kapsamında otoprodüktör grubu lisansı alan veya mevcut sözleĢmeleri kapsamında aldıkları otoprodüktör grubu lisansı üretim lisansına dönüĢtürülen tüzel kiĢilerin elektrik enerjisi sağladıkları gerçek veya tüzel kiĢilere ait mevcut aboneliklerin tevsi ve/veya entegrasyon yatırımları ile çevre mevzuatının
227 16 Temmuz 2003 tarihli ve 25170 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle eklenmiĢtir. 228 2 Eylül 2003 tarihli ve 25217 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle eklenmiĢtir. 229 12 Temmuz 2004 tarihli ve 25520 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle eklenmiĢtir. 230 12 Temmuz 2004 tarihli ve 25520 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle eklenmiĢtir. 231 12 Temmuz 2004 tarihli ve 25520 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle eklenmiĢtir. 232 12 Temmuz 2004 tarihli ve 25520 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle eklenmiĢtir. 233 24 ġubat 2005 tarihli ve 25737 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiĢtirilmiĢtir.
4/8/2002 tarihli ve 24836 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıĢtır
44
gerektirdiği yatırımları dolayısıyla oluĢan yeni abonelikleri için serbest tüketici olma Ģartı aranmaz.
GEÇĠCĠ MADDE 27-234 (1) Mevcut sözleĢmesine binaen otoprodüktör grubu lisansı alan tüzel kiĢilerden, bu Yönetmeliğin Geçici 17 ve Geçici 25 inci maddeleri çerçevesinde üretim lisansı almak üzere baĢvuruda bulunmuĢ olanların mevcut ortakları olan bir tüzel kiĢi ile doğrudan veya dolaylı olarak asgari yüzde otuz oranında iĢtirak iliĢkisi bulunan ve yıllık tüketimleri 1.000.000 kWh'ın üzerinde olan tüzel kiĢilere, serbest tüketici olma Ģartı aranmadan gerçekleĢtirdikleri elektrik enerjisi satıĢı, 31 Aralık 2004 tarihi itibarıyla bu kapsamda elektrik enerjisi satıĢı yaptıkları tüzel kiĢiler ile sınırlı olmak kaydıyla, 1 Nisan 2005 tarihine kadar devam edebilir. (2) 1 Nisan 2005 tarihi itibarıyla üretim lisansı alamayan tüzel kiĢilerin birinci fıkra kapsamındaki tüzel kiĢilere elektrik enerjisi satıĢı hakkı sona erer.
GEÇĠCĠ MADDE 28- 235 (1) Hazırlık dönemi bitiminden itibaren 31/12/2010 tarihine kadar, Türkiye Ġstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Tüketici Fiyatları Endeksi Elektrik Piyasası Endeksi olarak kabul edilir.
GEÇĠCĠ MADDE 29 – 236 (1) 31/12/2007 tarihine kadar, mevcut sözleĢmelerinde yer alan ve Kanunda öngörülen piyasa yapısına aykırılık teĢkil eden haklarından, lisans alması Kurul kararıyla uygun bulunduğu takdirde feragat edeceğini yazılı olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Kuruma bildiren tüzel kiĢilere, bildirim tarihinden itibaren otuz gün içerisinde lisans almak üzere Kuruma baĢvurmaları halinde, 7 nci maddede öngörülen ilan ve duyuru yapılmaksızın inceleme ve değerlendirmeye alınmak suretiyle lisansları verilir.
GEÇĠCĠ MADDE 30 –237 (1) Kapsamındaki üretim tesisinin, 28/9/2007 tarihi itibarıyla geçici kabulü yapılmamıĢ olan lisanslar kapsamında, lisans sahibi tüzel kiĢiler tarafından 1/10/2007 tarihi itibarıyla altmıĢ gün içerisinde, 10 uncu madde uyarınca belirlenen, kaynak türü ve kurulu güç bazında Kurul kararı ile belirlenen oranlara karĢılık gelen tutarda, Kuruma muhatap düzenlenmiĢ ve Kurul kararı ile belirlenen örneğe uygun banka teminat mektubu sunulur ve ayrıca lisans baĢvurusu kapsamında Kuruma sunulan Taahhütname yenilenir.
GEÇĠCĠ MADDE 31 –238 (1) 1/10/2007 tarihi itibarıyla, lisans baĢvurusu hakkında uygun bulma kararı alınan tüzel kiĢilere, gerektirmesi halinde, Yönetmelikte belirtilen süre haricinde, 10 uncu madde uyarınca belirlenen tutarda, kaynak türü ve kurulu güç bazında Kurul kararı ile belirlenen oranlara karĢılık gelen tutarda, Kuruma muhatap düzenlenmiĢ ve Kurul kararı ile belirlenen örneğe uygun banka teminat mektubunu Kuruma sunmaları ve lisans baĢvurusu kapsamında Kuruma sunulan Taahhütnamenin yenilenmesi için altmıĢ gün süre tanınır.
GEÇĠCĠ MADDE 32 –239 (1) Üretim faaliyeti göstermek üzere Kuruma yapılan ve 28/9/2007 tarihi itibarıyla lisans almasına iliĢkin uygun bulma kararı alınmamıĢ baĢvurular için 1/10/2007 tarihi itibarıyla altmıĢ gün içerisinde, 7 nci madde uyarınca belirlenen tutarda, Kuruma muhatap düzenlenmiĢ ve Kurul kararı ile belirlenen örneğe uygun banka teminat
234 6 Ocak 2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle eklenmiĢtir. 235 10 ġubat 2007 tarihli ve 26430 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle eklenmiĢtir. 236 6 Haziran 2007 tarihli ve 26544 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle eklenmiĢtir. 237 29 Eylül 2007 tarihli ve 26658 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle eklenmiĢtir. 238 29 Eylül 2007 tarihli ve 26658 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle eklenmiĢtir. 239 29 Eylül 2007 tarihli ve 26658 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle eklenmiĢtir.
4/8/2002 tarihli ve 24836 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıĢtır
45
mektubu Kuruma sunulur ve lisans baĢvurusu kapsamında Kuruma sunulan Taahhütname yenilenir.
GEÇĠCĠ MADDE 33 – 240 (1) Üretim faaliyetleri kapsamında, Kurul kararı ile lisans verilmesi uygun bulunmuĢ, ancak uygun bulma kararında belirtilen yükümlülüklerini, 1/5/2008 tarihi itibariyle yerine getiremediğinden dolayı lisans baĢvurusu reddedilmiĢ tüzel kiĢilere, 1/5/2008 tarihinden itibaren otuz gün içerisinde Kuruma baĢvurması ve yapılacak inceleme sonucunda, reddedilen lisans baĢvurusuna konu üretim tesisi için DSĠ tarafından Su Kullanım Hakkı AnlaĢmasının ve TEĠAġ ve elektrik dağıtım Ģirketleri tarafından uygun bağlantı görüĢlerinin devam ettiğinin tevsik edilmesi halinde, bu kapsama giren tüzel kiĢilerin lisans baĢvuruları yeniden inceleme ve değerlendirmeye alınır. (2) 1/5/2008 tarihi itibariyle lisans verilmesi Kurul kararı ile uygun bulunan tüzel kiĢilere, bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında verilen süreye ek olarak otuz gün daha süre verilir.
241GEÇĠCĠ MADDE 34– (1) Otoprodüktör gruplarına, 26/7/2008 tarihi itibarıyla lisansları kapsamında elektrik enerjisi tedarik ettikleri tüketim tesisleri ve/veya ortakları ve/veya serbest tüketicilerin mevcut bağlantıları korunarak 30/6/2009 tarihine kadar lisans alma bedeli alınmaksızın üretim lisansı verilir. Bunun için otoprodüktör gruplarınca 25/1/2009 tarihine kadar Kuruma baĢvurulması zorunludur. 26/7/2008 tarihinden sonra Kuruma otoprodüktör grubu lisansı baĢvurusunda bulunulamaz, yapılan baĢvurular üretim lisansı baĢvurusu kapsamında değerlendirilir.”
242GEÇĠCĠ MADDE 35– (1) 31/12/2015 tarihine kadar, üretim tesislerinin sisteme bağlantısı için yeni iletim tesisi yapılmasının gerekli olduğu hallerde; bu tesislerin yapımı için TEĠAġ’ın yeterli finansmanının mevcut olmaması durumunda, söz konusu yatırımlar, bu tesise bağlantı talebinde bulunan tüzel kiĢi veya kiĢilerce müĢtereken yapılabilir veya finanse edilebilir. Yapılan yatırımın tutarı ilgili tüzel kiĢi veya kiĢiler ile TEĠAġ arasında yapılacak tesis sözleĢmesi ile Bağlantı ve Sistem Kullanım AnlaĢmaları çerçevesinde geri ödenir. Uygulamaya iliĢkin hususlar Elektrik Piyasasında Ġletim ve Dağıtım Sistemlerine Bağlantı ve Sistem Kullanımı Hakkında Tebliğ ile belirlenir.
243GEÇĠCĠ MADDE 36 – (1) Üretim faaliyetinde bulunmak üzere bu maddenin yürürlük tarihinden önce lisans alan ve Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında alınması gereken karar için ilgili kuruma baĢvurmamıĢ tüzel kiĢilerin, bu maddenin yürürlük tarihini izleyen altmıĢ gün içerisinde Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında alınması gereken karar için ilgili kuruma baĢvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde ilgili kuruma baĢvuruda bulunduğunu Kuruma ibraz edemeyen tüzel kiĢiler hakkında Kanunun 11 inci maddesi hükümleri uygulanır. (2) Üretim faaliyetinde bulunmak üzere bu maddenin yürürlük tarihinden önce lisans alması uygun bulunan ve Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında alınması gereken karar için, bu maddenin yürürlük tarihini izleyen altmıĢ gün içerisinde ilgili kuruma baĢvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde ilgili kuruma baĢvuruda bulunduğunu Kuruma ibraz edemeyen tüzel kiĢilerin lisans baĢvuruları Kurul kararıyla reddedilir ve Kuruma sunulmuĢ bulunan banka teminat mektupları irat kaydedilir. (3) Birinci ve ikinci fıkra kapsamına giren tüzel kiĢilerden;
240 1 Mayıs 2008 tarihli ve 26863 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle eklenmiĢtir. 241 12 Kasım 2008 tarihli ve 27052 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle eklenmiĢtir. 242 12 Kasım 2008 tarihli ve 27052 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle eklenmiĢtir. 243 30 Eylül 2009 tarihli ve 27362 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle eklenmiĢtir.
4/8/2002 tarihli ve 24836 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıĢtır
46
a) Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında Seçme Eleme Kriterlerine tabi projeleri bulunanlar, bu projelerine iliĢkin olarak alınan Çevresel Etki Değerlendirmesi gerekli değildir kararını, bu maddenin yürürlük tarihini izleyen doksan gün, b) Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında Çevresel Etki Değerlendirmesine tabi projeleri bulunanlar ise, bu projelerine iliĢkin olarak alınan Çevresel Etki Değerlendirmesi olumlu kararını bu maddenin yürürlük tarihini izleyen üçyüz gün içerisinde Kuruma ibraz etmekle yükümlüdür. Bu süre zarfında, söz konusu kararın, tüzel kiĢinin kendisinden kaynaklanmayan nedenlerle ibraz edilememesi halinde, söz konusu tüzel kiĢinin lisansı Kurul kararıyla sona erdirilir veya lisans baĢvurusu Kurul kararıyla reddedilir ve Kuruma sunulmuĢ bulunan banka teminat mektubu iade edilir. (4) Üçüncü fıkrada öngörülen süreler, ilgili tüzel kiĢiden kaynaklanmayan nedenlerin tevsiki halinde, Kurul kararıyla uzatılabilir.
Yürürlük MADDE 53- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme MADDE 54- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini BaĢkan yürütür.
4/8/2002 tarihli ve 24836 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıĢtır
47
244EK-1
LĠSANS BAġVURU DĠLEKÇESĠ
T.C. ENERJĠ PĠYASASI DÜZENLEME KURUMU BAġKANLIĞINA
………..........(Yurt genelinde/Bölgesinde/Ġllerinde/Ġlinde)……………..(Toptan SatıĢ / Perakende SatıĢ / Perakende SatıĢ Hizmeti / Üretim / Otoprodüktör / Otoprodüktör Grubu / Ġletim / Dağıtım) faaliyeti için .....yıl süreyle lisans almayı talep etmekteyiz.
Lisans baĢvurumuzun kabulünü ve tüzel kiĢiliğimize lisans verilmesini arz ederiz.
Tüzel KiĢiyi Temsile Yetkili KiĢi veya KiĢilerin Adı-Soyadı Ġmza KaĢe Tarih
Tüzel kiĢinin ticaret unvanı: Tüzel kiĢinin Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğu il: Tüzel kiĢinin ticaret sicil nosu: Tüzel kiĢinin kanuni ikametgah adresi: Telefon: Faks: e-posta:
Ekler: 1- Taahhütname 2- Lisans BaĢvurusunda Sunulması Gereken Bilgi ve Belgeler Listesi’nde belirtilen bilgi ve belgeler eklenecektir.
244 1 Mayıs 2008 tarihli ve 26863 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiĢtirilmiĢtir.
4/8/2002 tarihli ve 24836 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıĢtır
48
245EK-2
TAAHHÜTNAME (*)
T.C. ENERJĠ PĠYASASI DÜZENLEME KURUMU BAġKANLIĞINA
1) Lisans baĢvurumuz kapsamında sunmuĢ olduğumuz bilgi ve belgelerin doğru ve eksiksiz olduğunu, 2) Ġlgili mevzuata uyacağımızı, 3) Talep ettiğimiz lisans kapsamındaki faaliyete iliĢkin olarak diğer mevzuattan kaynaklanan izin, ruhsat, onay alma gibi yükümlülükleri yerine getireceğimizi, aksi takdirde sorumluluğun tarafımıza ait olacağını, 4) Lisans baĢvurumuzun kabul edilmesi halinde lisans alma bedelinin yüzde birini on iĢ günü içerisinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu hesabına yatırmadığımız takdirde, baĢvurumuzun geçersiz olacağını, 5) Kurum tarafından yapılacak inceleme ve değerlendirme sonucu lisans talebimiz reddedildiği takdirde lisans alma bedelinin yüzde biri olarak ödediğimiz tutarın Kurum tarafından irat kaydedileceğini ve bu konuda herhangi bir hak ve tazminat talep etmeyeceğimizi, 6) (**) Lisansımızın sona ermesi veya iptali halinde; Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği ve ilgili Tebliğ hükümleri uyarınca hesaplanacak düzeltme bileĢenleri toplam tutarını, Kurumca yapılacak düzenleme çerçevesinde dağıtım tarifelerine yansıtılmak üzere, lisansımızın sona erdiği ya da iptal edildiği tarihten itibaren doksan gün içerisinde Kurum hesabına yatıracağımızı, süresi içinde yatırmadığımız takdirde, ödenmesi gereken tutara 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı uygulanacağını, 7) (***) Mücbir sebepler nedeniyle ya da gerekçeleri Kurul tarafından uygun bulunan haller dıĢında, ilgili mevzuatta belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 7 nci ve 10 uncu maddeleri uyarınca, Kuruma teslim etmiĢ olduğumuz, Kuruma muhatap düzenlenmiĢ banka teminat mektuplarının Kurum tarafından irat kaydedileceğini, kabul ve taahhüt ederiz.
Tüzel KiĢiyi Temsile Yetkili KiĢi veya KiĢilerin Adı-Soyadı Ġmza KaĢe Pul Tarih
(*) Bu taahhütname içeriğinde lisans başvuru sahibi tarafından hiçbir surette değişiklik yapılamaz. (**) Sadece dağıtım lisansı başvurusunda bulunan tüzel kişilerden istenecektir. (***) Yalnızca üretim faaliyetinde bulunmak için lisans başvurusunda bulunan tüzel kişilerden istenir.
245 1 Mayıs 2008 tarihli ve 26863 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiĢtirilmiĢtir.
4/8/2002 tarihli ve 24836 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıĢtır
49
EK-3246 247
EK-4248
EK-5249
246 28 ġubat 2003 tarihli ve 25034 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiĢtirilmiĢtir. 247 12 Temmuz 2004 tarihli ve 25520 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle çıkarılmıĢtır. 248 28 ġubat 2003 tarihli ve 25034 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle çıkarılmıĢtır. 249 12 Temmuz 2004 tarihli ve 25520 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle çıkarılmıĢtır.

Takvim
Hava Durumu
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar6.84756.8750
Euro7.72547.7563
Saat
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam26
Toplam Ziyaret332342
İNDİRİMLİ ÜRÜNLER
RÜZGAR TÜRBİNİ ve HİBRİT SİSTEMLER